• maandag 11 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Doorbraak in kwestie grondconversie: percelen tot 2.500 m2 kunnen omgezet worden in eigendom

| ABCSuriname | Door: Redactie

In een Regeringsraad vergadering (RRV), gehouden op woensdag 27 september 2023, zijn er belangrijke besluiten genomen die van aanzienlijke invloed zullen zijn op de Surinaamse samenleving. Het betreft namelijk besluiten aangaande grondconversie en grondhuurvergoeding.

Grondconversie: Eigendom binnen handbereik voor kleine perceeleigenarenHet goedgekeurde raadsvoorstel van de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), brengt goed nieuws voor burgers met percelen tot 2500 vierkante meter. Eigenaren van deze domeingronden kunnen de grondhuur of erfpacht die zij betalen, nu omzetten in volledig eigendom.

Dit besluit heeft tot doel het proces van eigendomsoverdracht van domeingrond aan gerechtigden te vereenvoudigen en de rechtszekerheid voor burgers te vergroten. Kortom,

als burgers een stukje land huurt of in erfpacht heeft, kunnen zij dat nu omzetten in eigendom.

Het vraagstuk van grondconversie heeft de meningsverschillen binnen de coalitie op verschillende momenten tentoongesteld. Zowel in het parlement als binnen de regering, bleken personen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Er kon maar geen akkoord bereikt worden over de grondconversie en de grootte van de percelen die hiervoor in aanmerking zouden moeten kunnen komen.

Grondhuurvergoeding: Planning en proceduresWat betreft grondhuurvergoedingen heeft het ministerie van GBB al acht districten bezocht voor het berekenen van deze vergoedingen en verwacht eind dit jaar af te ronden. De districten Saramacca en Nickerie zullen in januari 2024 worden afgerond. Het ministerie heeft alles op schema en zal de resultaten doorsturen naar de Belastingdienst, die vervolgens aanslagen zal versturen naar de burgers. Er publieke aankondigingen worden gedaan via de media, zodat burgers op dehoogte zijn en hun belastingverplichtingen kunnen nakomen.

Met deze besluiten wordt de rechtszekerheid voor burgers vergroot en wordt er vormgegeven aan het conversieproces. Het draagt ook bij aan het versterken van eigendomsrechten en de ontwikkeling van domeingronden in Suriname. Bovendienworden de opbrengsten van grondconversie gebruikt om sociale programma’s uit te voeren en dringende kwesties aan te pakken. De regering zet zich in voor transparantie en een eerlijke behandeling van alle aanvragen voor grondconversie.Het proces zal nauwlettend gevolgd en geëvalueerd worden om ervoor te zorgen dat het de beoogde doelen bereikt.

| ABCSuriname | Door: Redactie