• zaterdag 22 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

TOELAGEN DIRECTEUREN EN ONDERDIRECTEUREN GAAN RUIM 100% OMHOOG

| united news | Door: Redactie

Auteur: wilfred Leeuwin.

De verschillende toelagen (emolumenten) van directeuren, onderdirecteuren en de met hen gelijkgestelden, van ministeries en andere overheidsinstellingen worden in totaal met ruim 100% verhoogd.

Naast hun bestaande bezoldiging worden hun emolumenten als volgt verhoogd. Een telefoontoelage van 10% van hun bezoldiging, een autotoelage van 30% van de bezoldiging, een representatietoelage van 30% van de bezoldiging en een departementstoelage van 25% van de bezoldiging.

Daarnaast hebben zij en hun familie recht op een ruim pakket van het Staatsziekenfonds, ook wel genoemd, een medische voorziening voor hoogwaardigheidsbekleders. Over deze emolumenten, die in de regel onbelast zijn, wordt slechts een pensioenpremie ingehouden.

Deze verhoging

geldt ook voor ontheven directeuren en onderdirecteuren in algemene dienst, (zogenaamde spookambtenaren) die, wanneer zij ontheven worden, in de functie komen van adviseur van de minister 1e en 2e klasse.

In de resolutie wordt benadrukt dat, waar in de regel per presidentieel besluit een directeur wordt benoemd die belast is met de algehele leiding van een ministerie, wanneer het nodig is, meer dan één directeur kan worden benoemd, door de president. Dit kan te maken hebben met het zorggebied en de organisatiestructuur van het ministerie.

Eerder heeft de staatsraad positief geadviseerd op dit voornemen van de regering. Alleen de vertegenwoordigers van de

Nationale Democratische Partij hebben toen een negatief advies gegeven.

In de memorie van toelichting van dit staatsbesluit wordt als rechtvaardiging gemotiveerd dat er een ontwrichting heeft plaatsgevonden in de functieverhouding tussen directeuren en onderdirecteuren enerzijds, met de rest van de andere functies binnen de personeelswet anderzijds.

Die verhouding kwam in 2022 helemaal weg te vallen toen een nieuwe bezoldigingsreeks voor ambtenaren werd geïntroduceerd. Voor het salaris van directeuren, onderdirecteuren en de met hen gelijkgestelden heeft dit een negatieve impact gehad.

Daarnaast komt erbij kijken dat de functionarissen in de functiegroepen IA tot en met 13A op basis van het overwerkvergoedingsbesluit aanspraak maken op een overwerkvergoeding, indien er wordt overgewerkt, terwijl dat bij de directie, die geacht wordt te allen tijde beschikbaar te zijn voor het ministerie, niet het geval is.

Ook is door het Internationaal Monetair Fonds in november 2023 geconcludeerd dat het salaris van het topkader bij de overheid, in deze onder andere de directie, erg laag is. Een aanpassing van het salaris van de directie middels een correctie van de toelagen en emolumenten is dan ook meer dan redelijk en billijk.

Vanwege het gegeven dat de salarissen van de leden van de regering gekoppeld zijn aan die van de directie, moeten ook deze salarissen nader aangepast worden.

UNITEDNEWS

 

 

| united news | Door: Redactie