• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Reactie op reactie SFB op initiatiefvoorstel Wet Inkomsten- en Dividendbelasting

| dagblad suriname | Door: Redactie

Geschokt is kennisgenomen van het artikel van 24 november 2023 van de Surinaamse Federatie van Belastingadviseur (SFB) in het Dagblad Suriname, “SFB vindt de initiatiefwet wijziging dividendbelasting en inkomstenbelasting ondoordacht”. Geschokt, omdat als dit soort artikelen en opstelling van belangengroepen ons niet meer schokken, dan is zulk een gedrag verheven tot norm. Dat moeten wij voorkomen en ons richten op wat goed is voor land en volk, zo ook wanneer het om belastingen gaat. Daarbij moeten wij niet onze emoties, maar onze emotionele gedragingen beheersen. Daarom zullen wij in dit betoog verder ons richten tot de feiten.

Ingeval de SFB onaangenaam

verrast is, omdat de initiatiefnemer niet vooraf de zegen van de SFB heeft gevraagd, is de zeer onaangenaam verrassing misplaats. De SFB is slechts een belangenvereniging die opkomt voor de belagen van haar leden en dat is slechts een handje vol belastingadviseur. Ondanks de beperkte belangenbehartiging van de SFB worden zij toch in het fiscale wetgevingsproces betrokken. Echter, betekent dit niet dat elke initiatiefnemer de SFB vooraf moet consulteren. Dit zou een inbreuk doen op het recht van DNA-leden om initiatiefwetten in te dien en hun belangrijke taak om wetten te maken, bijna onmogelijk maken.

De SFB vervolgt door te stellen

dat deze maatregelen een beloning lijkt te zijn voor belastingplichtigen de heffing van dividendbelasting en inkomstenbelasting hebben ontlopen, en nu in één keer de kans krijgen om de in hun NV’s opgepotte winsten, belastingvrij aan zichzelf uit te keren. Deze stelling rechtvaardigt de aanname, dat indien de SFB dit stelt zij over informatie beschikken van het ontlopen van belastingheffing door belastingplichtigen. Voor zover de SFB over informatie beschikt dat belastingplichtigen de heffing van dividendbelasting en inkomstenbelasting in strijd met de wet jaren hebben ontlopen, dan rest zij niets anders te doen, in het belang van land en volk, deze informatie – al dan niet anoniem – door te geven aan de belastingdienst. Doen zij dat niet, dan vervalt elke grond om enig verwijt naar de initiatiefwet werpen. Zelfreflectie is een in deze het juiste devies. Zeker als men adviseurs is van de belastingplichtigen die de heffing van deze belastingen jarenlang in strijd met de wet hebben ontlopen.

Wanneer de SFB bedoelt dat deze belastingplichtigen inkomstenbelasting en dividendbelasting hebben ontlopen door de winsten op te potten, is de stelling van SFB onbegrijpelijk en tegenstrijdig. Dit omdat een NV over haar winst daarover inkomstenbelasting dient te betalen. Let wel, SFB gebruikt het begrip “winst” en dan mag ervan uitgegaan worden dat het gaat om winst in fiscale zin. Onbegrijpelijk is dan hoe de NV inkomstenbelasting ontloopt, tenzij de NV bewust belasting ontduiken. Wel nu, in het voorgaande is al ingegaan op de morele plicht om bij kennis van belastingontduiking -al dan niet anoniem – dit door te geven aan de fiscus.

Het oppotten van winst na betaling van de inkomstenbelasting, is de vrije keuze van de vennootschap. Daar mag geen enkele overheid zich mee bemoeien. Oppotten van winst is ook niet verboden. Door nu gebruik te maken van de faciliteit die initiatiefnemer wenst te bereiken met de het wetsvoorstel, is ook binnen de kader van het recht en wet. Daar is er niets mis mee.Overigens de overheid heeft op opgepotte winst slecht een theoretische belastingclaim. Indien de winst nooit wordt uitgekeerd is die claims slechts een droom.

Hoe heeft de aandeelhouder dan een economisch voordeel, indien de winsten zijn opgepot? Het voordeel voor de aandeelhouder, zit het in de vermogenstoename van de NV, wat zich vertaalt in de waarde van de aandelen van de NV en een beetje fiscalist weet dat onder de huidige wetgeving het eenvoudig is om opgepotte winst aan de aandeelhouder te doen toekomen, zonder dat daarover belasting te betalen. Als de aandeelhouder zijn aandelen verkoopt, is over de vervreemdingwinst geen belasting verschuldigd. Zie daar dat het initiatiefwet niet bedoeld is om een bepaalde groep te bevoordelen, maar enkel om investeringen in vennootschappen te stimuleren, investeringen in familie vennootschappen stimuleren en met name de particuliere beleggers meer rendement te gunnen dat ze nu realiseren. Ook toegang te geven tot kapitaal aan bedrijven die straks moeten voldoen aan de local content verplichting. Hopelijk worden banken en financiële instellingen geprikkeld om nieuwe producten te ontwikkelen voor de particulieren beleggers.

Kortom het oppotten van winst is niet verboden en ethisch niet onverantwoord. Als in NV winst heeft dient zij inkomstenbelasting daarover te betalen en wat na het betalen van de nog aan winst over is, is vrij uitkeer baar. Door de afschaffing van dividendbelasting wordt de dubbelbelasting weggenomen. Deze initiatiefwet voorziet enkel en alleen in het buiten de heffing houden van dividendbelasting (nadat inkomstenbelasting over de winst is betaald) wanneer de ontvangende persoon in Suriname woont en wanneer de uitkerende vennootschap in Suriname gevestigd is. In alle andere gevallen blijft de inkomstenbelasting en de dividendbelasting gewoon geleden.

Het is wellicht goed om te wijzen naar het Caricom belastingverdrag, waarin een tarief van 0% is opgenomen. Suriname is nog geen partij bij deze overeenkomst, dus geldt deze beperking niet voor Suriname. Het zou goed zijn om ook in het voorstel een 0% voor Caricom ingezetene/gevestigden in te voeren. Dit zou Suriname, hoewel geen partij van het verdrag, als vestigingsland binnen de Caricom wel op de kaart zetten

Het voorgaande doet de vraag rijzen waar dan de rechtvaardiging is van de recente wijziging van de Petroleumwet waarbij de oliegiganten en hun subcontractor zijn vrijgesteld voor de dividendbelasting, welke wetswijziging wel door de SFB met veel tamtam is ontvangen en door de SFB is ondersteund. Is dat omdat de meeste oliebedrijven en hun subcontractors gebruikmaken van de dienst van de leden van de SFB, terwijl de gemiddelde Surinaamse ingezeten, geen belastingadviseurs kunnen permitteren? Wanner dit prachtig en goed doordacht initiatiefwet is aangenomen, hebben de natuurlijke personen die in Suriname wonen en de uitkerende vennootschappen die in Suriname zijn gevestigd, ook geen advies nodig van welke belastingadviseur dan ook, want buiten de heffing houden van deze belastingen is van rechtswege. Zie daar wellicht een reden dat de SFB opkomt tegen dit initiatiefwet.

De stelling hier genoemd van de SFB geeft aanleiding om de SFB op te wijzen dat ook een on-rechtvaardiging zit in de inkeerregeling en/of generaal pardonregeling van de belastingdienst, om belastingplichtigen de faciliteiten te verlenen om hun achterstallige belastingen in te lopen, zonder boete en rente door te berekenen, terwijl andere groepen keuring aan hun verplichtingen hebben voldaan en dus geen rentevoordeel hebben gehad, dan wel bepaalde belastingen wel boet en rente moesten betalen. Waar zit die rechtvaardiging dan in? Het zijn vooral de leden van dezelfde SFB die voor hun cliënten van deze regelingen gebruikmaken. In dat geval is de onrechtvaardigheid dan volgens de SFB wel rechtvaardig.

Dat belastingambtenaren gedemotiveerd raken door deze wetinitiatief is zo verwerpelijk. De belastingambtenaren hebben geen of weinig aandacht voor de dividendbelasting en vermogensbelasting. Velen van deze ambtenaren weten niet eens hoe en aangifte dividendbelasting eruitziet. De SFB zou er goed aandoen om te pleiten om eventuele vrijgekomen capaciteit doordat de dividendbelasting en de daaraan ten gronde gelegen inkomstenbelasting wordt afgeschaft, inzetten voor een betere implementatie van de BTW.

ConclusieDe SBF is enkel voor haar eigen belang bezig en kwalificeert alles wat enigszins daartegen aankomt als ondeskundig en onrechtvaardig, terwijl het schrijven van de SFB niet is onderbouwd, onsamenhangend is en de gemiddelde lezer op het verkeerde been zet. Een goede lezer komt tot een andere conclusie.

Asiskumar Gajadien(DNA-lid, Initiatiefnemer)

| dagblad suriname | Door: Redactie