• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen goedgekeurd

| dagblad suriname | Door: Redactie

De Nationale Assemblee heeft dinsdag met algemene (35) stemmen goedgekeurd de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen en de Wet Herstel en Afwikkeling Kredietinstellen.  

De Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2023 is ter vervanging van een gelijknamige wet van 2011. Het is bedoeld om de Centrale Bank van Suriname beter in staat te stellen monetaire en financiële stabiliteit binnen Suriname te bevorderen, en de belangen van het publiek, dat haar gelden aan kredietinstellingen toevertrouwt, te beschermen. De wet voorziet in een vergunningenstelsel en in een adequaat toezichtinstrumentarium, op grond waarvan de Centrale Bank het toezicht kan uitoefenen.

De Wet Herstel en Afwikkeling Kredietinstellingen

regelt de bevoegdheid van de Centrale Bank van Suriname om preventieve maatregelen, vroegtijdige interventiemaatregelen en resolutiemaatregelen te treffen naar kredietinstellingen toe.

De Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2023 biedt onvoldoende mogelijkheden voor vlot en effectief ingrijpen bij ongewenste risico’s voor financiële instellingen en/of voor de financiële sector als geheel. In dit kader is de Wet Herstel en Afwikkeling Kredietinstellingen ontworpen.

Als een van de preventieve maatregelen zullen kredietinstellingen nu verplicht zijn een eigen herstelplan op te stellen en deze steeds actualiseren aan gewijzigde omstandigheden. Zo’n herstelplan dient verschillende scenario’s te bevatten voor ernstige macro-economische- en stressituaties, alsook maatregelen die de instelling zal

nemen indien een van deze scenario’s zich voordoet.

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie