• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ruzie tussen professoren Hubert Rampersad en Henri Ori

| snc.com | Door: Redactie

Er is ruzie ontstaan tussen de professoren Hubert Rampersad en Henri Ori. Beiden heren menen dat de ander een nep professor is.

Hieronder een correspondentie tussen Rampersad en de Vrije Universiteit waar Ori gastcolleges verzorgd:

Hubert Rampersad en Henry Ori

 

Geachte Prof. Pauwels,

Uw professor Henri Ori heeft vandaag op Apintie TV in Suriname de volgende informatie verschaft:

1. Hij weerspreekt uw onderstaande verklaring over zijn professorschap aan VUB: Hij gaf duidelijk aan dat hij door VUB was benoemd als guest-professor en dat deze benoeming ook geldt als professor (check

de video aub). Hij weet blijkbaar het verschil niet tussen een gastdocentschap en full-professor.

Hieronder treft u zijn interview van gisteren in in Starnieuws in Suriname, waarin hij zichzelf tegenspreekt en liegt. Op deze pagina http://vlir-iuc.uvs.edu/index.php/contact-us kunt u zien hoe hij zichzelf al jaren full-professor noemt om politiek te scoren en stoer te doen. Blijkbaar hebben jullie dit niet duidelijk naar hem gecommuniceerd. Hij suggereerde dat hij bij VUB is gepromoveerd, hetgeen hem het recht geeft om professor te spelen. Hij weet niet dat er strenge internationale normen hiervoor gelden.

3. Hij gaf in zijn Tv-interview bij Apintie TV vandaag aan dat

ik een nep professor ben, dat ik nergens heb gewerkt als professor, dat ik een grote mislukkeling ben, dat ik wetenschappelijk niks heb gerealiseerd, en dat mijn eigen benoeming als professor op ADEK nep was (voor uw informatie: ik was tussen 1997-2001 de enige echte professor op Adek ooit waar een echte benoemingscommissie meer dan 6 maanden mijn benoeming had geëvalueerd, zie bijgaande beschikking).

In de bijlage treft u mijn CV aan en u bent vrij om alles wat hierin is opgenomen nader te onderzoeken of het klopt. Hieruit blijkt dat niet veel Belgische en Nederlandse full professoren op management/leadership gebied hieraan kunnen tippen en dat ze niet meer dan mij hebben gepresteerd. Ik denk dat u dit kunt beamen.

Het was daarom zeer pijnlijk voor mij om het leugenachtige interview van Ori vanavond op Apintie TV vanuit mijn huis in Miami via internet/telefoon te bekijken/beluisteren, zonder dat ik mezelf kon verweren.

Dit is typisch riooljournalistiek van Apintie TV; ze hebben me niet vooraf om een weerwoord gevraagd omdat Ori bij Apintie TV vast panel lid is bij hun politieke discussies, dus willen zijn reputatie als professor rechtovereind houden.

Ik verzoek u vriendelijk om de informatie in mijn bijgaande CV te vergelijken met de uitspraken van uw professor Ori en zelf te oordelen of zijn uitspraken wel of niet kloppen.

3. Uw professor Ori gaf aan dat hij juridische maatregelen tegen mij gaat nemen vanwege mijn onderstaande brief aan u gericht. Ik ga hetzelfde in België doen tegen uw universiteit.

Juridische maatregelen omdat ik correct heb aangegeven dat hij niet professorabel is; vergelijk zijn nep publicaties op deze pagina http://ub1.uvs.edu/site/local/File/lijst%20henry%20ori.pdf met mijn echte wetenschappelijke publicaties in mijn bijgaande CV en op http://tpsint.wixsite.com/tpsi/rampersad-s-papers-in-refereed-jour en http://tpsint.wixsite.com/tpsi/clients en oordeelt u zelf maar wat er mis is met deze zieke vent. Hij heeft helemaal niks wetenschappelijks in peer reviewed journals gepubliceerd (niet eens 1% van wat ik heb gepubliceerd)

Het blijkt dat de rector van ADEK (Jack Menke) en andere zgn. professoren op ADEK zoals Schalkwijk, Caram,… ook in hetzelfde schuitje zitten en ook niet veel wetenschappelijks hebben geproduceerd.

Waarom ik uw professor Ori heb aangepakt is beslist niet om wraak op hem te nemen vanwege zijn leugens over mij. Ik promoot innovatie en integriteit in het hoger onderwijs al jarenlang wereldwijd, ook hier in Amerika: zie https://pbuniversity-wordpress-com.cdn.ampproject.org/c/s/pbuniversity…. Ik wilde via aanpak van Ori de kwaliteit van het onderwijs op ADEK verbeteren. Veel toptalenten worden daar gedupeerd door nep professoren en trekken weg. Mijn land Suriname kan zich hierdoor niet duurzaam ontwikkelen. En hiervoor wilde ik een stokje voor steken. Dit is mijn innerlijke plicht als internationale top wetenschapper.

Ik ben niet volmaakt en maak ook fouten, maar ik leer hieruit en word elke dag beter . Uw geweldige professor Ori heeft een zeer groot ego en leert niet van zijn fouten vanwege zijn arrogantie. Dit blijkt uit zijn interviews hierover.

Ik verzoek u om de resultaten van uw onderzoek inzake het professorschap van Ori eerlijk met mij te delen. Want op basis zijn beide interviews heeft hij gisteren en vandaag veel verwarring in de Surinaamse samenleving gecreëerd.

Zowel de Nationale Assemblee, de minister van Onderwijs, het personeel en studenten van ADEK en de totale pers in Suriname wachten met spanning ook op de resultaten van uw onderzoek.

Het verdient aanbeveling deze resultaten openlijk en eerlijk met ons te delen en deze niet achter gesloten deuren af te handelen. Alleen dit zal mij weerhouden om juridische maatregelen tegen uw universiteit te nemen en NVAO en het Ministerie van Onderwijs in België hierover te informeren.

De reactie van Pauwels:

“Dhr. Ori is momenteel geen personeelslid van de Vrije Universiteit Brussel en mag zich uiteraard zo niet bekend maken, noch de titel van full professor voeren.
Hij geeft enkel, samen met enkele andere externen, een gastcollege in het kader van het vak “Management and Innovation for the Social and Non-profit”.

Wij zullen hem, in samenspraak met de titularis van het vak, hierover interpelleren en hem nadrukkelijk verzoeken om zich voortaan correct kenbaar te maken voor wat betreft zijn relatie met de Vrije Universiteit Brussel”, aldus de eerste reactie van de Vrije Universiteit aan Rampersad”, aldus de reactie van de rector Pauwels.

De tweede reactie van de Vrije Universiteit:

In aanvulling op onze eerdere correspondentie bezorg ik u nog deze verduidelijking betreffende de specifiek Vlaamse invulling van de academische graden en betreffende de positie van de heer Ori.

Het Vlaamse regelgevend kader betreffende de inrichting van de universiteiten kent de titels “professor” of “full professor” niet. Die titels zijn niet wettelijk erkend en dus ook niet beschermd. In die zin maakte de heer Ori geen oneigenlijk gebruik van deze titels.

Het Vlaamse decreet Hoger Onderwijs onderscheidt vier academische graden binnen het zgn. “zelfstandig academisch personeel” (ZAP): docent, hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar. Posities binnen het ZAP-kader kunnen alleen worden verworven na een openbare vacature en een selectie door een commissie met daarin externe deskundigen. Het reglement op het ZAP van de universiteit voorziet daarbuiten de categorie van “gastprofessor”.

Een gastprofessor wordt tijdelijk aangesteld en voor maximum vijf jaar, op basis van een specifieke deskundigheid, ten behoeve van onderwijs of onderzoek. Gastprofessoren worden niet aangesteld na een openbare vacature en externe selectie, maar op voorstel van de vakgroep en de faculteit. Gastprofessoren worden in regel niet bezoldigd.

Navraag in de betrokken vakgroep en de faculteit leert dat de heer Ori in het verleden aangesteld is geweest als gastprofessor. De ervaring van vakgroep en faculteit was positief, in die mate dat zij overwegen de heer Ori opnieuw voor te dragen als gastprofessor.

De Vrije Universiteit Brussel is gestoeld op een aantal beginselen, waaronder het principe van het vrij onderzoek. Voor zover wij kunnen nagaan is er niets dat er op wijst dat de heer Ori die beginselen heeft geschonden.

Ik hoop dat ik u hiermee duidelijkheid heb gegeven omtrent de specifiek Vlaamse invulling van de academische graden en omtrent de positie van de heer Ori.
Wat ons betreft is dit incident hierbij dan ook gesloten.

Rampersad is niet tevreden met het antwoord van de Vrije Universiteit en maakte dit duidelijk in een tweede e-mail.

Intussen heeft Ori laten weten juridische stappen te zullen ondernemen tegen Rampersad.

 

[van GFC Nieuws, 6 juli 2017]

 

Klik hier voor een eerder bericht over de benoeming van Ori.
Prof. Jack Menke, voorzitter bestuur AdeKUS, geeft in verklaring duidelijkheid over hoogleraren

 

Menke reageert op media-ophef rond dr. Ori en prof.dr.ir. Rampersad

Professor Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), geeft vandaag, dinsdag 11 juli 2017, in een verklaring duidelijkheid over hoogleraren. Op dit moment telt de universiteit elf actieve hoogleraren, van wie zeven met een voltijdse en vier met deeltijdse dienstbetrekking.

 

Prof. Jack Menke, in een toga van de Universiteit van Amsterdam.

‘De heer dr. H.Ori is op dit moment niet tot hoogleraar benoemd aan de AdeKUS’, aldus Menke. De hoogleraren worden benoemd in rang 1 van het Bezoldigingsbesluit Universitair Personeel (BBUP). Het BBUP kent 5 rangen met functievereisten, en de bezoldiging van een wetenschapper wordt bepaald naar de rang waarin de functie waarin hij benoemd is, is ingesteld. Rang 1 is de hoogste van de 5 rangen aan de AdeKUS.

Het bestuur van de AdeKUS zegt kennis genomen te hebben van artikelen en commentaren in de media rond hoogleraren (professoren) aan de universiteit. Om bij te dragen aan een juiste beeldvorming bij de samenleving, heeft het bestuur van de universiteit besloten een korte weergave te geven van benoeming van hoogleraren en procedures bij hun benoeming.

‘Sedert de oprichting van de universiteit is de benoeming van hoogleraren aan de AdeKUS waarbij voordrachten worden gedaan vanuit de diverse faciliteiten en instituten. Elke voordracht wordt beoordeeld door de Commissie van Benoemingen van leden van het wetenschappelijk personeel of een speciaal daartoe benoemde onafhankelijke commissie onder leiding van een hoogleraar. Vanaf het begin doet de AdeKUS dus een dubbel screening bij de benoeming van hoogleraren, namelijk via de faciliteit/instituut is het ook niet anders dat de benoembaarheidscriteria vergelijkbaar zijn met universiteiten in het buitenland.

Het bestuur van de universiteit betreurt de ongenuanceerde berichtgevingen over zijn hoogleraren en distantieert zich hiervan. Het bestuur vindt dat deze niet in het belang zijn van kennisontwikkeling gestoeld op de basisprincipes die gangbaar zijn in academische kringen.’

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

[uit De Surinaamse Krant, 7/11/2017]


 

RAMPERSAD WEERSPREEKT OPMERKING VOORZITTER ADEKUS-BESTUUR OVER ZIJN PROFESSOR TITEL
Jack Menke zou op ABC Radio gezegd hebben: ‘Er is geen enkel bewijs dat Hubert Rampersad professor is’ 

Prof.dr.ir. Hubert Rampersad heeft donderdag 13 juli 2017, volgens een e-mail van die dag van hem aan minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, geschreven, dat de voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), Jack Menke, donderdag op ABC-radio zou hebben gezegd niet te weten of Hubert Rampersad een professor is. ‘Er is geen enkel bewijs hiervoor.’ Rampersad schrijft dit van een kennis in Suriname te hebben vernomen.

 

Rampersad: ‘Na die hele professorschap heisa in de media in de afgelopen dagen dacht ik dat er nu eindelijk rust zou zijn over deze zaak. (…) ‘Heel vreemd, want Jack Mencke heeft mijn bijgaande beschikking van mijn benoeming tot echte full professor op Adek (zie bijlage) wel vijf keer van me ontvangen in de afgelopen jaren. Mr. Yvonne Baal had deze beschikking in 1998 opgesteld in opdracht van de toenmalige Adek-voorzitter, na een langdurig onderzoek door een benoemingscommissie. Wat ook vreemd is, dat Mencke mijn oratierede in de Centrumkerk in 1998 had bijgewoond, zie https://openlibrary.org/works/OL3498277W/Kennis_als_strategische_produc…. Dit nav mijn benoeming tot echte full professor op Adek. Mencke zegt, dat hij alles heeft onderzocht op Adek en niks heeft gevonden. Vreemd: Waarom heeft hij even niet gekeken in de bibliotheek van Adek waar hij mijn oratierede in het kader van mijn benoeming tot full professor kon vinden?’

Rampersad vraagt Peneux in zijn e-mail:
‘Waar zijn zijn feiten? Hoe kunt u zo iemand nog handhaven als bestuursvoorzitter op Adek? Waarom vraagt u hem niet naar zijn publicatielijst? Voorts kunt u op deze pagina lezen wat het verschil is tussen een echte professor uit Nederland en een ‘professor’ uit Vlaanderen: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Professor:

‘Professor (afkorting: prof.) is in Nederland de (aanspreek)titel voor een hoogleraar, terwijl het in Vlaanderen de aanspreektitel is van docenten aan een academische instelling (universiteit, hogescholen met masteropleiding). Zo worden in Vlaanderen zowel een docent, hoofddocent, hoogleraar, gewoon hoogleraar als buitengewoon hoogleraar met professor aangesproken. In Vlaanderen worden ook priesters-leraars in colleges en seminaries professor genoemd. In het Frans kan professeur zowel ‘hoogleraar’ als ‘onderwijzer’ betekenen. In Nederland wordt de titel professor alleen verleend aan degenen die verbonden zijn aan een universiteit en daar de functie van hoogleraar vervullen.’

‘Ik heb het erg druk in Amerika en wil graag dat hiermee deze nare case voor eens en altijd is gesloten. Maar ik zal niet aarzelen weer te reageren als er weer met vuil en leugens over mij wordt gesmeten. Ik reageer altijd op basis van feiten!’, aldus Rampersad in de e-mail aan Peneux.

(Red. De Surinaamse Krant)

[uit De Surinaamse krant, 14 juli 2017]

 

BRON: https://werkgroepcaraibischeletteren.nl/ruzie-tussen-professoren-hubert-rampersad-en-henri-ori/


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie