• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BELEID REGERING ZAL BIJDRAGEN AAN TERUGKEER RUST OP VALUTAMARKT’

| dagblad de west | Door: Redactie

Wij hebben er begrip voor dat de beleidsvoerders hebben besloten te werken aan het herstel van het vertrouwen in onze munt, aan het beter op elkaar afstemmen van het budgettaire en monetaire beleid, aan het verhogen van het zogenaamde kaspercentage dat de algemene banken renteloos bij de Centrale Bank moeten aanhouden, aan het weer instellen van een plafond voor de groei van de consumptief geaarde bancaire kredietverlening en aan het onder conditionele voorwaarden bieden van meer kredietfaciliteiten aan bepaalde ondernemingen in productiesectoren”, aldus de economen Anthony Caram en Gerard Lau in de mei-editie van VES-Inzicht.  Dit beleid is volgens de

economen een stap in de goede richting en zal bijdragen aan het wederom terugkeren van de rust op de valutamarkt. “Voorwaarde is wel dat de beleidsuitvoering effectief en efficiënt geschiedt en niet leidt tot te zware belasting van bedrijven. Indien echter onverhoopt het verwachte beleidssucces te lang uitblijft en de resultaten tegenvallen, valt te overwegen een stap verder te gaan en het vrije marktconforme monetair mechanisme voor enige tijd uit te schakelen.

Gedurende die tijd kan de Centrale Bank haar eerder toegepaste crawling peg system inzetten om de orde bij de prijsvorming te herstellen. Ook dit systeem zal echter alleen vruchten

afwerpen, als er sprake is van een doelgerichte coördinatie met andere beleidsinstrumenten.”

Ingrijpende maatregelen nodig

Caram en Lau zijn van mening, dat na een brede maatschappelijke discussie over de wisselkoersproblematiek, het nu in grote lijnen duidelijk is welke weg wij moeten volgen om de rust en stabiliteit op de valutamarkt te doen terugkeren.

“Uitvoering van het beleid zal echter niet eenvoudig zijn, gelet op de complexiteit van het vraagstuk en de lacunes in de uitvoeringscapaciteit. De boodschap van ons betoog is duidelijk en goeddeels in lijn met de uitkomst van de gevoerde maatschappelijke discussies.”

Om op korte termijn de rust op de valutamarkt te doen terugkeren, zijn volgens de economen de besproken diepingrijpende maatregelen zoals door de regering aangekondigd, inderdaad onvermijdelijk. “Het realiseren van duurzame stabiliteit is complexer en tijdrovender. Zij vergt hechter herstel van vertrouwen van de gemeenschap in de waarde van onze munt en bereidheid tot extra inzet. Dit vertrouwen komt terug naarmate wij de verdiencapaciteit van onze economie structureel vergroten. Uitbreiding en diversificatie van de productie en export door onder andere verdere rationalisering van de beleidsvoering, versterking van de instituten en vergroting van het ondernemen in de meer productieve sectoren zijn noodzakelijk.”


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie