• maandag 22 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

HUIS BOUWEN BLIJFT VOOR VELEN EEN ILLUSIE

| dagblad de west | Door: Redactie

In de media is er enkele weken geleden een bericht verschenen, waarin stond dat ’voor elke vierkante meter meer, in het geval van woonhuizen, een bedrag van tussen de USD 300 en USD 450 per vierkante meter betaald moet worden voor het krijgen van de bouwvergunningrechten’. Het ministerie van Openbare Werken (OW) reageerde na enkele dagen met een tegenbericht, waarin het benadrukte, dat dit bericht niet op waarheid berust.

Het ministerie verduidelijkte aan de hand van een voorbeeld, de bouwheffingsberekening volgens de in het betreffende mediabericht genoemde bedragen: Woonhuizen met een oppervlakte van 70m2 en kleiner betalen SRD 250 voor een

vergunningsaanvraag (sociaal tarief). Bij een vergunningsaanvraag voor het bouwen van een huis met een oppervlakte van 200m2, zou de aanvrager volgens het mediabericht, een bouwheffing van minimaal 200m2 x USD 300/ m2 = USD 60.000 moeten neertellen. Deze bedragen zijn onjuist, stelt het ministerie van OW in een verklaring.

De werkelijke bouwheffing komt in dit geval neer op het volgende: 200m2-70m2 = 130m2; 130m2 x USD 400 x 0,25% = SRD 3,900; SRD 3,900+ SRD 250 = SRD 4150. Zakenpanden zullen veel meer heffingskosten betalen, aldus de verklaring van OW. De berekeningen van OW vallen mee ten opzichte van het ‘fake’

bericht, maar dat maakt het bouwen van bijvoorbeeld een woonhuis nog steeds niet gemakkelijker voor de doorsnee Surinamer.

Voor velen blijft bouwen vanwege de huidige situatie een illusie en wij weten niet wanneer dit weer realiteit zal worden voor een jong gezin. Wij zijn van mening, dat al deze tarieven wel reeds achterhaald zijn binnen het overheidsapparaat, maar het uitgangspunt mag nooit zijn zoveel mogelijk geld te verdienen aan het verstrekken van vergunningen aan de bouwnijverheid.

De bouwnijverheid is naar onze mening een sector waar in tijden van hoogconjunctuur, juist flink in geïnvesteerd moet worden, omdat die vanwege het spin-off effect op heel veel andere sectoren in de economie een katalysatoreffect heeft.  Het onnodig belasten van investeringen in de bouw en constructiesector leidt namelijk onherroepelijk tot afname van initiatieven daartoe. De tarieven dienen daarom gebaseerd te worden op een reële vergoeding voor de personele en andere bijbehorende kosten van het ministerie voor het beoordelen van aanvragen en de controle op de uitvoering van bouw- en constructiewerken.

Hierbij moeten we ook uitgaan van het niveau en de kwaliteit van de dienstverlening op dit stuk alsook de verrichte inspanningen.

De kwaliteit valt in de praktijk bijzonder tegen. Lange wachttijden, weinig tot geen projectbezoeken enz., de oorzaken daarvan nagelaten. Het beschikken over gekwalificeerd en technisch personeel dat in staat is feilloze beoordelingen te plegen van de veiligheid enz. van constructies, is vooral ook aan de orde en het grootste probleem van het ministerie van OW, is deskundig kader.

Dit is ook de reden waarom het ministerie thans bij grotere projecten heeft besloten dat de verantwoordelijkheid voor de volwaardigheid van constructies, in handen moet zijn erkende ingenieurs en architectenbureaus. Een belangrijke kostenpost dus nu voor de aanvragers.  Kortom, de prestaties die door de overheid nu zelf moeten worden geleverd, zijn sterk gereduceerd en verschoven naar externe deskundigen op kosten van de aanvragers.

Verder dient vanuit beleidsverantwoordelijkheid van de overheid voor de leefbaarheid en het daaronder vallende kostenpeil, er rekening te worden gehouden met de tarifering van haar dienstverlening, immers die mag nimmer op basis van enig winstoogmerk geschieden.

Er moet voor gewaakt worden, dat de bouwheffing als een soort vermogensbelasting wordt gehanteerd. Daarvoor bestaat al een aparte Wet op Vermogensbelasting. Kijkende naar de opgebrachte eenheidsprijzen van de tarifering, kunnen we stellen, dat de eenheidsprijzen onherroepelijk aan de te hoge kant zijn. Dit zijn all in prijzen, uitgaande van een sleutelklaar bouwwerk, dat wil zeggen inclusief elektra, waterleiding enz.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie