• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Dit zijn de plannen van PVV, VVD, NSC en BBB voor de komende jaren

| nu.nl | Door: Redactie

Na bijna een half jaar onderhandelen tussen PVV, VVD, NSC en BBB, ligt er een hoofdlijnenakkoord van 26 kantjes met de titel 'Hoop, lef en trots'. Dit zijn de plannen:

Over bestaanszekerheid en koopkracht ging het veel in de campagne en daarna. Nederlanders zijn "onzeker over hun dagelijks bestaan en hun levensonderhoud", schrijven de partijen.

Voor de aanpak wordt niet alleen gekeken naar de hoogte van het inkomen, maar ook naar toegang tot betaalbare woningen, zorg en onderwijs. Zo wordt het eigen risico in de zorg gehalveerd naar 165 euro. Dat gebeurt alleen wel pas in 2027. Het komend kabinet hoeft die

maatregel van 4,3 miljard euro daarom 'maar' anderhalf jaar te betalen.

Werken moet meer lonen, vinden de partijen. Daarom wordt de belasting op arbeid verlaagd. De voorgenomen stelselherziening van de kinderopvang, waarbij opvang voor werkende ouders bijna gratis wordt, wordt doorgezet. In meer algemenere termen willen de partijen dat het toeslagen- en belastingstelsel worden hervormd.

Tijdelijke Asielcrisiswet moet meer maatregelen mogelijk maken 

De partijen streven naar "het strengste toelating regime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit". Ze willen een 'asielcrisis' uitroepen en een tijdelijke Asielcrisiswet maken. Het moet daardoor maximaal twee jaar mogelijk worden om bijvoorbeeld de behandeling

van asielaanvragen op te schorten.

Ook zal het recht op opvang in deze periode worden beperkt en wordt de asielopvang sterk versoberd. Daarnaast moet de optie voor gemeenten om statushouders met voorrang een woning te geven verdwijnen. Terug van weggeweest is de invoering van een stelsel dat onderscheid maakt tussen vluchtelingen, zodat ze niet allemaal dezelfde rechten krijgen.

Overige asielmaatregelen: 

Er wordt zo snel mogelijk om een opt-out voor het asiel- en migratiebeleid gevraagd in Brussel.

De partijen willen met gelijkgestemde landen samenwerken en pleiten voor het moderniseren van het VN-Vluchtelingenverdrag.

Geen hoger beroep meer mogelijk voor asielzoekers die naar de rechter stappen.

Asielvergunningen voor onbepaalde tijd worden afgeschaft en die voor tijdelijk verblijf aangepast.

Er gaat geen geld meer naar de bed, bad, brood-regeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Inburgering omvat kennis over de Holocaust

Versterkte gebedsoproepen moeten worden gereguleerd.

Naturalisatie wordt strenger: hogere taaleis en termijn verlengd naar tien jaar.

Geen gedwongen krimp van veestapel 

De partijen schrijven dat de boeren, tuinders en vissers gekoesterd moeten worden. "Er wordt niet gestuurd op gedwongen krimp van de veestapel, maar op instandhouding van belangrijke natuur", staat er.

In het huidige landbouwbeleid is er overigens ook nergens sprake van gedwongen krimp van de veestapel. Boeren kunnen gebruikmaken van vrijwillige uitkoopregelingen.

De partijen willen boeren perspectief bieden en houden daarvoor het zogenoemde 'trappetje van Remkes' in stand. Dat betekent de mogelijkheid om te innoveren, extensiveren, verplaatsen en stoppen.

Natuurgebieden opnieuw indelen om versnippering tegen te gaan 

Europese regels moeten zo worden aangepast dat ze "werkbaar zijn en het verdienmodel ondersteunen." De Natura 2000-gebieden, die voor een groot deel kampen met teveel stikstofneerslag waardoor de biodiversiteit achteruitgaat, moeten "robuuste natuurgebieden" worden. Dat betekent dat de natuurgebieden opnieuw ingedeeld moeten worden om 'versnippering' tegen te gaan.

Boeren krijgen meer zeggenschap over de klimaatmaatregelen die zij moeten nemen. Zij werken immers "al eeuwen met de bodem, dieren, omgeving en natuur."

Het stikstofbeleid gaat min of meer overboord. Nu moet de stikstofuitstoot bij kwetsbare natuurgebieden in 2035 zijn gehalveerd. Dat moet plaats maken voor een soepeler uitgangspunt. Namelijk alleen stikstofreductie "daar waar dat aantoonbaar nodig is voor de instandhouding van de natuur."

Partijen tornen niet aan hypotheekrenteaftrek 

Net als de vorige coalitie willen ook PVV, VVD, NSC en BBB meer woningen bouwen om de wooncrisis op te lossen. De partijen willen nog meer gebieden aanwijzen voor grootschalige woningbouw.

Verder zetten ze vooral het bestaande beleid door: er moet een straatje erbij komen in dorpen en steden, er moet meer herbestemming komen en er moet minder regeldruk komen. Wat wel nieuw is: er worden geen extra, nationale duurzaamheidsregels voor bouwen opgelegd.

Ook moet bij concurrentie om groot woningbouw boven de bouw van windmolens gaan. Verder kan de huizenbezitter opgelucht ademhalen, want er wordt niet getornd aan de hypotheekrenteaftrek. Ook komen ze niet aan het eigenwoningforfait en wordt de fiscale positie van de eigen woning niet gewijzigd.

Klimaatbeleid draait vooral om adaptatie en kernenergie 

De partijen willen "stevig" inzetten op klimaatadaptatie. De paragraaf waar maatregelen tegen klimaatverandering instaan heeft ook de naam "Energietransitie, leveringszekerheid en klimaatadaptatie". De ambities lijken een stuk lager dan die van de vorige coalitie.

Zo moeten er bijvoorbeeld nooit hogere klimaatdoelen komen dan Brussel eist. De partijen willen doorgaan met kernenergie, de gaswinning op de Noordzee opschalen en windmolens zo veel mogelijk op zee plaatsen.

De problemen aanpakken in de zorg en de alsmaar stijgende kosten binnen de perken houden is ook een grote uitdaging. Ook deze partijen hopen de personeelskrapte op te lossen door het werk aantrekkelijker te maken. Dezelfde aanpak willen ze toepassen in het onderwijs.

Wat verder opvalt is dat ze streven naar het behouden van streekziekenhuizen en willen investeren in betere ouderenzorg voor bijvoorbeeld zorg- en verpleegplekken. 'De pechgeneratie' krijgt een extra eenmalige tegemoetkoming.

Nieuw hof moet wetten aan Grondwet gaan toetsen 

Een ander onderwerp dat terugkomt in het akkoord is goed bestuur. Dit moet instituties zoals de rechtspraak, media en wetenschap verstevigen. Daarvoor zijn enkele grondige hervormingen nodig, vinden de partijen.

Te beginnen met de invoering van een nieuw kiesstelsel waarbij de regionale band tussen kiezers en politici wordt versterkt. Een grondwettelijk hof moet wetten aan de Grondwet toetsen. Daar moet wel de Grondwet voor worden gewijzigd. Een zeer lang wetgevingsproces. De informatiepositie van de Tweede Kamer wordt versterkt.

Veel maatregelen die de partijen willen doorvoeren, hebben als kern dat de overheid haar burgers moet vertrouwen. Daar ging het vaak fout bij de hersteloperatie in Groningen en het Toeslagenschandaal.

'Oekraïne politiek, militair, financieel en moreel blijven steunen' 

Tot slot veiligheid. "Nederland blijft Oekraïne politiek, militair, financieel en moreel steunen tegen de Russische agressie", schrijven de partijen. Om de internationale veiligheid te borgen wordt de NAVO-norm in de wet vastgelegd.

Om de veiligheid op straat te vergroten moet er zichtbaar meer politie in de wijk komen. boa's mogen geen religieuze symbolen dragen en bij fysiek geweld tegen hulpverleners wordt een taakstrafverbod ingevoerd. Ook gaat de aanpak tegen de georganiseerde misdaad onverminderd door. De partijen willen bijvoorbeeld de kroongetuigeregeling uitbreiden. Ook worden de maximale straffen voor 14 tot zestienjarigen verhoogd.

Andere opvallende maatregelen: 

Partijen willen "alles op alles zetten" om het wegvallen van de uitzonderingspositie voor mest die Nederland kwijtraakt terug te draaien.

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) moet vanaf 2026 structureel 100 miljoen euro inleveren en hervormen. 

De maximumsnelheid op de snelweg gaat waar dat kan weer terug naar 130 kilometer per uur..

De aanleg van de Lelylijn wordt voortgezet.

Er gaat een streep door de verplichting om vanaf 2026, bij het vervangen van de verwarmingsketel, een warmtepomp te moeten installeren.

De wettelijke kaders voor medisch-ethische kwesties als embryo's, abortus en euthanasie blijven ongewijzigd

Er komt een verbod op gezichtsbedekkende kleding in voetbalstadions. 

Onderzoeken of de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem kan verplaatsen. 

Het plan om grote vervuilende bedrijven vanaf 2028 meer te laten betalen voor hun CO2-uitstoot gaat van tafel.

Lezen, rekenen en schrijven moet "absolute prioriteit" krijgen op school.

| nu.nl | Door: Redactie