• dinsdag 07 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DA’91 eist referendum voor nieuw kiesstelsel

| snc.com | Door: Redactie

Suriname is op een cruciaal punt aangeland. Het is voor velen nu heel duidelijk dat ons landsbestuur en de Surinaamse politieke partijen verschoond moeten worden van invloeden en opvattingen die geen plaats hebben binnen een democratie. Daarvoor is het dringend noodzakelijk dat de wijze waarop wij volksvertegenwoordigers kiezen drastisch wordt aangepast. Ons kiesstelsel moet gehouden worden aan  het principe van recht en rechtvaardigheid zoals vermeld in onze Grondwet. 

Dit is wat DA’91 al vele jaren bepleit. Alleen in het afgelopen jaar heeft de partij al meerdere malen de instituten van Staat, waaronder DNA, aangeschreven en aangesproken voor de wijziging van het

kiesstelsel naar het ‘one man/woman, one vote’ systeem. Ook aan het Constitutioneel Hof liet de partij weten hier groot voorstander van te zijn. DA’91 verwoordde haar standpunt als volgt:

‘’De zetelverdeling zoals vermeld  in de kiesregeling niet een juist en gebalanceerd weergave is van de wil van het volk zoals in de Grondwet verwoord.

Als één van de belangrijkste kenmerken van een representatieve democratie wordt aangemerkt het beginsel waarbij het stemrecht van de burger even veel gewicht dient te hebben bij het aanwijzen van zijn of haar vertegenwoordigers.

In het huidig gehanteerd systeem geen sprake is van een rechtvaardige zetelverdeling en dien ten gevolge niet juiste vertegenwoordiging van het volk. DA’91 is voorstander van rechtvaardigheid op alle vlakken, maar bovenal bij het belangrijkste besluit in de democratie, met name het uitbrengen van de stem door elke burger, uiting gevende aan de aspiraties en verlangens voor eerlijk en rechtvaardig bestuur. Het huidig kiesstelsel is in strijd met dit beginsel en standpunt van DA’91….’’

De recente uitspraken van de heer Brunswijk die de functie van Vicepresident bekleed worden door DA’91 als een ernstige bedreiging van de democratie en rechtsstaat aangemerkt. Bovendien geven zijblijk van de afwezigheid van enig democratisch normbesef bij de eerder genoemde. Dat deze persoon in de functie van VP zit maakt het des te erger. Schrijnend is ook het uitblijven van enige correctieve actie vanuit de President van onze Republiek. Deze poging om middels geweldsdreiging de democratie en rechtsstaat het zwijgen op te leggen, moet hard en duidelijk door onze totale samenleving worden afgewezen. Op weg naar de Nieuwe Republiek is er geen plaats voor etnische politiek noch voor het handhaven van onrechtvaardigheid ten gunste van persoonlijk gewin, verrijking en het regelen van family en friends. 

De samenstelling van de volgende regering zal bepalen als wij als land de vicieuze cirkel van armoede, corruptie en machtsmisbruik doorbreken of voor altijd vast blijven zitten in dat moeras. Een eerste vereiste is afstand te nemen van personen met een strafblad, nationaal en internationaal, en geen ruimte te bieden in het bestuurlijke aan personen die aangetoond hebben geen respect te hebben voor de democratie en rechtsstaat. DA’91 roept alle burgers op zich openlijk en hard uit te spreken voor wijziging van het kiesstelsel waarbij recht en rechtvaardigheid zijn gediend. Wij roepen de regering en DNA op om zo snel mogelijk een referendum uit te schrijven zodat elke burger een actieve rol krijgt in deze o zo belangrijke aanpassing van belang voor een gunstige toekomst van ons land. 

Angelic del Castilho

Voorzitter


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie