• maandag 04 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Van der San: “President moet met initiatief komen voor wijziging Kiesregeling

| suriname herald | Door: Redactie

Het initiatief om de Kiesregeling te wijzigen zal van president Chan Santokhi moeten komen en niet van De Nationale Assemblee (DNA). Het is een misvatting te denken dat omdat het een wet betreft DNA in charge is. Primair is het de regering die wetsontwerpen aan DNA voorlegt, gaf bestuurskundige Eugène van der San te kennen tijdens een discussieavond georganiseerd door DA’91.

Het thema was: “Kiesregeling onverbindend verklaard: Gevolgen en kansen voor de samenleving”. De uitspraak van het Constitutioneel Hof (CHof) komt erop neer dat de Kiesregeling en met name de artikelen 9 en 24 in strijd zijn met de Grondwet van

de Republiek Suriname en internationale verdragen. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat de president ingevolge de artikelen 85 en 86 van de Kiesregeling de verkiezingen die op 25 mei 2025 gehouden moeten worden, niet meer kan laten doorgaan, zonder dat de artikelen 9 en 24 van de huidige Kiesregeling worden gewijzigd, licht Van der San toe.

Deze wijziging van de Kiesregeling moet in DNA met twee derde meerderheid worden goedgekeurd. Binnen een democratische rechtsstaat kunnen conflicten slechts op twee manieren worden opgelost te weten middels consensus (overeenstemming) en via de wettelijke mogelijkheden. Van der San benadrukt dat als het CHof een

uitspraak heeft gedaan over een staatsrechtelijk vraagstuk of onderwerp dan heeft dat rechtsgevolgen krachtens artikel 144 lid 3 van de Grondwet. 

In deze kwestie van toetsing van de Kiesregeling, met name de artikelen 9 en 24, is het rechtsgevolg dat deze artikelen hun rechtskracht hebben verloren oftewel ze zijn onverbindend verklaard. Binnen het staatsbestel van Suriname is het de plicht van de uitvoerende macht om ervoor zorg te dragen dat er correcties plaatsvinden, in overeenstemming met de uitspraak. Dit betekent dat ingevolge artikel 99 van de Grondwet de president hiermee belast is. 

Van der San geeft verder aan dat krachtens artikel 71 van de Grondwet de bevoegdheid wel bij DNA ligt inzake het beslissen over alle wetsontwerpen. DNA kan ook wel initiatiefvoorstellen doen aan de regering. Als de grootste fracties in DNA, de VHP en de NDP, overeenstemming bereiken (in opdracht van hun politieke partij) dan kan zo een wetsvoorstel van de regering met twee derde meerderheid worden goedgekeurd. Mocht dit gebeuren dan is gevolg gegeven aan de uitspraak van het CHof.

Als gesteld wordt dat er geen consensus kan worden bereikt dan heeft de regering met name het coalitiedeel met de grootste fractie de VHP met twintig zetels samen met de NPS met drie zetels nog de mogelijkheid om krachtens artikel 181 van de Grondwet na twee afwijzingen in DNA voor een derde stemming te gaan naar de Vereniging Volksvergadering. Daar is de VHP goed vertegenwoordigd en zal die twee derde meerderheid halen, liet de bestuurskundige weten. Hij gaf eveneens te kennen dat de ABOP duidelijk is geweest in haar standpunt dat ze geen voorstander is van een wijziging van het kiesstelsel.

Als geen overeenstemming kan worden bereikt, dan is er geen sprake meer van uitvoering geven aan de rechtsvraag van het CHof, maar een verschil van mening tussen partijen dat dient te worden opgelost, benadrukt Van der San. In dat geval kan de president dat conflict voorleggen aan de rechterlijke macht. Krachtens de wet algemene bepalingen is de rechter dan verplicht om de kwestie in behandeling te nemen en tot een oordeel te komen. 

Gegeven de omstandigheden nu binnen politiek Suriname waaronder een instabiele coalitie (meerderheid kan uit elkaar vallen), de regering schept geen vertrouwen (instabiel) en de roep om vervroegde verkiezingen (is niet zonder meer mogelijk), is het volgens Van der San dringend gewenst om in landsbelang zo spoedig mogelijk te werken aan een herziening, niet alleen van de Kiesregeling, maar vooral van de Grondwet op fundamentele punten. In de wet moet de mogelijkheid van ontbinding van het parlement worden opgenomen om vervroegde verkiezingen mogelijk te maken.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie