• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Startsein waterprojecten te Boven Saramacca en Boven Suriname

| sun.sr | Door: Redactie

Schoon en veilig drinkwater is essentieel voor het leven van de mens en vormt de basis voor gezondheid. Het zesde Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG 6) van de Verenigde Naties streeft ernaar om tegen 2030 toegang tot schoon en veilig drinkwater voor iedereen te waarborgen. Dit doel is niet alleen gericht op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen, maar ook op het bevorderen van gelijkheid en economische kansen. Dit betekent dat landen die zich hieraan hebben gecommitteerd, tijdig tot uitvoering moeten overgaan.

In veel landen, waaronder Suriname, zijn er echter aanzienlijke uitdagingen om deze doelstelling te bereiken, vooral in

rurale gebieden vanwege gebrek aan infrastructuur en middelen. Het waterbeleid van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is er evenwel op gericht om deze uitdagingen aan te gaan en oplossingen te bieden, ook in gebieden waar extra inspanningen vereist zijn. Hierbij wordt vaak externe ondersteuning ingeschakeld. Met deze gedachtegang is van 4 juli tot en met 6 juli een ministeriële missie uitgevoerd naar Boven Saramacca en Boven Suriname om het startsein te geven voor nieuwe waterprojecten.

Te Pusugrunu, Boven Saramacca, is op 4 juli het startsein gegeven voor de bouw van een oppervlaktewaterzuiveringsstation. Het evenement omvatte de onthulling van het naambord en het leggen van de eerste steen

door Granman Lesley Valentijn, minister van Natuurlijke Hulpbronnen David Abiamofo, directeur Water Gonda Asadang, en andere hoogwaardigheidsbekleders.

De ceremonie markeert het begin van de bouw van dit waterzuiveringsstation. Granman Valentijn benadrukte dat het zijn plicht is om de belangen van de samenleving te behartigen en dringende behoeften aan te kaarten. Hij heeft herhaaldelijk aandacht gevraagd bij de autoriteiten om de water- en stroomproblematiek in het gebied aan te pakken, wat nu resultaat heeft opgeleverd.

Het waterzuiveringsstation, gefinancierd met een budget van ruim SRD 13 miljoen uit de staatsbegroting, zal drinkwater leveren aan de dorpen Pusugrunu, Bethel, Tevreden, Pijeti en Soekibaka. Er zal circa 5 kilometer aan waterleidingen worden aangelegd voor distributie naar deze gemeenschappen.

Als onderdeel van de missie zijn eveneens de dorpen Solang, Godo, Bofokule, Granslee en Akwawkonde in Boven Suriname aangedaan, waar het startsein voor drinkwaterprojecten is gegeven. Dit gebeurde in aanwezigheid van traditionele gezagsdragers van de dorpen, de districtscommissaris van boven-Suriname, Frits Dinge, NH-minister David Abiamofo, en de directie en staf van het ministerie. Tijdens een krutu te Solang gaf de minister van Natuurlijke Hulpbronnen aan slechts de weg te hebben vrijgemaakt voor de implementatie en uitvoering van het project. De bewindsman prees de inspanningen van de medewerkers van zijn departement die het werk in uitvoering hebben. Hij benadrukte ook het belang voor de gemeenschap om zuinig en zorgvuldig om te gaan met de voorzieningen en deze duurzaam te gebruiken.

De implementatie van de waterprojecten in de dorpen van Boven Suriname is het resultaat van een samenwerking tussen Suriname en België, waarbij het Belgische waterbedrijf BOSAQ is betrokken. Er wordt een trainingsprogramma georganiseerd voor bewoners van Pusugrunu en Boven Suriname om hen voor te bereiden op het onderhoud van de systemen. Binnenkort zullen de systemen, waarvoor het startsein is gegeven, operationeel worden.

| sun.sr | Door: Redactie