• donderdag 13 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering Santokhi 1 krijgt ondersteuning voor beleid - motie van vertrouwen aangenomen

| sun.sr | Door: Redactie

De coalitie heeft naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in De Nationale Assemblee (DNA) vandaag een motie ingediend. Hierin ondersteunen ze de regering in zaken die ze wil gaan doen. De motie is aangenomen met 28 stemmen voor en 12 tegen. De fracties van de BEP en NPS waren niet in de zaal bij de stemming. De NDP stemde tegen.

Hieronder leest u de motie:

Allen, leden van De Nationale Assemblée, hebben hierbij de eer krachtens artikel 39 van het Reglement van Orde, de navolgende motie ter goedkeuring voor te leggen aan De Nationale Assemblée. Gehoord en gelezen de jaarrede

van de president van de Republiek Suriname, uitgesproken in De Nationale Assemblée op vrijdag 29 september 2023, houdende een goede beschouwing van de door de regering te verwezenlijken prudent en duurzame ontwikkeling gericht beleid over het dienstjaar 2024 en de uitgebreide beantwoording en argumentatie van de President op vragen gesteld door leden van De Nationale Assemblée tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Overwegende:

·       De Regering genoodzaakt is geweest structurele hervormingen in onze economie te moeten doorvoeren en na herstel is gegroeid om zo de nationale ontwikkeling duurzaam, economisch efficiënt en maatschappelijk te bevorderen;

·       Beseffende dat de

uitgangspositie bij overname van de regeermacht in 2020 ingrijpende crisisbeheersing en stabilisatie maatregelen op monetair, financieel –economisch gebied alsook in onze buitenlandse schulden noodzakelijk hebben gemaakt;

·       Uitgaande van de realiteit dat er aspecten zijn geweest die onvoorzien en buiten onze invloedsfeer liggen, externe ontwikkelingen die een stremmende invloed hebben gehad op ons herstel en stabilisatie proces;

·       Het herstel zodanig plaatsvindt in dialoog met maatschappelijke groeperingen, denk maar aan het recent intensief tripartiet overleg waar er consensus is bereikt;

·       Dat de schuldherschikking van alle schuldeisers vrijwel is afgerond, zodat wij op een realistische manier kunnen aflossen;

·       Dat via efficiënt en effectief functionerende buitenlandse dienst niet alleen het imago van Suriname is verbeterd, maar ook substantiële middelen zijn gemobiliseerd ten behoeve van de Surinaamse Natie;

·       De regering macro-economische maatregelen heeft getroffen, teneinde de inkomsten van de staat te verhogen en de uitgaven beheersbaar te houden;

·       Een goed financieel management en fiscale transparantie vereist is ter garandering van een evenwichtige economische groei en toename van inkomsten om verdere verduurzaming en verbetering van de economie te waarborgen;

·       Het Landelijk woningbouwprogramma in gang is gezet, 2 projecten al lopen, binnenkort nog 1 zal worden geopend;

·       De anti-corruptie commissie is benoemd en reeds in werking is gesteld, zij functioneert al.

Heeft besloten de regering op te roepen om:

·       Dit prudent financieel beleid voort te blijven zetten en prudent te blijven want de leefbaarheid van onze samenleving moet steeds verbeterd worden;

·       Voortzetten van de nodige capaciteitsversterking van het justitieel apparaat met name de veiligheidsdiensten om zo de publieke veiligheid te garanderen;

·       De toegang tot kwalitatief onderwijs landelijk te garanderen;

·       Een presidentiële commissie in te stellen voor een strategische en duurzame aanpak van de uitdagingen met betrekking tot onderwijs in het algemeen en vooral in het binnenland;

·       De toegang tot gezondheidszorg landelijk te verbeteren, waarbij kwalitatieve goede zorg en medicamenten voorziening beschikbaar is;

·       Om de uitvoering van het sociaal beleid te laten doen uitvoeren om degenen die het sociaal programma het hardst nodig hebben daadwerkelijk op te vangen;

·       Het grondbeleid te verbeteren en meer transparant te maken;

·       Effectievere maatregelen te implementeren en het versterken van de economische controle mechanismen ten einde prijsbeheersing te bevorderen;

·       Kordaat de ordening, veiligheid en overzichtelijkheid van de kleinschalige goudsector duurzaam aan te pakken;

·       De agrarische productie verder te stimuleren en de infrastructuur te verbeteren en moderniseren;

·       Acute voorzieningen te treffen om de uitdagingen om voorziening van gezond drinkwater landelijk op te lossen;

·       De onderhoud van de vliegvelden in het binnenland als prioriteit te stellen en de nodige stappen te ondernemen om lokaal vliegtransport en infrastructuur doeltreffend aan te pakken;

·       Regionaal Bestuur verder te versterken en verdere uitvoering van de plannen en doelstellingen van het decentralisatieproces;

·       Zo snel als mogelijk de Nota van Wijziging in te dienen voor de Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken;

·       Het voorgenomen en gepresenteerd beleid van de regering om welvaart en welzijn te brengen voor de totale samenleving voort te zetten.

 

En gaan over tot de orde van de dag.

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| sun.sr | Door: Redactie