• dinsdag 23 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Oprichting Surinaamse Denktank (DSD)

| snc.com | Door: Redactie

Ons initiatief:

De Surinaamse Denktank (DSD) is een initiatief van Surinamers die Suriname graag willen zien bloeien. Het is een organisatie die haar eigen doelen heeft en de breed gedragen normen en waarden uitdraagt die samengaan met duurzaam bestuur van het land. Altijd ten dienste van het volk van Suriname en stelt ten allen tijden het algemeen belang voorop.

Onze Visie/Doelstelling:

De Surinaamse Denktank heeft als doel Suriname als natiestaat te ondersteunen in alle facetten die het mogelijk moeten maken om duurzame groei mogelijk te maken. Dit zodat het volk van Suriname kan floreren in een land vrij van corruptie. Waar de rechtstaat

in vol ornaat tot uiting komt in de manier waarop de Surinamers met elkaar omgaan, hoe volk, bedrijfsleven en natuur samenleven, waarbij politieke organisaties, vooral door burgerparticipatie te ondersteunen, de democratische beginselen van de natiestaat verstevigen en duurzame ontwikkeling mede-faciliteren.

Onze Missie:

De missie van De Surinaamse Denktank is om haar doelstelling te realiseren door studies te verrichten, rapporten/adviezen uit te brengen, acties te initiëren, te stimuleren en faciliteren zodat de natiestaat Suriname onbelemmerd en duurzaam tot ontwikkeling komt door de burgers bewust te maken van de keuzes die zij hebben. De Surinaamse Denktank doet dit door thema’s te benoemen en projecten,

studies en acties uit te werken, te ondersteunen, te stimuleren en faciliteren, om tot uitvoering te brengen.

Onze Thema’s:

Er zijn vijf thema’s geïdentificeerd waar De Surinaamse Denktank zich de komende periode op wil richten:

  1. Aanpak corruptie. Ons visie is: een corruptie vrije Suriname.
  2. Wijziging kiesstelsel. Ons visie is: een modern kiesstelsel gebaseerd op “one man one vote”.
  3. Aanvullen en inbedding van de Wet op de politieke partijen. Ons visie is: om de democratie te ondersteunen op een manier zodat voorkomen wordt dat politieke partijen bolwerken worden van corruptieve krachten. En zo zijn er nog meer wetten die uitgewerkt zouden kunnen worden om vervolgens invoering in Suriname te helpen versnellen.
  4. Ethiek in de politiek te institutionaliseren. Ons visie is: door ethische politiek uit te werken, te beschrijven en te bespreken, een publiekelijk debat te blijven voeden en zo voortgaand een transformatie teweeg te brengen in de politiek. (VN-kernactiviteiten, rechten van de mens)
  5. Duurzame economische ontwikkeling. Ons visie is: om Suriname tot ontwikkeling te brengen door aan te sturen op synergie van mens, natuur en bedrijf.

De organisatiestructuur:

De Surinaamse Denktank, is een NGO, een stichting en wordt geleid door de volgende personen die uitgaan van co-leiderschap. Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

  • Nishall Bhagai, Voorzitter (NL)
  • Rewien Ramsundersingh, Secretaris (NL)
  • David Dewdath, Penningmeester (NL)

Wij streven ernaar om een co-voorzitterschap te hebben waarbij één voorzitter zetelt in Suriname en één voorzitter in Nederland. Het bestuur wordt verder tot maximaal zes personen uitgebreid waarbij drie van het bestuur uit personen bestaat die zetelen in Nederland en drie personen zetelen in Suriname.

Financieringsmiddelen: 

De geldelijke middelen worden verworven middels donaties, subsidies, giften en andere verkrijgingen, zoals inzamelingsacties. De financiële middelen zullen transparant worden aangewend om de doelstelling van de organisatie te behalen. Hier zal ieder jaar een overzicht van gepubliceerd worden waarbij ook inzage gegeven zal worden wie onze donateurs zijn.

Communicatie:

De Surinaamse Denktank hanteert een moderne aanpak waarbij locaties en fysieke aanwezigheid ondersteund worden door moderne communicatiemogelijkheden zoals digitaal vergaderen of het houden van seminars en andere uitingen via de moderne mediakanalen in de breedste zin van het woord. Onze uitingen zullen publiekelijk gemaakt worden via de bekende (social) mediakanalen.

Resultaatgericht:

Er wordt gewerkt met werkgroepen en iedere werkgroep heeft een thema waarop gefocust wordt. We willen niet alleen een denktank zijn, maar ook een doetank. Uitwerking van thema’s kan leiden tot studies, rapporten en publicaties, die weer ook tot acties in uitvoering gebracht kunnen worden. Bij uitvoering van acties moet men denken aan uitvoering van ondersteunende maar ook charitatieve projecten in Suriname of elders, altijd met in achtneming van het eerder gedefinieerde doel van De Surinaamse Denktank.

We gaan de complexe maatschappelijke problemen te lijf door in gesprek te gaan met boeren, studenten, arbeiders, leraren, e.a. voor oplossingen, die impact hebben op de samenleving. Bij de zoektocht naar oplossingen betrekken we ook beleidsmakers, bestuurders, wetenschappers en andere experts voor het teweeg brengen van oplossingen die maatschappelijke vooruitgang bewerkstelligen

De Surinaamse Denktank vormt een interdisciplinair netwerk van professionals die vanuit hun expertise oplossingen aandragen voor de welvaart en welzijn van iedere Surinamer.

De oplossingen hebben verschillende impact in de samenleving: ten eerste zullen het ideeën zijn die via de media de publieke opinie beïnvloeden, daarna invloed hebben op bestuurders en beleidsmakers, waarna praktische oplossingen geïmplementeerd worden.

 

Website: http://dsrdt.org/
Aanmelden: http://dsrdt.org/contact/

| snc.com | Door: Redactie