• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NDP, NPS en BEP nemen initiatief voor Anti-Fraude Platform

| suriname herald | Door: Redactie

De politieke organisaties van de Nationale Democratische Partij (NDP), de Nationale Partij Suriname (NPS) en Broederschap voor Eenheid in Politiek (BEP) in De Nationale Assemblée, hebben het initiatief genomen voor het oprichten van een Anti-Fraude Platform.

De bedoeling is om alle politieke organisaties in Suriname die voornemens zijn om te participeren aan de verkiezingen in 2025, parlementair zowel buitenparlementair, uit te nodigen voor deelname aan dit Platform.

Anti-Fraude Platform moet fraude bij de verkiezingen minimaliseren

Lees ook: ​​​​​​12-03-2024: Anti-Fraude Platform (AFP) moet fraude bij de verkiezingen minimaliseren

Dit Platform heeft als taak het signaleren van vermeende fraudegevallen,

welke bij gedane veldonderzoeken zijn tegengekomen. Het betreft onder andere gevallen waarbij meerdere personen ten onrechte op adressen zijn geregistreerd. Het ligt in de bedoeling om de geconstateerde vermeende fraude gevallen onder de aandacht te brengen van de regering die belast is met de organisatie van de verkiezingen en de commissie in DNA die toezicht zal uitoefenen op de handelingen van de regering.

Het Platform zal zich verder bezighouden met alle gesignaleerde gevallen van vermeende fraude, bijvoorbeeld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, op de kiezerslijsten, de dag van de stemming en bij de telling van de stembiljetten.

Op de politieke organisaties,

alle maatschappelijke groeperingen en overige delen van de samenleving wordt een beroep gedaan om zich aan te sluiten bij het Anti-Fraude Platform, ten einde zorg te dragen voor eerlijke en transparante verkiezingen.

 

| suriname herald | Door: Redactie