• dinsdag 21 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

MCP ACTIEPROGRAMMA 2004-2005

| snc.com | Door: Redactie

Door de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is op 20 november 2003 een nieuwe Ontwikkelings- en Beheersraad van het MCP-Beheer benoemd onder leiding van ir. Manodj Hindori. De raad heeft zich gebogen over de aangetroffen ontwikkelingen van het MCP-Beheer en het daaraan verwante Multipurpose Corantijn Project. De raad heeft gemeend om zijn bevindingen en beleidsvoornemens vast te leggen in dit actieprogamma 2004-2005.

Hierdoor verkrijgen de raad en de directie een instrument om hun

taken planmachtig te organiseren en te realiseren. Daarnaast biedt het actieprogamma ook de ruimte aan externe belanghebbenden om geïnformeerd te zijn over de voorgenomen ontwikkelingen van het MCP-Beheer voor de komende twee jaren. In deze wordt gedacht aan de beleidsmakers van het Ministerie van LVV, maar ook aan betrokkenen in Nickerie, zoals de districtscommissaris, assembleeleden, landbouworganisaties en dergelijke. Het actieprogramma is dynamisch en laat de ruimte open om in te spelen op actuele ontwikkelingen in de rijstsector in zijn algemeenheid en die van Nickerie in het bijzonder.

white-space:normal; -webkit-tap-highlight-color:rgba(26, 26, 26, 0.3); text-decoration:none; color:#000000; background-color:#ffffff">Het Multipurpose Corantijn Project

Het Multipurpose Corantijn Project (MCP) werd in 1978 geformuleerd door een consortium van vier ingenieursbureaus. De aanvankelijke opzet van het project was het veiligstellen van twee rijsoogsten per jaar in de bestaande polders van het district Nickerie en het aanleggen van nieuwe rijstpolders ten behoeve van boeren die door sanering van de bestaande polders hun land zouden moeten verlaten. Hieruit vloeide voort het projectvoorstel voor de aanleg van een 66 km lang irrigatiekanaal, een verdeelwerk, een noodoverlaat en een lekbeteugelingsdam voor een betere distributie van irrigatiewater, de aanleg van 12.500 ha nieuwe rijstpolders, de bouw van woningen en algemene voorzieningen. Het kanaal zou worden voorzien van een pompstation te Wakay. Het MCP heeft een multipurpose karakter en bestaat uit twee belangrijke taakgebieden, te weten:

A) De waterstaatkundige taak, inhoudende de zorg voor een optimale waterhuishouding, hetgeen betekent dat zowel de uitvoerings-technishe als de institutioneel-organisatorische aspecten aan de orde zijn;

B) De landbouwontwikkelingstaak die betrekking heeft op de ontwikkeling van nieuwe arealen en alles wat daarmee samenhangt.

Het MCP werd goedgekeurd door de toenmalige CONS ten laste van de verdragsmiddelen tot een bedrag van 64.000.000 Nederlandse guldens (ruim 35.000.000 US dollar). Het project werd verschillende malen en om verschillende redenen aangepast. Na 1983 stageerde de uitvoering vanwege de opschorting van de verdragsrelatie met Nederland. Hierdoor kon het MCP niet worden voltooid zoals voorgenomen. Het Corantijnkanaal en het pompstation te Wakay met een pompcapaciteit van 30 m3 per seconde werden wel aangelegd. Het distributiesysteem, de overlaat te Maratakka en de lekbeteugelingsdam (de zogenaamde DOL-werken) kwamen echter nooit tot stand, waardoor de waterlevering vanuit Wakay naar Nickerie momenteel zeer inefficiënt geschiedt. Evenmin zijn de 12.500 ha MCP-polders, die inmiddels na aanpassingen werden teruggebracht tot 4.800 ha, tot ontwikkeling gebracht.

Het MCP Beheer

Sinds de aanvang van het MCP heeft het in de bedoeling gelegen dat beheer en onderhoud van de agrarische infrastructuur ten behoeve van de rijstteelt in Noord-West Suriname centraal zou plaatsvinden door het MCP, dat de desbetreffende taken en bevoegdheden zou overnemen van de betrokken ministeries (Openbare Werken, Regionale Ontwikkeling en LVV). Er zou een wettelijke regeling worden ingesteld, waardoor het mogelijk zou zijn dat de exploitatiekosten verband houdende met het beheer en onderhoud deels en/of volledig gedekt zouden worden door middel van inning van watergelden die door de padieproducenten dienen te worden opgebracht. De beheerstaken van het MCP werden in handen gelegd van het MCP-Beheer, dat op 2 februari 1984 middels Decreet E-48 werd opgericht. Het beheersinstituut werd organisatorisch geplaatst bij het Ministerie van LVV. Het MCP-Beheer beschikt over twee kantoren, te weten het hoofdkantoren in Nickerie en een bijkantoor in Paramaribo. Inmiddels is het bijkantoor in Paramaribo verkleind tot een dienstverlenende faciliteit in het gebouwencomplex van het Ministerie van LVV. Bij het MCP-Beheer werkten ooit zo’n 60 mensen, thans telt het MCP-Beheer nog maar 18 personeelsleden. De minister van LVV benoemt en ontslaat de leden van de Ontwikkelings- en Beheersraad voor het MCP-Beheer. Sinds de instelling van het beheersinstituut zijn er vele raden benoemd, die vaak wisselden met het aantreden van nieuwe bewindvoerders.

Knelpunten van het MCP Beheer

Het is duidelijk dat de diverse doelen zoals gesteld in het oorspronkelijk MCP-project niet zijn gehaald. Dit heeft voornamelijk te maken met de stopzetting van de ontwikkelingshulp, waardoor het project niet op adequate wijze heeft kunnen beschikken over de nodige middelen om de grote infrastructurele werken (onder andere de DOL-werken en de zwamppeilbeheerswerken) uit te voeren. De vanwege de overheid beschikbaar gestelde middelen aan het MCP-Beheer zijn ontoereikend om, naast de verplichtingen op het vlak van personeelslasten en exploitatie, normaal onderhoud aan het Corantijnkanaal en het Wakay pompgemaal uit te voeren. Nog minder is het MCP-Beheer in staat om het beheer en onderhoud aan de primaire en secundaire irrigatie- en loosleidingen en kunstwerken in Nickerie van andere ministeries over te nemen. De enige waterstaatkundige taak die het MCP-Beheer nog schijnt te hebben, is het periodiek in werking stellen van de pompen te Wakay indien er een tekort is aan irrigatiewater voor de rijstbouw in Nickerie. Dit kan alleen als de regering extra subsidie beschikbaar stelt.

Ook de landbouwkundige doelen van het MCP-Beheer zijn niet bereikt. De overheid heeft het beheer van nieuwe MCP-polders nimmer overgedragen aan het MCP-Beheer. De in de loop der tijden gepleegde grondtoewijzingen door diverse regeringen zijn voorbijgegaan aan de kleine landbouwers, die vanwege de vaak te kleine schaal waarop zij opereren juist behoefte hadden aan uitbreiding van het bedrijfsarealen. Het waren vooral grootlandbouwers en kapitaalkrachtige personen die aan bod zijn gekomen. Door concurrerende en conflicterende belangen bij aan- en afvoer van water in de nieuwe polders is er geen sprake van verantwoord waterbeheer en ordening van agrarische productie.

Op het vlak van inkomsten voor het MCP-Beheer zijn er ook geen concrete vorderingen gemaakt met de voorbereiding en effectuering van de wetgevingsproducten die de betaling van de watergelden door watergebruikers moeten regelen. Hierdoor is het MCP-Beheer al jaren volledig afhankelijk van subsidie van de overheid.

Het moge duidelijk zijn dat het MCP-Beheer als autoriteit voor de ontwikkelingstaken in de rijstsector nimmer de plaats en betekenis heeft gekregen die hem waren toebedeeld bij de oprichting. Het MCP-Beheer is in de loop der jaren vervallen tot een weinig daadkrachtige organisatie. Deze situatie zal niet in een keer kunnen veranderen. Er zal gezamenlijk overleg met de verantwoordelijke regeringsautoriteiten, bestuurders en andere organisaties moeten worden gepleegd om te komen tot een lange termijn ontwikkelingsplan ten behoeve van het MCP-Beheer.

Actieprogramma van het MCP Beheer

1. Wakay operations

A) Structureel moeten voldoende financiële middelen worden gegarandeerd om brandstof, smeermiddelen, onderdelen van de Wakay operations te kunnen garanderen. MCP-Beheer mag niet alleen belangrijk zijn als zich een watertekort voordoet en de boeren beginnen te klagen. Structureel overleg met de minister van LVV en het Ministerie van Financiën omtrent financiële middelen is zeer gewenst. De discussie over waterheffing als inkomstenbron van het MCP-Beheer zal wederom moeten worden opgestart.

B) Revisie van de Wakay pompen is zeer noodzakelijk, omdat continuïteit van de Wakay operations absoluut vereist dat de Wakay pompen in goede staat verkeren. Een der pompen is enige tijd geleden uitgevallen, deze moet met de grootste spoed weer hersteld worden. Dit aspect is uiteraard gekoppeld aan de beschikbare financiële middelen.

C) Bekeken moet worden in hoeverre het technisch mogelijk is om de Wakay pompen te laten draaien op Staatsolie-diesel. Ervaring van andere bedrijven met soortgelijke pompen (bijvoorbeeld EBS) moeten worden meegenomen.

D) Het systeem om up-to-date informatie over het brandstofverbruik van de pompen en brandstofvoorraden te monitoren, zal worden geïntensiveerd. Het bijhouden van logboeken, het checken van de peilmeters, frequente rapportage enzovoorts maken alle deel uit van het monitoringssysteem.E) Momenteel beschikt MCP-Beheer over slechts een operator voor de Wakay pompen, hetgeen een uiterst kwetsbare positie is. Er moet spoedig gewerkt worden aan een backup. Uitgezocht moet worden of iemand in Nickerie hiervoor kan worden geïnteresseerd, desnoods part-time, beschikbaar te zijn (bijvoorbeeld van de EBS).Ook moet bekeken worden of er iemand met een Natin-opleiding kan worden opgeleid tot pomp-operator.

2. Corantijnkanaal

Het Corantijnkanaal moet dringend worden onderhouden. Verzakking en lekkages leiden tot waterverliezen, waardoor het rendement van het (dure) pompen te Wakay steeds minder wordt. Verstoppingen in het kanaal verhinderen vlotte doorstroom van het water, waardoor er meer water in de zwamp verdwijnt. Ook voor onderhoud van het kanaal moeten de benodigde fondsen worden opgebracht en beschikbaar gesteld. Wellicht dat een onderhoudsmachine uit India voor het MCP-Beheer, zoals door de minister van LVV is toegezegd, verbetering kan brengen in het onderhoud van het Corantijnkanaal.

3.Verdeelwerken

Het ontbreken van de verdeelwerken om het water uit het Corantijnkanaal te distribueren over de verschillende polders, maakt dat de efficiëntie van het pompen van het water vanuit Wakay te laag is. In feite wordt nu eerst de Nanizwamp gevuld, waarna er-hopelijk-voldoende hieruit stroomt naar de polders. Nagegaan moet worden in hoeverre de completering van de DOL-werken weer op de agenda van de beleidsmakers kan worden geplaatst.

4. Equipement

MCP-Beheer heeft inmiddels een nieuwe boot aangeschaft om de verbinding met Wakay te onderhouden. Er bestaat wel nog de behoefte aan een reserve buitenboordmotor. Verder is er een zeer gebrekkig vervoermiddel, waardoor het opnemen van veldgegevens bij sluizen, peilstations enzovoorts nauwelijks nog geschiedt. Meet- en tekeninstrumenten zijn benodigd om het werk van MCP-Beheer in kaart te kunnen brengen.

5. Gebouwen

De gebouwen van MCP-Beheer te Nieuw Nickerie en Wakay zij aan een goede onderhoudsbeurt toe. Lekkages, defecte wasbakken en toiletten, gebrekkige opslagkasten etc. maken dat het gebouw weinig werklust uitstraalt. Er zullen opnames worden gemaakt om de kosten te kunnen ramen.

6. Directeur

Het MCP-Beheer heeft al jaren geen vaste directeur. Het is de bedoeling dat de directeur in Nickerie kantoor houdt. De directeur wordt op voordracht van de raad benoemd door de minister van LVV. Er zal zeer binnenkort een profielschets worden opgemaakt, inclusief taakomschrijving, vereiste kwaliteiten, aangeboden salaris en andere voorzieningen. Advertenties zullen geplaatst worden om kandidaten op te roepen, waarna een voordracht van een geschikt bevonden persoon gedaan kan worden aan de minister van LVV.

7. Kader

Het MCP-Beheer zit dringend verlegen om technisch geschoold kader dat in staat is om de huidige operaties te monitoren, om de voorbereidingen te treffen voor de te ondernemen infrastructurele werken en om het langtermijn-ontwikkelingsplan voor het MCP te helpen voorbereiden. Er zal gezocht worden naar mensen met een volwaardige landbouw-of technische opleiding op middelbaar niveau of hoger. Beseft wordt dat de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk genoeg moeten worden gemaakt om het benodigd kader aan te trekken.

8. Personeel

De salarissen van het personeel van het MCP-Beheer moeten liefst voor minimaal drie maanden gegarandeerd zijn. MCP-Beheer kent geen pensioensysteem, waardoor sommige personeelsleden zowat gedwongen worden om op hoge leeftijd nog steeds door te werken. Hier zal wat aan gedaan moeten worden. Tezamen met de personeelsvertegenwoordiging zal de CAO worden geëvalueerd. De haalbaarheid van het een en ander zal sterk van de financiële positie.

9. Toekomst MCP-Beheer

Naast de korte-termijn acties, die meer gericht zijn op het draaiende houden van de bestaande situatie en het verkrijgen van fondsen daartoe, zal er een visie moeten worden ontwikkeld over de gewenste toekomst van het MCP-Beheer. Kan het MCP-Beheer nog de rol van Water Authority voor Nickerie op zich nemen, zoals beoogd werd bij de oprichting? Zal het MCP-Beheer worden omgezet in een hoofdwaterschap? Deze en andere vragen zullen moeten worden bediscussieerd met actoren als LVV, DC, parlementsleden, borenorganisaties, mogelijke donoren enzovoorts. Middels nota’s en workshops, waar mogelijk, moet de visie van het MCP-Beheer worden uitgewerkt en worden uitgedragen.

Bron:  de Ware Tijd, 26-01-2004


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie