• woensdag 22 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname
Partij voor Recht en Ontwikkeling

Kiesstelsel #7: Huidig kiestelsel is een sta in de weg

| snc.com | Door: Redactie

De Partij voor Recht en Ontwikkeling meent dat het huidig kiesstelsel een sta in de weg is voor duurzame ontwikkeling en voor het gevoel van rechtvaardigheid en vertegenwoordiging van de burger.

Concreet is de Partij voor Recht en Ontwikkeling voorstander van een kiesstelsel, waarin aan de stem van elke Surinamer in politieke zin evenveel gewicht wordt toegekend. De rechtswetenschap en bestuurswetenschap zijn het erover eens, dat dit een voorwaarde is, voor rechtvaardige ontwikkeling.

De roep naar wijziging van het Surinaams kiesstelsel wordt steeds luider. Het Surinaams kiesstelsel zou niet democratisch genoeg zijn en zelfs onrechtvaardig. SurinameNieuwsCentrale.com verdiept zich in deze kwestie en

publiceert een serie artikelen over dit onderwerp. 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit onderwerp? Stuur dan uw artikel naar: SurinameNieuwsCentrale@gmail.com

Klik hier voor een overzicht van deze artikelen.

Uit de Grondwet en de bij verdragen vastgelegde mensenrechten, vloeit nader voort, dat evenredige vertegenwoordiging een kernwaarde is van waarachtige democratie. De Staat Suriname is het aan haar burgers verplicht, ervoor te zorgen dat het principe van gelijkheid in acht genomen wordt. In het regeerakkoord d.d. 13 juli 2021 heeft de huidige regering ook aan het volk beloofd dat de Kiesregeling geëvalueerd en herzien zal worden. 

Naar aanleiding van werk verricht door, kortheidshalve

genoemd commissie Wijdenbosch, zijn in maart 2018 onder meer twee wijzigingen van het kiesstelsel geadviseerd, te weten het zogenoemde combinatie-verbod en het betalen van een waarborgsom door de politieke partijen die aan de verkiezingen willen deelnemen. De PRO heeft eerder het standpunt ingenomen dat deze twee wijzigingen, die door de toenmalige regering Bouterse bij wet zijn geïmplementeerd, in strijd zijn met onder meer het verdragenrecht. De PRO handhaaft dit standpunt en heeft dit tot twee keer toe in rechte nagestreefd, echter, zonder tot nu toe het gewenste resultaat.

De PRO heeft voorts de Nationale Assemblee in 2021 aangeschreven, om de wijziging van het kiesstelsel naar een meer evenredig stelsel, tot een prioriteit te maken.

De PRO is echter voorstander van verdergaande uitbouwing van de mogelijkheden van volksraadpleging, zoals referenda, doorlopende burger platforms op decentraal niveau en landelijk niveau, cooperaties, collectieve rechten, sociale hulp op gemeenschaps basis, technische ondersteuning aan en het vrijmaken van markttoegang voor, traditionele en tribale leefgemeenschappen.

Op termijn, dient toegewerkt te worden naar belasting-, vergunningen- en budget bevoegdheden van de regionale organen om hun grondwettelijke taken, ter hand te nemen voor de ontwikkeling, dicht bij de burger en in de eigen leefomgeving.

Behalve een gebrek aan gelijkheid, is namelijk een gebrek aan regionale ontwikkeling, inherent aan een stelsel, waarin de volksvertegenwoordiger, gekozen door een district, met een minderheids delegatie, naar de hoofdstad trekt en weggestemd wordt, aan de hand van landelijke en in sommige gevallen zelfs, partijpolitieke, belangen.
 

| snc.com | Door: Redactie