• zondag 14 April 2024
 • Het laatste nieuws uit Suriname

Kiesstelsel #1: Hoe werkt het Surinaams kiestelsel?

| snc.com | Door: F. Monsanto

De roep naar wijziging van het Surinaams kiesstelsel wordt steeds luider. Het Surinaams kiesstelsel zou niet democratisch genoeg zijn en zelfs onrechtvaardig. SurinameNieuwsCentrale.com verdiept zich in deze kwestie en publiceert een serie artikelen over dit onderwerp. 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit onderwerp? Stuur dan uw artikel naar: SurinameNieuwsCentrale@gmail.com

Klik hier voor een overzicht van deze artikelen.

 

 


Hoe werkt het Surinaams kiestelsel?

door F. Monsanto. Eerste publicatie:  23 mrt 2018 | Opnieuw gepubliceerd: 04 dec 2021

Bij de verkiezingen van 25 mei 2015 zijn leden voor het Parlement en voor de Districtsraad (DR) en Ressortraad (RR) gekozen. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB)

heeft op 15 juni 2015 de uitslag van de verkiezingen bindend verklaard. Het is een wettelijke verplichting om na het bindend verklaren van de verkiezingen, binnen een termijn van 30 dagen de gekozen parlementariërs en Districts- en Ressortraadsleden te installeren. 

De minister van Regionale Ontwikkeling heeft de verantwoordelijkheid om de DR en RR leden te beëdigen en te installeren. In het hele land zijn er in totaal 116 districtsraadsleden en 752 ressortraadsleden. De DR en RR leden hebben ook een belangrijke rol te vervullen in de keuze van de president. Wanneer de president niet gekozen kan worden in de Nationale Assemblee,

omdat er geen vereiste tweederde meerderheid is, zal de president gekozen moeten worden door de parlementariërs en de DR en RR leden in de Verenigde Volksvergadering (VVV). 

Op 7 juli 2015 was de beëdiging en installatie van DR- en RR leden, waarbij Paramaribo op deze dag aan de beurt is. Het aantal DR en RR leden voor Paramaribo bedraagt respectievelijk 21 om 200. Paramaribo telt 12 ressorten. De nieuwe DR en RR leden moeten na de installatie direct hun eerste vergadering houden, waarbij de geloofsbrieven worden onderzocht en een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris wordt gekozen. De nieuwe DR en RR leden krijgen een nieuwe badge. Dit om te voorkomen dat de gewezen DR en RR leden die hun badge niet hebben ingeleverd, onrechtmatig gebruik hiervan kunnen maken. 

De DR en RR leden komen in aanmerking voor een maandelijkse vergoeding. Het uitbetalen van deze vergoeding valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. 
De DR en RR leden zullen verder worden voorzien van de nodige wettelijke regelingen die nodig zijn voor het uitoefenen van hun taken. De voorbereidingen worden in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken getroffen.

Het hier voorliggend document geeft een verhandeling over de inrichting van de Regionale raden zoals is vastgelegd in grondwetsartikelen met bijbehorende bronvermelding.

F. Monsanto.
23 mrt 2018


Bestuurlijke indeling

Suriname, een deel van de vroegere Nederlandse kolonie Nederlands Guyana werd op 25 november 1975 onafhankelijk. Suriname is een presidentiële republiek met een parlementaire democratie. De president (de huidige president is Desiré Bouterse) wordt volgens de grondwet verkozen door het parlement. Het éénkamerparlement, 'De Nationale Assemblee' (DNA), wordt nu voorgezeten door Mevrouw Jenny Simons. Dit parlement (51 zetels) wordt gekozen voor een termijn van 5 jaar.

Districten

Suriname is onderverdeeld in tien districten. De tien districten zijn:

 1. Paramaribo
 2. Nickerie       
 3. Coronie
 4. Saramacca
 5. Wanica
 6. Commewijne
 7. Marowijne
 8. Brokopondo
 9. Para
 10. Sipaliwini

De districten hebben uitvoerende bevoegdheden en hebben daarvoor een apart dagelijks bestuur, dat bestaat uit een door de regering benoemde districtscommissaris en gedeputeerden.
 

districten

Ressorten

Elk district is onderverdeeld in ressorten, waarvoor de leden ook gekozen worden.
De ressorten zijn het laagste bestuurlijke niveau. De ressortraden hebben behalve beperkte uitvoerende bevoegdheden vooral een signaalfunctie naar de regering in Paramaribo. In het district Marowijne bijvoorbeeld zijn er 6 ressortraden:

 1. Albina
 2. Galibi
 3. Moengotapoe
 4. Wanhatti
 5. Moengo
 6. Patamacca

Ook de ressortraden worden samengesteld door democratische verkiezingen. Hierbij levert elk dorp zijn afgevaardigden.
In de ressortraad van Galibi zetelen zeven verkozenen uit het volk.

Resorten

Bron: http://users.skynet.be/fb329089/web-content/surbest.html
 

Gebiedsindeling

Een ressort is een Surinaamse bestuurlijke eenheid waarin de districten zijn verdeeld.  Binnen de 10 districten van Suriname bestaan in totaal 62 ressorten.

Binnen het stadsdistrict Paramaribo bestaan de ressorten vooral uit wijken, elders bestaan ze (omdat Suriname geen gemeentes kent) uit een wat grotere plaats met het gebied eromheen of een aantal dorpen en vestigingsplaatsen (met name oude plantages). 

Gemiddeld is een ressort ruim 2600 km² groot en heeft bijna achtduizend inwoners. Hoewel alle ressorts in Paramaribo qua oppervlak klein zijn ligt het aantal inwoners per ressort daar over het algemeen fors hoger terwijl in de binnenlanden het aantal inwoners per ressort vaak weer lager ligt.

Als gevolg van artikel 161 van de grondwet is de ressortraad het hoogste politiek-bestuurlijk orgaan van het ressort. De leden hiervan worden normaal gesproken tegelijk met de 5-jaarlijkse verkiezingen voor de districtsraden en De Nationale Assemblée (DNA; het Surinaamse parlement) gekozen.

10 districten: 62 ressorten

kiesstelsel Suriname - Gebiedsindeling

 

kiesstelsel Suriname - Gebiedsindeling 2

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ressort_(Suriname)

De verdeling van de RR-leden vindt als volgt plaats:

 • 199 RR-leden in Paramaribo - 12 ressorten 
 • 101 RR-leden in Wanica   -   7 ressorten 
 • 63 RR-leden in Nickerie   -   5 ressorten 
 • 23 RR-leden in Coronie    -   3 ressorten 
 • 60 RR-leden in Saramacca    -   6 ressorten 
 • 60 RR-leden in Commewijne    -   6 ressorten 
 • 52 RR-leden in Marowijne    -   6 ressorten 
 • 49 RR-leden in Para    -   5 ressorten 
 • 52 RR-leden in Brokopondo    -   6 ressorten 
 • 56 RR-leden in Sipaliwini   -   6 ressorten

Er worden 105 DR-leden gekozen, te weten

 • 21 leden     -     DR Paramaribo 
 • 15 leden     -     DR Wanica 
 • 10 leden     -     DR Nickerie 
 • 7 leden     -     DR Coronie 
 • 9 leden     -     DR Saramacca 
 • 9 leden     -     DR Commewijne 
 • 9 leden     -     DR Marowijne 
 • 9 leden     -     DR Para 
 • 7 leden     -     DR Brokopondo 
 • 9 leden     -     DR Sipaliwini

NB: Cijfers zijn uit 2005 en zijn afhankelijk van aantallen inwoners per resort. 

Bron: http://www.suriname.nu/102alg/akiesstelsel.html
 

Verantwoording

WET van 29 juni 1989, houdende regels betreffende de inrichting en de bevoegdheden van de Regionale Organen (Wet Regionale Organen) (S.B. 1989 No.44), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 2000 no. 93, S.B. 2002 no. 54. 

Artikel 1
1. In deze wet wordt verstaan onder:  - Minister: de Minister belast met de zorg voor het regionaal bestuur;  - district: een bestuursgebied, waarvan de grenzen bij wet, regelende de      districtenindeling, zijn vastgesteld; - ressort: een bestuursgebied, waarvan de grenzen bij wet, regelende de ressortenindeling, zijn vastgesteld. 

2. Onder een districtsplan wordt verstaan een geheel van beleidsopties ten behoeve van de sociaal-economische ontwikkeling van een district, inhoudende voorzieningen met betrekking tot:  - natuurlijk milieu en woon- en leefklimaat;  - civieltechnische infrastructuur;  - agrarische en industriële ontwikkeling;  - nutsbedrijven;  - onderwijs, cultuur en sport;  - medische en sociale zorg;  - andere, bij resolutie aan te geven onderwerpen. 

3. Onder een ressortplan wordt verstaan een geheel van beleidsopties ten behoeve van de sociaal-economische ontwikkeling van een ressort, het een en ander binnen het kader van het districtsplan van het betrokken district. 

Artikel 2 
1. De regionale organen, als bedoeld in de artikelen 159 en 164 van de Grondwet, zijn:  a. de regionale vertegenwoordigende lichamen en   b. de regionale bestuursorganen. 
2. De regionale vertegenwoordigende lichamen zijn de Districtsraden en de Ressortraden. 
3. De regionale bestuursorganen zijn de Districtsraden, de Ressortraden en Districtsbesturen
 

De Ressortraad

Artikel 17 

1. De Ressortraad is het hoogste politiek-bestuurlijke orgaan van het ressort. 
2. Leden van de Ressortraad zijn personen, die bij algemene, vrije en geheime verkiezingen in het betrokken ressort zijn gekozen, op de wijze als in de Kiesregeling bepaald. 
 
 Artikel 18 
1. Het lidmaatschap van de Ressortraad is onverenigbaar met: 
a. het lidmaatschap van De Nationale Assemblee en van een Districtsraad; 
b. het ambt van Minister of Onderminister; 
c. het lidmaatschap van de Rechterlijke Macht, als in artikel 133 lid 1 van de Grondwet bedoeld; 
d. het lidmaatschap van de Staatsraad, de Rekenkamer en het Constitutioneel Hof; 
e. het ambt van griffier of substituut-griffier van De Nationale Assemblee, het Hof van Justitie en de Kantongerechten; 
f. het ambt van secretaris van de Staatsraad, de Rekenkamer en het Constitutioneel Hof; 
g. het ambt van Regionale Commissaris en Districtscommissaris.   
2. Bij staatsbesluit kunnen andere ambten worden aangewezen, waarmee het lidmaatschap  van de Ressortraad onverenigbaar is. 

Artikel 20 
1. Het lidmaatschap van de Ressortraad eindigt door: 
a. overlijden; b. ontslag op eigen verzoek; 
c. terugroeping, op de wijze bij wet te bepalen; 
d. ontstaan van omstandigheden, die de verkiesbaarheid uitsluiten; 
e. vrijwillige verandering van woonplaats en hoofd- en werkelijk verblijf uit het ressort waar het lid is gekozen; 
f. afwezigheid gedurende een aaneengesloten periode van vijf maanden; 
g. veroordeling wegens misdrijf bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak tot een vrijheidsstraf van ten minste vijf maanden. 
 
2. Het lidmaatschap van de Ressortraad eindigt eveneens door benoeming in een ambt, dat - ingevolge het bepaalde in artikel 18 - hiermee onverenigbaar is. 
 
 Artikel 21 
1. Uiterlijk dertig dagen nadat de verkiezing van de leden van de Ressortraad bindend is vastgesteld, komt de Ressortraad bijeen voor de toelating van de leden, onder voorzitterschap van het oudste lid in jaren, bijgestaan door het op één na oudste lid in jaren als secretaris, en bij verhindering of ontstentenis van deze door het telkens daaropvolgende oudste lid in jaren. 
 
2. Voorafgaand aan deze vergadering leggen de leden in handen van de district Commissaris de volgende eed (verklaring en belofte) af: 
 
 "Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel dan ook, in verband met mijn verkiezing tot lid van de Ressortraad aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven. Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. Ik zweer (beloof) dat ik het ambt van lid van de Ressortraad nauwgezet zal vervullen en dat ik het welzijn van Suriname in het algemeen en van mijn district en mijn ressort in het bijzonder naar best vermogen zal bevorderen. Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en andere wettelijke regelingen en aan Regeringsvoorschriften, en trouw aan de Republiek Suriname. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik)".

Berekening van de zetels van de Ressortraden

Voorbeeld van een RR met 7 zetels:
Hieraan ligt ten grondslag het personen meerderheidsstelsel. De kiezers zijn vrij om op 7 personen/kandidaten op verschillende kieslijsten van verschillende politieke organisaties te stemmen. De 7 kandidaten met het hoogste aantal stemmen zijn gekozen. Vaak stemt men disciplinair.

Samenstelling DNA, RR en DR: artikel 8 t/m 12 kiesreglement

Samenstelling DNA RR DR

Verdeling van de indirect vanuit RR’s gekozen DR-leden.
De zetels in een DR worden toegekend aan de in de RR’s van het betreffende district vertegenwoordigende politieke organisaties, naar evenredigheid van het totaal aantal in de ressorten verworven zetels.
Een voorbeeld van de verdeeling is opgenomen op pgina 15.

Nb:
De bepaling van het aantal beschikbare DR leden per district is mij niet geheel duidelijk maar moet in de memorie van toelichting bij de wet op de districtsraden zijn opgenomen.
In geval van RR en DR zijn de aantallen per instantie afhankelijk van het aantal kiezers per Ressort of District. (zie tabel “Verdeling van RR zetels per ressort hierboven).
 

De Districtsraad

artikel 3
1.    De Districtsraad is het hoogste politiek-bestuurlijk orgaan van het district. 
2.    De samenstelling van de Districtsraad vindt plaats na gehouden algemene, vrije en geheime verkiezingen in de ressorten van het betrokken district, op de wijze als in de Kiesregeling bepaald. 
3.    De Districtscommissaris van het betrokken district is Voorzitter van de Districtsraad; hij geeft leiding aan de activiteiten van de Districtsraad.
4.    De Districtsraad kiest uit zijn midden een Vicevoorzitter, die bij verhindering of ontstentenis van de Districtscommissaris als voorzitter van de Districtsraad optreedt. 
 
 Artikel 4 
1.    Het lidmaatschap van de Districtsraad is onverenigbaar met: 
a. het lidmaatschap van de Nationale Assemblee en van een Ressortraad; 
b. het ambt van Minister of Onderminister; 
c. het lidmaatschap van de Rechterlijke Macht, als in artikel 133 lid 1 van de Grondwet bedoeld; 
d. het lidmaatschap van de Staatsraad, de Rekenkamer en het Constitutioneel Hof; 
e. het ambt van griffier of substituut-griffier van De Nationale Assemblee, het Hof van Justitie en de Kantongerechten; 
f. het ambt van secretaris van de Staatsraad, de Rekenkamer en het Constitutioneel Hof; 
g. het ambt van Regionale Commissaris en Districtscommissaris. 
 
2. Bij staatsbesluit kunnen andere ambten worden aangewezen, waarmee het lidmaatschap van de Districtsraad onverenigbaar is. 
 
 Artikel 6 
1. Het lidmaatschap van de Districtsraad eindigt door: 
a. overlijden; b. ontslag op eigen verzoek; 
c. terugroeping, op de wijze bij wet te bepalen; 
d. ontstaan van omstandigheden, die de verkiesbaarheid uitsluiten; 
e. vrijwillige verandering van woonplaats en hoofd- en werkelijk verblijf uit het district waar het lid is gekozen; f. afwezigheid gedurende een aaneengesloten periode van vijf maanden; g. veroordeling wegens misdrijf bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak tot een vrijheidsstraf van ten minste vijf maanden. 
 
2. Het lidmaatschap van de Districtsraad eindigt eveneens door benoeming in een ambt, dat - ingevolge het bepaalde in artikel 4 - hiermee onverenigbaar is. 
 
 Artikel 7 
1. Uiterlijk dertig dagen nadat de verkiezing van de leden van Districtsraad bindend is vastgesteld, komt de Districtsraad bijeen voor de toelating van de leden. 
2.    Voorafgaand aan deze vergadering leggen de leden in handen van de Minister van Regionale Ontwikkeling de  volgende eed (verklaring en belofte) af:  
"Ik zweer (verklaar) dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk  voorwendsel dan ook, in verband met mijn verkiezing tot lid van de Districtsraad, aan  iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.  Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van  niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of  onmiddellijk.  Ik zweer (beloof) dat ik het ambt van lid van de Districtsraad nauwgezet zal vervullen,  en dat ik het welzijn van Suriname in het algemeen en van mijn district in het bijzonder naar best vermogen zal bevorderen. Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en andere wettelijke regelingen en  aan Regeringsvoorschriften, en trouw aan de Republiek Suriname.  Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik)". 
 
 Artikel 8 
1. In de in artikel 7 lid 1 bedoelde vergadering onderzoekt de Districtsraad de geloofsbrieven van zijn leden, alvorens deze toe te laten, en beslist over de geschillen, welke aangaande hun geloofsbrieven mochten opkomen. 
2. Indien de vergadering niet tot een oplossing van de geschillen kan geraken, worden deze door de Districtsraad ter beslechting voorgelegd aan De Nationale Assemblee, die hieromtrent binnen veertien dagen beslist. 
 
 Artikel 9 
1. Na overleg met de Districtsraad wordt door de Minister een secretaris benoemd. 
2. Alvorens zijn functie te aanvaarden, legt de secretaris in handen van de District Commissaris de volgende eed (verklaring en belofte) af:  "Ik zweer (verklaar) dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk  voorwendsel dan ook, in verband met mijn benoeming tot secretaris, aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.  Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoegenaamd in deze betrekking te doen of te laten,  van iemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk noch  onmiddellijk. Ik zweer (beloof), dat ik mijn betrekking van secretaris van de Districtsraad te goeder  trouw en met de meeste nauwgezetheid zal vervullen, en dat ik de instructie voor de  secretaris van de Districtsraad gemaakt stiptelijk in acht zal nemen, en het Reglement  van Orde, zoverre het mij betreft, zorgvuldig zal opvolgen.  Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik)". 

Artikel 10 
1. De vergaderingen van de Districtsraad zijn openbaar, uitgezonderd in bijzondere gevallen, waarin hij besluit om achter gesloten deuren te vergaderen. 
 
2. Behoudens het in het volgende lid bepaalde, worden besluiten van de Districtsraad bij gewone meerderheid van stemmen genomen in vergaderingen, waarin ten minste de helft van het wettelijk voorgeschreven aantal leden aanwezig is.  
 
3. Over zaken wordt mondeling bij hoofdelijke afroeping gestemd, over personen vindt de stemming schriftelijk bij gesloten en ongetekende briefjes plaats. De vergadering kan met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen besluiten, dat over een bepaalde zaak schriftelijk wordt gestemd. 
 
4. Bij staken van stemmen wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld; staken de stemmen weer, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
 
 Artikel 112
1. De Districtsraad vergadert ten minste eenmaal per maand en voorts zo dikwijls de Districtscommissaris zulks nodig oordeelt dan wel op met redenen omkleed verzoek van ten minste vier leden. 
 
2. Aan de leden van de Districtsraad wordt een bij staatsbesluit vast te stellen vergoeding per maand toegekend, ter bestrijding van de aan de uitoefening van hun werkzaamheden verbonden kosten. 
 
3. De leden van de Districtsraad genieten maandelijks een bij staatsbesluit vast te stellen representatietoelage. 
 
4. De in de leden 2 en 3 genoemde vergoedingen vangen aan op de dag van toelating als lid van de Districtsraad en eindigen op de dag van beëindiging van het lidmaatschap. 
 
5. De in lid 2 genoemde vergoeding wordt niet genoten over de maand waarin een lid op minder dan de helft van het aantal opgeroepen vergaderingen van de Districtsraad aanwezig is, om andere redenen dan: 
a. verhindering wegens ziekte, waarbij de noodzakelijkheid om al dan niet een doktersattest te overleggen, ter beoordeling is van de Voorzitter van de Districtsraad; 
b. afwezigheid wegens verblijf buiten het district casu quo Suriname, voor het verrichten van werkzaamheden in staatsbelang, zulks ter beoordeling van de Voorzitter van de Districtsraad; 
c. afwezigheid wegens dringende redenen, zulks ter beoordeling van de Voorzitter van de Districtsraad. 
 
 Artikel 12 
1. De Districtsraad is belast met de regelgeving en het bestuur van de huishouding van het district, voor zover deze niet bij of krachtens de wet aan andere organen zijn voorbehouden. 
 
2. De Districtsraad is bevoegd - binnen de grenzen van de Grondwet, de wet en de voorschriften van de Regering, en met inachtneming van de bepalingen van deze wet - districtsverordeningen te maken, die hij in het belang van het district nodig oordeelt. 
 
 Artikel 13 
1. De Districtsraad is bevoegd, ter richtige vervulling van zijn taak, de nodige inlichtingen - hetzij schriftelijk, hetzij door een commissie uit zijn midden - bij het Districtsbestuur in te winnen. 
 
2. De Districtscommissaris kan deskundigen oproepen, teneinde in een vergadering van de Districtsraad voorlichting te geven of van advies te dienen, telkens wanneer hij of de Districtsraad zulks nodig of wenselijk oordeelt. 
 
 Artikel 14 
1. De leden van de Districtsraad zijn niet gerechtelijk vervolgbaar voor hetgeen zij schriftelijk aan de Districtsraad hebben overgelegd of tijdens een beraadslaging van de Districtsraad hebben gezegd. 
 
2. Het bepaalde in het vorige lid geldt mede voor de Districtscommissaris, alsook voor de in artikel 13 lid 2 bedoelde deskundigen. 
 
Artikel 15 
1. De Districtsraad stelt jaarlijks een verslag samen, waarin zijn vermeld: 
a. de districtsverordeningen, welke zijn goedgekeurd en bekend gemaakt; 
b. de besluiten, die zijn genomen met betrekking tot het bestuur van de huishouding van het district; 
c. de wijze waarop inspraak aan de Ressortraden is gegeven in de samenstelling van districtsplannen; d. de wijze waarop vorm en inhoud aan de burgerparticipatie en aan de overheidscommunicatie met de burgers zijn gegeven; 
e. de brandende vraagstukken van het district en de daaromtrent voorgenomen activiteiten. 
 
2. Dit verslag wordt uiterlijk eind maart van het daaropvolgende jaar aan de Minister, de  Staatsraad en De Nationale Assemblee toegezonden. 
 
 Artikel 16 
1. Het Reglement van Orde voor de Districtsraden wordt, na ingewonnen advies van de Districtsraden, door de Minister van RO goedgekeurd. 
 
2. Het goedgekeurde Reglement wordt bij resolutie vastgesteld en in het Staatsblad van de Republiek Suriname bekend gemaakt.
 

Toewijzing Zetels Districtsraad

Toewijzing zetels Districtraad

 

Het Districtsbestuur

Artikel 28 
1. Het Districtsbestuur is het uitvoerend orgaan van het district. 
2. Leden van het Districtsbestuur zijn: a. de Districtscommissaris, die tevens voorzitter is; en b. telkens één per Ministerie aangewezen vertegenwoordiger. 
3. De functionarissen, die het Districtsbestuur uitmaken moeten bij voorkeur hun vaste woonplaats binnen het betrokken district hebben. 
 
 Artikel 29 
1. Het Districtsbestuur is belast met het dagelijks bestuur van het district. 
2. Het is verantwoording verschuldigd aan de Districtsraad. 
3. Het verstrekt aan de Districtsraad de nodige inlichtingen, welke deze voor de uitoefening van zijn taak behoeft. 
 
 Artikel 30 
1. Het Districtsbestuur is bevoegd districtsbesluiten uit te vaardigen, ter uitvoering van een bepaling van een districtsverordening dan wel ter ordening van een op het district betrekking hebbend onderwerp, dat bij of krachtens de wet niet uitputtend is geregeld, voor zover deze bevoegdheid niet aan de Districtsraad of een ander orgaan is voorbehouden.  
2. Het districtsbesluit mag niet in strijd met enige wettelijke regeling of Regeringsvoorschrift zijn. 
 
 Artikel 31 
1. Aan het hoofd van het Districtsbestuur staat de Districtscommissaris, die de Regering in het betrokken district vertegenwoordigt. 
 
2. De Districtscommissaris oefent de bevoegdheden uit, die hem bij of krachtens enige wet zijn toegekend, voor zover die niet in strijd met de bepalingen van deze wet zijn. 
 
3. Met betrekking tot het ambt van Districtscommissaris geldt - voor zover toepasselijk - het in artikel 4 bepaalde. 
4. De Districtscommissaris heeft zijn vaste woonplaats binnen het district, waarvoor hij is benoemd. 
 
 Artikel 32 
1. De instructie voor de Districtscommissaris wordt bij staatsbesluit vastgesteld. 
2. Alvorens zijn ambt te aanvaarden legt de Districtscommissaris in handen van de President de volgende eed (verklaring en belofte) af: "Ik zweer (verklaar) dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel dan ook, in verband met mijn benoeming tot Districtscommissaris, aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven. Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. Ik zweer (beloof) dat ik het ambt van Districtscommissaris nauwgezet zal vervullen, en dat ik het welzijn van Suriname in het algemeen en van mijn district in het bijzonder naar best vermogen zal bevorderen. Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en andere wettelijke regelingen en aan Regeringsvoorschriften, en trouw aan de Republiek Suriname. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik)". 
 
 Artikel 33 
1. Het Reglement van Orde voor het Districtsbestuur wordt, na overleg met de Districtscommissarissen, door de Minister van RO goedgekeurd. 
 
2. Het goedgekeurde Reglement wordt bij resolutie vastgesteld en in het Staatsblad van de Republiek Suriname bekend gemaakt. 
 
  
Artikel 34 
 
1. Bij staatsbesluit kunnen regio's omvattende het gebied van twee of meer districten, worden ingesteld. 
2. Voor een regio kan door de President een Regionale Commissaris worden benoemd die leiding geeft aan de complementaire bestuur voering, de regionale ontwikkeling en de samenwerking der districten ter behartiging van gemeenschappelijke belangen. 
3. Met betrekking tot het ambt van Regionale Commissaris geldt - voor zover toepasselijk - het in artikel 4 bepaalde. 
4. De Regionale Commissaris heeft zijn vaste woonplaats binnen de regio, waarvoor hij is benoemd. 
 
 Artikel 35 
1. De instructie voor de Regionale Commissaris wordt bij staatsbesluit vastgesteld. 
2. Alvorens zijn ambt te aanvaarden legt de Regionale Commissaris in handen van de  President de volgende eed (verklaring en belofte) af:  "Ik zweer (verklaar) dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk  voorwendsel dan ook, in verband met mijn benoeming tot Regionale Commissaris, aan  iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven. 
Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk noch onmiddellijk. Ik zweer (beloof) dat ik het ambt van Regionale Commissaris nauwgezet zal vervullen, en dat ik het welzijn van Suriname in het algemeen en mijn regio in het bijzonder naar best vermogen zal bevorderen. Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en andere wettelijke regelingen en aan Regeringsvoorschriften, en trouw aan de Republiek Suriname.  Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik)". 

Dagelijks bestuur van het District

Artikel 46 
1. Het dagelijks bestuur van het district wordt gevormd door het Districtsbestuur, dat onderworpen is aan de controle van de Districtsraad. 
 
2. De Districtscommissaris coördineert de verrichtingen van de overheidsdiensten in het district en geeft leiding aan de voorbereiding van het beleid, dat door de Districtsraad met betrekking tot de huishouding van het district wordt vastgesteld. 
 
3. Het Districtsbestuur doet jaarlijks voor één april een verslag van het gevoerde bestuur over het afgelopen jaar aan de Districtsraad en aan de Minister toekomen. 
 

Artikel 47  wie zitten er in het dagelijks bestuur

1. Tot het dagelijks bestuur behoren:

a. de uitvoering van en het toezicht op de naleving van:

- de wetten, staatsbesluiten, resoluties en ministeriële beschikkingen, voor zover niet uitdrukkelijk aan een ander orgaan opgedragen;

- de districtsverordeningen en de niet meer voor schorsing vatbare besluiten van de Districtsraad, die geen algemeen bindende regels inhouden;

b. de handhaving van openbare orde en rust in het district overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de richtlijnen gegeven door de Minister belast met justitiële aangelegenheden;

c. de voorbereiding tot de opstelling van districts- en ressortplannen, alsmede de uitvoering van de goedgekeurde plannen;

d. het beheer van het Districtsfonds, alsmede van andere inkomsten en uitgaven, voor zover dit bij of krachtens wet aan de Districtscommissaris is opgedragen;

e. de instandhouding en het onderhoud van secundaire en tertiaire wegen en bijbehorende bruggen, loosleidingen, vaarwateren, sluizen en andere voor de openbare dienst bestemde werken;

f. de zorg voor bruikbaarheid en veiligheid van plantsoenen, pleinen en andere voor openbaar gebruik bestemde plaatsen;

g. het toezicht op de openbare gezondheidszorg en de uitvaartverzorging;

h. de zorg voor de preventie en de bestrijding van brand en wat daarmee samenhangt;

i. de bestrijding van andere rampen of onheilen binnen het district, voor zover niet bij of krachtens wet aan een ander orgaan opgedragen;

j. het houden van voortdurend toezicht op al wat het district aangaat; k. andere, bij staatsbesluit aan te geven onderwerpen.
 

Toewijzing zetels Nationale assemblee

Toewijziging zeteles DNA

 

Bron: http://www.suriname.nu/102alg/akiesstelsel.html

 

Toezicht Ressort- en districtsraden, districtsbesturen
 

Artikel 57 
1. Het toezicht op het bestuurlijk handelen van de Ressort- en de Districtsraden en van de Districtsbesturen berust bij de Minister. 
2. De Minister draagt er zorg voor, dat het regionaal bestuur zo goed mogelijk op het centraal bestuur is afgestemd. 
 
 Artikel 58 
1. De Districtscommissaris geeft aan de Minister kennis van de besluiten van de Ressortraden en het Districtsbestuur, alsook van de besluiten van de Districtsraad die geen algemeen bindende regels inhouden. 
 
2. Indien de Minister van oordeel is, dat een besluit als in lid 1 bedoeld, strijdig is met de Grondwet of de wet dan wel het regeerprogramma of het nationaal belang, dan stelt hij de President onverwijld hiervan in kennis, met verzoek het besluit ter schorsing aan de Staatsraad voor te leggen. 
 
 Artikel 59 
1. In geval de Ressortraad in gebreke blijft zijn taak in overeenstemming met de wettelijke en bestuurlijke voorschriften te vervullen, dan wel blijk geeft de belangen van het ressort schromelijk te verwaarlozen, dan geeft de Districtscommissaris hiervan kennis aan de Districtsraad en de Minister. 
2. De Districtsraad kan - eigener beweging dan wel op voorstel van de Minister - besluiten, dat de bevoegdheden van de Ressortraad tijdelijk door de Districtsraad worden uitgeoefend. 
3. De Minister geeft hiervan kennis aan de President en aan De Nationale Assemblee. 
 
 Artikel 60 
1. In geval de Districtsraad in gebreke blijft zijn taak in overeenstemming met de wettelijke en bestuurlijke voorschriften te vervullen, dan wel blijk geeft de belangen van het district schromelijk te verwaarlozen, dan geeft de Minister hiervan kennis aan de President en De Nationale Assemblee. 
2. De Nationale Assemblee wijst uit haar midden een commissie van drie leden aan, door wie de bevoegdheden van de Districtsraad tijdelijk worden uitgeoefend. 
 
 Artikel 61 
1. In geval het Districtsbestuur de hem opgedragen taken schromelijk verwaarloost, wordt door de Minister bepaald, dat zijn bevoegdheden tijdelijk door de Districtsraad worden uitgeoefend. 
2. De Minister draagt er zorg voor, dat het Districtsbestuur zo spoedig mogelijk weer kan functioneren, zo nodig door vervanging van de Districtscommissaris en een of meer vertegenwoordigers van de verschillende Ministeries.

Bron: 
http://dna.sr/media/18735/wet_regionale_organen.pdf
http://www.gov.sr/media/168906/STAATSBLAD%201989%20NO.44.pdf
 http://www.suriname.nu/101alg/grondwet22.html

Omgevingsfactoren Suriname

klimaat

Regenseizoenen
Suriname kent vier seizoenen. In tegenstelling tot Nederland is er hier geen sprake van lente, zomer, herfst of winter maar van een tweetal regenseizoen en twee droge seizoenen:
1) begin december tot eind januari is de kleine regentijd
2) eind januari tot eind april is de kleine droge tijd
3) eind april tot half augustus is de grote regentijd
4) half augustus tot begin december is de grote droge tijd
Suriname heeft een tropisch klimaat met zeer constante tropische temperaturen, het hoge aantal zonuren en de grote hoeveelheden neerslag die op jaarbasis vallen.

Temperaturen
In Suriname zijn de temperaturen zeer voorspelbaar. Elke dag wordt rond 6 uur 's morgens de laagste temperatuur gemeten die gemiddeld tussen de 21 en 24 graden liggen. Na zonsopkomst stijgt de temperatuur snel naar tropische waardes van 31 tot 34 graden. 

Orkanen
Suriname ligt geheel buiten het gebied waar orkaanactiviteit heerst. Wel is er kans op hevige windstoten die voor kunnen komen tijdens felle regenbuien. Deze 'Sibiboesies' kunnen windsnelheden halen van 70 tot maar liefst honderd kilometer per uur, wat qua kracht te vergelijken is met een goede storm.
Regen & zon
In Suriname valt in vergelijking met de rest van de wereld veel regen. De meeste regen valt in de vorm van flinke buien, waarbij het lijkt alsof de hemel naar beneden komt. Een groot deel van deze buien valt in de namiddag, vooral in de periode tussen 12 en 16 uur.
Veel regen betekent niet automatisch weinig zon. De regenbuien in Suriname worden vooral afgewisseld met felle opklaringen, waarin de zon flink brandt. Gemiddeld worden er op jaarbasis 2500 tot 3000 zonuren gemeten.

Luchtvochtigheid
Het warme weer in combinatie met de grote hoeveelheden regen zorgen voor een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid. Een luchtvochtigheidsgraad van 80 tot 95 procent is heel normaal in Suriname. Het voelt daarom vrijwel altijd klam en vochtig aan, vooral in de avonduren als er 's middags de nodige buien gevallen zijn.

Uv-straling
De kracht van de zon is in Suriname groot. Het hele jaar kan de UV-index de maximale waarde van 11 halen, met uitzondering van de maand december waarin de ook al zeer hoge waarde van zonkracht 10 het maximaal haalbare is. Ook tijdens bewolkte dagen is er een serieuze kans op verbranding en bij langdurige blootstelling een verhoogd risico op huidkanker.

Grootte en ligging

Suriname heeft een oppervlakte van 163.820 km²
Het land ligt in het continent Zuid-Amerika, net iets ten noorden van de evenaar (4-6 graden noorderbreedte). In het noorden grenst Suriname aan de Atlantische Oceaan, in het oosten aan Frans-Guyana, in het zuiden aan Brazilië en in het westen aan Guyana.

Demografie

Bevolking
Suriname telt ongeveer 585.000 inwoners, waarmee een bevolkingsdichtheid wordt bereikt van slechts 3,6 inwoners/km². Wereldwijd zijn er ongeveer een miljoen Surinamers. De bevolking in Suriname bestaat uit een mengsel van verschillende etnische groepen. Er wonen 350.000 Surinamers in Nederland. Bij de laatst gehouden volkstelling (2011) in Suriname waren de verhoudingen tussen de grootste bevolkingsgroepen als volgt:
•    27,4 % Hindostanen
•    17,7 % Creolen
•    14,7 % Marrons
•    14,6 % Javanen
•    12,5 % Gemengde afkomst
•    6,5 % Andere groepen
•    6,6 % Geen gegevens.
Leeftijdsopbouw: (2016)
0-14 jaar: 25,15% (mannen 75.088/vrouwen 72.261)
15-24 jaar: 17,46% (mannen 52.129/vrouwen 50.141)
25-54 jaar: 44,36% (mannen 132.334/vrouwen 127.562)
55-64 jaar: 7,16% (mannen 20.564/vrouwen 21.394)
65 jaar en ouder: 5,86% (mannen 14.848/vrouwen 19.503) 
Opleiding:
Geen cijfers voor handen.

religie
Bij de volkstelling (2011) was de verhouding tussen de religies als volgt:
•    40,7% christendom, waarvan ongeveer de helft rooms-katholiek en de helft protestants (Evangelische Broedergemeente en andere)
•    19,9% hindoeïsme (Sanatana Dharma en Arya Samaj)
•    13,5% islam (soennisme en Ahmadiyya)
•    5,8% traditionele en andere religies
•    4,4% geen religie
•    15,7% geen gegevens

Levensverwachting
72 jaar.

Gemiddeld inkomen werkend deel van de bevolking
Ca. 2700 Surinaamse Dollar: € 300 per maand.

Leefomgeving

Een perceel van 300 vierkante meter kost in Suriname ca. €15000. 
De aanleg van elektriciteit, water en telefoon (internetverbinding) moet bij de verschillende nutsbedrijven worden aangevraagd. Gas is alleen verkrijgbaar in cilinders. In beginsel is de infrastructuur van deze nutsartikelen nog niet aangelegd. Veelal zijn de wegen buiten de hoofdstad slecht of niet geasfalteerd en de reeds geasfalteerde wegen zijn slecht onderhouden. Openbaar vervoer is heel goedkoop en in handen van bonafide bus eigenaren.

Veelal bestaat een werkweek uit 5 werkdagen van 8 uur.  De handel is in handen van Chinese ondernemers en de meeste bouwmaterialen zijn op de uitgebreide Chinese markten te verkrijgen. De levensstandaard verhouding tussen Suriname en Nederland is 1:4. D.w.z. Dat in Nederland de lonen en kosten van levensonderhoud 4 keer hoger zijn dan die in Suriname. (deels aanname) 
 


 

| snc.com | Door: F. Monsanto