• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Kasreserves Centrale Bank nooit gestolen

| sun.sr | Door: Redactie

De inhoud van dit artikel is niet gecontroleerd op feitelijke waarheden.

Beschuldigingen dat de kasreserves van de Centrale Bank van Suriname, de CBvS, gedurende het bewind van regering Bouterse-Adhin leeggehaald zouden zijn, is tegengesproken door de fractievoorzitter van de NDP, Rabin Parmessar, in het hoogste college van Staat, gedurende de behandeling van de wijziging van de Wet Centrale Bankwezen 2022.  

Pertinente leugen over lege staatskas

Parmessar sprak als volgt in het parlement gedurende zijn betoog: ‘Verder heeft de minister aangegeven dat er ten aanzien van de kasreserve regeling reeds 50 miljoen USD is terugbetaald. In feite bevestigt de minister hiermee dat de kasreserves

nooit zijn gestolen. Tevens bedanken we hem voor zijn corrigerende woorden in de 1ste ronde, waarbij hij stelt dat de staatskas niet leeg was, maar dat er daarentegen onvoldoende financiële alternatieven waren. Ik hoop dat met deze woorden van de minister de pertinente leugen over lege staatskas uit de wereld is geholpen.’ 

Overeenkomst Lazard en gebroeders Jethu

Door de Financiënminister is ook aangegeven dat de schulden aan de lokale banken voor wat betreft lonen en salarissen zijn afgelost en dat de buitenlandse schulden volgens een aflossingsschema geschieden. Er zijn vooralsnog geen achterstanden. Echter, de NDP-fractievoorzitter wierp de volgende vragen op: ‘Gaarne vragen

we de minister meer duidelijkheid hierover. Wat houdt het aflossingsschema precies in? Wat is de rol van bureau Lazard hierin geweest?  We hebben  vaak naar de overeenkomst  met  Lazard en de gebroeders Jethu gevraagd, maar nog steeds niet  ontvangen. De regering ondergraaft  alweer en ook wat dit betreft de controlerende taak van het parlement Voorzitter. Wat is de huidige status van de buitenlandse leningen voornamelijk met Oppenheimer, China en India? Hoe rijmt de post Aflossingen in de onlangs aangenomen begroting van financiën voor het dienstjaar 2022 met het aflossingsschema, waarbij die post is gereduceerd van 6 miljard SRD naar 4,8 miljard SRD?.’ 

Opening bankrekening voor eenieder toegankelijk

Door de Financiën minister is tevens voorgehouden dat het openen van een rekening nu voor eenieder toegankelijk is gemaakt.  De stagnaties bij het openen van een rekening zijn niet bevorderlijk voor financiële inclusie. In dat kader heeft de regering c.q. het bankwezen besloten om de knelpunten goed in kaart te brengen, waarbij betrouwbare data van eminent belang zijn. De minister stelde ook dat er een pilot studie gestart zal worden in Paramaribo, Saramacca en Brokopondo met ondersteuning van ABS.  Dit aspect in ogenschouw nemend, verwees Parmessar naar de begroting 2022, vooral gelet op het feit dat de middelen voor het ABS drastisch zijn verminderd namelijk van 29,2 miljoen SRD naar 14,5 miljoen SRD. ‘Graag hoor ik van de minister hoe dit traject verder zal verlopen.’ 

Betreffende de afschaffing van de 4% stortingskosten voor valuta bij de algemene banken, echter, uit de reactie van de algemene banken kan gesteld worden dat de overheid hiervoor zal moeten opdraaien. Door Parmessar werden er vragen gesteld, deze onduidelijkheid weg te werken. ‘Minister, wat is precies afgesproken met de banken? We hebben vernomen dat er een regeling is afgesproken waarbij vooruitlopend op het eerste transport US-dollar cash een initiële giralisering van $25 miljoen zal plaatsvinden tussen de CBvS en de algemene banken.’ Gebleken is dat hoewel de banken hebben toegezegd ook de stortingskosten voor de euro af te schaffen, er helaas nog niets is veranderd hierin. ‘We hebben kritiek op de 4% stortingskosten voor valuta’s en dus niet alleen de USD’s’, benadrukte de NDP-parlementariër. 

Sparen bij de banken bevorderen

‘Nadat we vaker hier hebben aangehaald dat de termijn deposito’s zoals ze nu georganiseerd wordt, zijn bedoeld om de algemene banken te verrijken, over de ruggen van de bevolking heen, komt de minister ons vertellen dat het concept van de termijn deposito’s nieuw is in het monetair systeem met als doel de geldhoeveelheid op de markt te verkrappen’, hield de NDP-parlementariër. Naar zijns inziens is dit instrument door de bank eerder gebruikt.  ‘Gelukkig is de bank tot inkeer gekomen dat de gewone burger ook in aanmerking moet kunnen komen voor een dergelijke spaarregeling. Dit moet vluchtkapitaal voorkomen en sparen bij de bank tegen een aantrekkelijke rente bevorderen in plaats van de SRD’s in te wisselen bij de cambio’s.’ De regering c.q. de minister zou menens zijn om binnenkort een Centrale Bank Certificaat te introduceren voor burgers om hun geld te kunnen beleggen volgens de Termijn Deposito regeling. ‘Graag willen wij van de minister weten onder welke voorwaarden dit certificaat verstrekt zal worden. We hebben vernomen dat de bank gefaseerd de certificaten zal uitgeven: eerst de banken, daarna de niet-financiële instellingen en bepaalde rechtspersonen. In een 2e fase pas zullen de huishoudens in aanmerking kunnen komen’, sprak Parmessar.

Volksbelang voorop stellen bij TD’s

De NDP-volksvertegenwoordiger pleitte voor het vooropstellen van het volksbelang bij het kunnen beleggen van hun geld volgens de regeling van de termijn deposito’s. ‘Waarom kunnen de huishoudens niet gelijk hierin participeren? Dat was en is nog steeds onze insteek! Zoals het nu bekend gemaakt wordt, moeten we kijken wanneer en in welke vorm de huishoudens in aanmerking komen. We willen meer duidelijkheid, concreet op korte termijn en met een niet-gecompliceerde procedure. Wanneer het erop neer komt dat we een beleid uitstippelen en vooral implementeren als het om volksbelang gaat en de burgers er direct baat bij hebben, merken we steeds weer dat de doorsnee burger er bekaaid van af komt.’ 

Bevolking mag slechts opdraaien voor lastenverzwarende maatregel

Parmessar maakte eveneens de volgende vergelijking: ‘Kijkt u maar hoe deze constructie van de TD’s is opgezet, hoe lang we er aandacht voor vragen dat de doorsnee burger op een makkelijke manier ook hieraan moet kunnen participeren. Nog steeds geen duidelijk antwoord en intussen hebben wij meer dan een half miljard SRD, om exact te zijn SRD 658 miljoen, van de Staat hieraan uitgegeven zonder de bevolking een mogelijkheid te bieden hieraan te participeren. De bevolking mag slechts opdraaien voor de diverse snel op elkaar volgende zware lastenverzwarende maatregelen en wanneer een mogelijkheid zich voordoet dat de bevolking ook zou kunnen participeren in zulke beleggingsvormen, dan wordt de pas afgesneden.’ De NDP-parlementariër benadrukte met klem zeker niet content hiermee te zijn en drong erop aan dat het beleid op dit punt drastisch omgebogen wordt. ‘Wat belet de CBvS om de doorsnee burger binnen 2 weken hieraan te laten participeren en op een niet gecompliceerde wijze? Graag duidelijkheid. Ik kijk uit naar het besluit en vooral de implementatie hiervan.’

Asha Bhagwat

| sun.sr | Door: Redactie