• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ONAFHANKELIJKHEID REKENKAMER VERDER IN GEDING DOOR SLECHTE VERANTWOORDING OVERHEID OVER STAATSFINANCIEEN

| united news | Door: Edward Lee

Het verslag van de rekenkamer op het financieel huishouden van de staat in 2018, kenmerkt zich door onvoldoende participatie en het niet verschaffen van opgevraagde informatie door de kamer.

Voor het jaar 2018 is bij slechts een derde van de 139 instanties, bestaande uit 16 ministeries, 11 commissariaten en 102 parastatale en instanties die in aanmerking komen voor geld van de overheid, onderzoek gedaan over hun financieel beheer.

De meeste ministeries hebben volgens Rekenkamervoorzitter Charmaine Felter geen eigen interne controle. In het verslag valt op dat het eigen financieel huishouden bij de overheid ook al niet volgens toegeschreven standaarden gebeurd. Het rekenkamer verslag

vermeldt wel de cijfers zoals die in de begroting zijn opgenoemd, maar is er nog geen begrotingsrekening of rapportage van de Centrale ’s land accountantsdienst (Clad). In het verslag wordt ook gesproken over de begrotingsrekening op de begroting van 2016.

Ook daar blijft de informatie onvolledig. De Kamer heeft op basis van een Clad-rapport de 16 ministeries gevraagd om aanvullende informatie en een reactie. Slechts 8 ministeries hebben een reactie gegeven. Over 2017 zegt Felter dat zij nu niets kan zeggen omdat er nog geen informatie is. Volgens de Comptabiliteitswet zou de rekenkamer de begrotingsrekening van 2017 uiterlijk 31 december 2018

moeten krijgen van het ministerie van financiën. Ondanks twee brieven van de kamer aan financiën, is er tot de aanbieding van het verslag geen reactie gekregen van de minister.

Onafhankelijkheid
De Rekenkamer ziet zichzelf onder de huidige omstandigheden niet als een onafhankelijk instituut om haar werk te doen. ‘Geen sprake van’, laat de kamer in het verslag optekenen. Er moet nog gewerkt worden aan de acht zuilen die het fundament vormen voor de onafhankelijkheid van rekenkamers. Met het indienen van een nieuw initiatief conceptwet voor de rekenkamer, door onder andere assembleevoorzitter Jennifer Geerlings Simons, hoopt de kamer dat nu eindelijk de structurele en volledige onafhankelijkheid van het orgaan snel een feit zal zijn.

De wet is echter nog niet op de agenda geplaats om behandeld te worden. De huidige rekenkamer wet dateert uit 1918. Ok de wet Openbaarheid van bestuur zou volgens de kamer helpen aan een transparanter inzicht over hoe de overheid omgaat met de gelden die onder andere komen uit belastingen die door de gemeenschap worden afgedragen.

Nieuwe werkwijze
Het rekenkamerverslag van 2018 heeft naast een opsomming over de cijfers uit de begroting van 2018, zoals, de ontvangsten, de staatschuld, leningen en betaalde salarissen bij de overheid geen verdere details. Feller zegt dat in het verslag is gefocust op de nieuwe werkwijze van de kamer, waarbij er gewerkt moet worden met internationale standaarden. De Rekenkamer van Suriname is aangesloten bij de International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Dit instituut schrijft strikte standaarden voor.

De Kamer geeft in haar verslag rapportage van twee uitgevoerde projecten bij de ministeries van Ruimtelijke ordening Grond en Bosbeheer en van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Het gaat om onderzoeken over de rechtmatigheid van beleid. In de aanbevelingen die de kamer geeft bij vooral het ministerie van RGB blijk dat het gronduitgifte beleid niet transparant is en veel vragen oproept bij de kamer. Feller zegt dat de rekenkamer bezig is met nieuwe projecten om beter haar werk te kunnen doen. het implementeren van internationale strandaarden zal een grote uitdaging blijven, gezien de politieke geaardheid. Volgens haar geld dat voor elk ander land. Toch zullen er in de toekomst objectieve rekenkamer verslagen geproduceerd moeten worden die vrij zijn van politieke bemoeienis. Het verslag is eerdere zoals protocollair in de wet is geregeld eerst aangeboden aan De Nationale Assemblee op 29 maart.

UNITEDNEWS

| united news | Door: Edward Lee