• zondag 03 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vakbeweging roert zich over btw en belastingdruk

| starnieuws | Door: Redactie

De Nationale Assemblee keurde na een heftig debat de btw wet goed met 26 stemmen vóór en 12 tegen.

De vakcentrales C47, COL, de veiligheids- en gezondheidsbonden eisen een rechtvaardige spreiding van de belastingdruk. Zij willen een versnelde uitvoering van de belastingverlichting door verruimen van de belastingschijven. Door de gewijzigde wet btw, wordt de belastingdruk op de werkers veel groter.

De vakbeweging wil vóór 1 oktober een afdoend antwoord van president Chan Santokhi. Indien dit niet gebeurt, zullen de vakbonden genoodzaakt zijn actie te voeren. Vandaag wordt een persconferentie hierover gehouden.

De Nationale Assemblee heeft op 1 september de wijziging van de btw wet goedgekeurd. Deze wijzigingen gaan per 1 oktober in. Het gaat om de verhoging en/of introductie van de btw op onder andere brandstof (van 5 naar 10%), huishuur en begrafenissen. Deze verhogingen zullen een zeer ingrijpend effect op het inkomen van de gemeenschap hebben, stellen de bonden in een brief aan de president.

"Nu al is het zo goed als onmogelijk voor de doorsnee burger om in hun basisbehoeften te voorzien. Ten aanzien van brandstof is het bekend dat dit doorwerkt op alle goederen en diensten, waardoor de inflatie een cumulatief effect heeft. De kosten van huishuur moeten in valuta worden voldaan of de tegenwaarde daarvan in SRD, hetgeen inhoudt dat met de huidige (hoge) koersen van valuta, de verhoging van huurprijzen een exponentieel karakter krijgen. De vakbeweging wordt jaarlijks bij cao onderhandelingen geconfronteerd met hoge kosten voor standaard begrafenissen waarop nu ook nog btw betaald moet worden", stellen de bonden. Het is duidelijk dat al deze verhogingen ook nog komen naast de aangekondigde en reeds ingegane verhogingen op gas, elektriciteit, water, telefoon etc. Het leven wordt door dit alles totaal ondraaglijk voor de Surinaamse werknemer en deze wordt hierdoor alleen maar verder de armoede ingedompeld. Inherent aan deze situatie is het feit dat de belastingverlichtende maatregelen (aanpassing belastingschijven) niet worden uitgevoerd zoals met de regering is afgesproken, wordt aangevoerd. "Wij gaan er van uit dat u zich een voorstelling kan maken van hoe zwaar de belastingdruk is op de werknemers, zeker in aanmerking genomen dat de kapitaalkrachtigen in deze volledig worden ontzien. Dit fenomeen is vaker door de vakbeweging onder uw aandacht gebracht. Ook zijn er herhaaldelijk concrete voorstellen aan u gepresenteerd, echter zonder resultaat."De vakbonden vinden het niet correct dat de regering en DNA volledig voorbij zijn gegaan aan alle argumenten en de effecten van de wetswijzigingen, waarbij er absoluut geen sprake is van een rechtvaardige spreiding van de belastingdruk, integendeel wordt alles afgewenteld op de schouders van de werkende klasse. "Dit steekt nog meer, omdat er aan DNA alternatieve voorstellen zijn gepresenteerd waarbij er sprake is van een rechtvaardige spreiding van de belastingdruk. Dit versterkt ons vermoeden dat er hier sprake is van het feit dat de belangen van regeringsgezinde kapitaalkrachtigen voorkeur genieten. Het is verder ook duidelijk dat deze wetswijziging een negatief effect heeft op de productiekosten en dus op de concurrentiepositie van het Surinaamse bedrijfsleven."Aan de president wordt gevraagd niet over te gaan tot uitvoering van de wetswijzigingen en dringend rechtvaardigere maatregelen, die er reeds liggen en zijn uitgewerkt, te doen uitvoeren (omnibusvoorstel). Het gaat bij deze om de verhoging van btw op brandstof en de introductie ervan op huishuur en begrafenissen. "Dit is absoluut niet onmogelijk omdat in december 2022, 10% belasting op valutatransacties was goedgekeurd, en dus onderdeel uitmaakt van de wet. Dit wetsartikel is echter nimmer uitgevoerd, integendeel is bij de laatste wetswijziging deze heffing volledig vervallen", stellen de vakbonden.

| starnieuws | Door: Redactie