• zondag 27 November 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Positie MI-GLIS-directeur Heikerk onhoudbaar; grove vorm van belangenverstrengeling

| suriname herald | Door: Redactie

Mede naar aanleiding van een publicatie van Kries en mij, d.d. 23 juni 2022 met de kop “Lijst van Sabaku-kavels: klinkende namen!” en de ontstane commotie daarna, heeft president Chan Santokhi bij resolutie d.d. 5 augustus 2022 een werkgroep ingesteld, genaamd Presidentiële Werkgroep Onderzoek Sabaku Village.

Deze werkgroep is voor de duur van zes maanden ingesteld en heeft als taak:
1. Om de processen van aanvraag en uitgifte van de Sabaku-kavels te onderzoeken;
2. De doelmatigheid van de uitgiften te onderzoeken.

Zoon van MI-GLIS-directeur Heikerk, onderdeel van het Sabaku-grondgeboefte
Tijdens de instelling van de werkgroep zei de president letterlijk

het volgende: “Gezien de gevoeligheid van de zaak en de wijze waarop deze is uitgemeten in de samenleving, moet er met de nodige zorgvuldigheid hiermee worden omgegaan”. Vooral de zorgvuldigheid die Santokhi predikt, is ver te zoeken. Het is lange tijd geheim gebleven welke personen zitting hebben in deze werkgroep. Uit de resolutie waarop ik de hand heb kunnen leggen, blijkt dat de directeur van het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie (MI-GLIS), Glenda Heikerk, lid is van de werkgroep. Uit de door Kries en mij gepubliceerde lijst van de Sabaku-kavels, blijkt dat I.R. Wiebers een kavel van 540 m2 heeft gekregen.

I.R. Wiebers staat voor Isaiah Rayn Wiebers. Uit mijn onderzoek blijkt dat I.R. Wiebers de zoon is van Glenda Lucelle Heikerk, de directeur van MI-GLIS. Ter wille van hun privacy zal ik de documenten waaruit dat blijkt, niet publiceren.

Mooi is dat, moeder onderzoekt de zeer omstreden uitgifte van de Sabaku-kavels, terwijl haar zoon onderdeel is van dat geboefte welke door moeder onderzocht wordt. Dit bewijst dat Heikerk niet integer is. Het is de NPS die haar de hand boven het hoofd houdt en het is de president die niet wil optreden. Voorts ben ik benieuwd wat de overige leden van de Presidentiële Werkgroep Onderzoek Sabaku Village gaan doen, nu het bekend is dat een lid van die werkgroep niet integer is. Santokhi benoemt links en rechts mensen in commissies, zonder een antecedentenonderzoek.

Ik vraag mij af wat deze onderzoekscommissie onderzocht heeft, indien zij niet erachter is gekomen dat de zoon van een lid van die commissie onderdeel is van datgene wat zij onderzoeken.

Nederlandse advocaat Gerald Roethof poogde eerdere publicatie tegen te houden
In een eerdere publicatie van Kries en mij over Heikerk, hadden wij bewezen op welk niveau zij gelogen had. In een e-mail had ik haar de vraag gesteld of het wel klopte dat zij in Nederland in de schuldsanering had gezeten en onder bewind gesteld is geweest. Naar aanleiding van die e-mail heeft zij advocaat Gerald Roethof ingeschakeld. Ongemanierd en onbeschoft zoals Roethof is, probeerde hij mij eerst te beledigen. Daarna probeerde hij mij juridisch te dreigen. Heikerk had haar advocaat voorgelogen en Roethof deelde namens Heikerk mee dat het niet waar is dat Heikerk onder bewind gesteld is geweest. Het tegendeel bleek.

Uit de Nederlandse Staatscourant (te vergelijken met het Staatsblad van de Republiek Suriname) nummer 28039, d.d. 31 augustus 2015, blijkt dat Heikerk onder bewind gesteld is geweest. Dus zij heeft ook gelogen voor haar advocaat. Hoe integer is deze mevrouw, indien zij ontkent dat zij onder bewind was gesteld, terwijl het luid en duidelijk staat in de Nederlandse Staatscourant dat zij onder bewind was gesteld. In ieder geval heeft zij er belang bij en beseft zij wel dat deze informatie niet naar buiten mag komen, anders zou zij niet gelogen hebben. De oorzaak van het bewind zal zodoende ook eentje zijn die niet naar buiten mag komen.

Recentelijk heb ik Heikerk herhaaldelijke e-mail- en WhatsApp-berichten gestuurd, maar zij heeft niet gereageerd. Kennelijk beseft zij dat haar antwoord tegen haar gebruikt zal kunnen worden. Ik wilde haar wat vragen stellen over haar functioneren als lid van de Presidentiële Werkgroep Onderzoek Sabaku Village en het feit dat haar zoon ook een kavel heeft gekregen in het zeer omstreden Sabaku-project. Ook wilde ik weten of Gerald Roethof nog steeds haar advocaat is, mede gelet op het feit dat zij hem voorgelogen had.

Wanneer word je onder bewind gesteld?
Men onderschat de risico’s van het in dienst nemen van mensen voor functies waarin zij het financieel beheer in handen krijgen.

Van de website rechtspraak.nl heb ik de onderstaande tekst als afbeelding voor de lezer gekopieerd.

Een organisatie als MI-GLIS heeft een omzet van ongeveer SRD 100 miljoen (Bron: jaarrekening 2019). Iemand die bij wijze van spreken niet eens “1500 euro per maand” kon beheren, beheert thans SRD 100 miljoen als MI-GLIS-directeur. Jaarrekeningen van 2020 en 2021 zijn nog steeds niet gepubliceerd, een teken van wanbeleid.

De nauwe banden tussen Heikerk, Veldman, Vorswijk en notaris Chin-A-Lin; Heikerk behoort (in)direct tot een kliek van grondgeboefte

In deze column kunt u lezen hoe een huisgenoot en secretaresse van Anenda Veldman, de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) bij MI-GLIS, onderdeel zijn van het Sabaku-grondgeboefte. Nu weten wij dat de zoon van de directeur van MI-GLIS ook onderdeel is van het Sabaku-grondgeboefte. Van minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) is het zelfs overbodig te stellen dat zij verantwoordelijk is voor dit grondgeboefte.

Notaris Anneke Chin-A-Lin is geregeld gesignaleerd geweest in gezelschap van de eerdergenoemde personen. Gezien de nauwe banden tussen deze personen onderling, vraag ik mij af, of het Sabaku-schandaal geregisseerd is door dit ‘verbond’. Dat zal moeten blijken uit de diverse onderzoeken die gaande zijn. Daaruit zal moeten blijken of zij een criminele organisatie vormen en mogelijk elkaar de hand boven het hoofd houden.

Een tip voor het Openbaar Ministerie: Vorswijk had publiekelijk meegedeeld dat zij advies had ingewonnen van een notaris. Het is van belang te weten wie de notaris is geweest die hierin een verdedigend en goedkeurend advies heeft gegeven. Onderzocht dient te worden wat de rol van die notaris is geweest en of er geen sprake is van belangenverstrengeling bij die notaris.

Beluister hier een vraaggesprek van mij op Radio ABC, d.d. 11 november 2022:

 

 

Noot: Tijdens het vraaggesprek maakte ik per abuis een slip van de tong, door te stellen dat een dochter van Veldman de omstreden kavels heeft gekregen. Het is niet haar dochter, maar haar een huisgenoot.

Ik maak de lezer ook erop attent dat Heikerk toen als bewaarder van MI-GLIS, geen problemen had gemaakt met de inschrijving van de akten van de ‘gestolen’ gronden te Cultuurtuin, vlak voor de verkiezingen van 25 mei 2020 (inmiddels allen ingetrokken door gewezen minister van GBB, Diana Pokie). Heikerk keek toen de andere kant op, waardoor het geboefte van de Cultuurtuin gefaciliteerd werd. Dit, terwijl in andere gevallen Heikerk de akten inhoudelijk beoordeelde en weigerde die in te schrijven als toenmalige bewaarder bij MI-GLIS. Met twee maten meet zij, vooral gelet op het feit dat de inschrijvingen van de zeer omstreden akten van uitgegeven gronden te Cultuurtuin wel haar goedkeuring hadden.

Snoepreis van Heikerk
Onlangs werd zij in India gespot tijdens de 2nd UN-World Geospatial Information Congress(UNWGIC). Het congres werd georganiseerd door het secretariaat van het UN Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM) in opdracht van het ministerie van Wetenschap en Technologie van India en het departement Economische en Sociale Zaken van de Verenigde Naties (DESA).

Haar aanwezigheid tijdens dit ‘landmeterscongres’ trok mijn aandacht. Bij navraag bleek dat de Indiase uitnodiging voor dit congres bedoeld was voor de GLIS-landmeter. Uit artikel 10 lid 2 onder e van de GLIS-wet vloeit voort dat taken die aan de GLIS-landmeter toebedeeld zijn, niet uitgevoerd kunnen worden door de directeur. Heikerk is naar een congres gegaan dat betrekking had op een materie waarvan Heikerk geen verstand heeft. Hieruit blijkt dat zij haar taken niet kent en haar functie niet serieus neemt. Zij denkt overal verstand van te hebben en precies met deze houding zal zij MI-GLIS naar de verdoemenis kunnen leiden.

Sunil Sookhlall
sunil.sookhlall@hotmail.com
Facebook

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie