• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

BOTSENDE IDEEËN IN DNA OVER NIEUWE REGELS OPENBARE AANBESTEDINGEN

| united news | Door: Redactie

Verschillende assembleeleden zijn het niet eens met sommige bepalingen in de Aanbestedingenwet 2023 die dinsdag door De Nationale Assemblee werd behandeld.

Het eindbesluit wie een gunning van de overheid krijgt moet bij de Onderraad voor Aanbestedingen en Gunningen (ORAG) blijven, In de wet is opgenomen dat er een Nationale Raad voor Aanbestedingen en Aanschaffingen komt die controle zal voeren over de richtigheid bij aanbestedingen van de overheid. Momenteel is de gang van zaken dat een aanbestedingscommissie gunningsadvies uitbrengt aan de ORAG. Dit advies is echter niet bindend waardoor de ORAG buiten het uitgebrachte advies gunningen kan toewijzen.

Met de nieuwe wet zal

een systeem worden geïntroduceerd waarbij ministeries onder toezicht van de aanbestedingsraad aanbestedingen voorbereiden en vervolgens een advies sturen naar de ORAG. In de nieuwe opzet kan de ORAG, aldus Gajadien, alleen goed- of afkeuren op basis van budgettaire overwegingen of wanneer het proces niet goed is verlopen. Daarmee worden volgens de initiatiefnemer checks and balances ingebouwd om bevoordeling van mededingers naar een gunning door ORAG te voorkomen.

NPS-fractieleider Gregory Rusland, meent dat juist omdat de aanbestedingsraad geen verantwoording kan afleggen in DNA, de eindbeslissing bij ORAG die bestaat uit ministers moet nemen. Ook Obed Kanape, fractieleider van Abop/PL vindt dat de

nieuw voorgestelde raad slechts een controlerende functie dient te hebben om erop toe te zien dat bij het voorbereiden van aanbestedingen zaken transparant verlopen en niet buiten de regels wordt gehandeld.

De eindbeslissing over een gunning moet volgens hem overgelaten worden aan de ORAG. Als de ORAG niet meer mag bepalen, vindt NDP’er Ebu Jones het niet correct dat in de in de wet is opgenomen dat voor een gunningsbeslissing een goedgekeurd gunningsadvies door de ORAG nodig is.

“Zonder een goedgekeurd advies van de ORAG is er dus geen aanbesteding omdat de wet de dwingende rol van de ORAG vastlegt”, merkte hij op.

Zijn fractieleider Rabin Parmessar, vindt dat de in de nieuwe wet voorgestelde werkwijze een extra maatregel is die voor vertraging zal zorgen mocht een gunning worden afgewezen. Hij kwam met het voorstel dat ministers alleen aanbestedingen houden als ze daar het budget voor hebben.

Volgens Gajadien heerste er een misvatting bij zijn collega’s. De aanbestedingsraad zal volgens hem een coördinerende en adviserende taak hebben, terwijl de gunningsbeslissing nog bij de ORAG blijft. Het verschil is dat de ORAG het gunningsadvies niet naast zich kan neerleggen om de toewijzing aan een ander te doen. Volgens NDP-fractielid Melvin Bouva is een advies een advies en is de ORAG derhalve niet verplicht zich daaraan te houden. Assembleeleden zien vooral problemen, omdat bij een afkeuring, volgens hun, aanbestedingen ernstige vertragingen zullen oplopen. Gajadien legde uit dat de wet is gesynchroniseerd met het Caricom Public Procurement Protocol.

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën & Planning merkte op dat de wet bedoeld is om goed overheidsbestuur te versterken en deuren te openen voor Surinaamse bedrijven om internationaal te kunnen meedingen. Niet alleen de overheid, maar ook het bedrijfsleven krijgt een rol in de aanbestedingsraad en zijn er regels om conflicterende belangen te voorkomen. De leden van de raad worden voor vier jaar gekozen met de mogelijkheid van eenmalige verlenging met nog vier jaar.

UNITEDNEWS

 

| united news | Door: Redactie