• woensdag 22 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

1962 - Overeenkomst prioriteit ontwikkelingsprojeten bereikt schutsluis in de Arawarra

| snc.com | Door: Redactie

Overeenkomst prioriteit ontwikkelingsprojeten bereikt

EEN NIEUWE STIMULANS VOOR SURINAME

(COMMUNIQUE VAN DE REGERING)

ln de periode van 29 april tot 11 mei heeft de E.E.G, Missie bestaande uit de heren Mr. J. J. van der Lee—Voorzitter

A. Huybrechts   Leden
Ir. J Mohrmann  “
A. Heineman     ”
H. Baniclés.       “ 

een bezoek gebracht aan Suriname.

11-05-1962 | Bron: Nieuw Suriname - Surinaams nieuws- en advertentieblad 

Tijdens dit bezoek werden vraagstukken besproken m.b.t. de associatie van Suriname bij de E.E.G. en meer in het bijzonder de projekten die door Suriname aangeboden zullen worden ter financiering uit het E.E.G. ontwikkelingsfonds

Voorts

werd gesproken over vraagstukken van het handels verkeer, vestigingsrecht, het verlenen van studiebeurzen, het plaatsen van stagici es bij diensten van de E.E.G. enz.

De slotzitting vond plaats op 10 mei j.l. ten kantore van het Planbureau onder leiding van de minister van Opbouw. Op 11 mei heeft de regering afscheid genomen van de delegatie in de vergadering van de Ministerraad.

Ais resultaat van het terzake gepleegd overleg zullen door Suriname in Koninkrijks verband de navolgende projekten ter financiering uit het E.E.G. ontwikkelingsfonds worden aangeboden.

1 Stuwbekken Stondansie in de Nickerie rivier en schutsluis in de Arawarra

Het projekt Stondansie beoogt in de bovenloop van de

Nickerierivier een stuwmeer te creëren van zodanige omvang dat daarmede de watertoevoer in de Nickerie rivier in de drogetijd geregulariseerd zal kunnen worden.

Hierdoor zullen de irrigatie mogelijkheden in een belangrijk deel van de bevolkingspolders in Nickerie en van het Wageningen-projekt aan zienlijk verbeterd worden, terwijl voorts belangrijke land bouwarealen die in de toekomst opengelegd zullen worden, van irrigatie water zullen kunnen worden voorzien,-

Een schutsluis in de Arawarra is nodig om to voorkomen dat water uit de Nickerierivier via de Arawarra naar de Coppename afvloeit.

2 COMBINATIEPLAN NICKERIE 1e PHASE 

Het combinatieplan Nickerie dat in nauw verband staat met het voorgaande projekt omvat de openlegging van het areaal van circa 4000 ha gelegen tussen de Bernhard polder en de Nannierivier in Nickerie. Het areaal zal o. m. bestemd worden voor de cultuur van bacoven, rijst en eventuele andere gewassen. Aan de EEG zal worden gevraagd de uitvoering van de phase van dit projekt te financieren.

3 HAVEN PARAMARIBO EN VISSERIJSTATION 

Dit projekt omvat de bouw van een nieuwe haven volgens het ontwerp van NEDECQ met bijbehorende werkzaamheden alsmede de bouw van een visserijstation.

4 SCHOLEN 

Dit projekt omvat de bouw van een aantal lagere scholen en eventueel lokaliteiten voor het technisch onderwijs alsmede de bouw van benodigde onderwijzerswoningen en aanschaf van inventaris.

5 ONTSLUITINGSWEG ADAMPADAGEBIED 

Dit projekt omvat de aanleg van een ontsluitinpsweg naar het Adampadagebied distrikt Nickerie t.b.v. de mijnbouwkundige exploiratie en bosontsluiting

6 FLORAPROJEKT 

Dit projekt omvat het bouw riipmaken van een deel van het z. g. floraplan

7. Aanleg weg Berg Dal-Dram gosso

Dit projekt omvat de aanleg van eer. weg van Berg en Dal via Bronsweg naar Dram hosso, aan deSaramaccarivier t b v de aanleg van een Wa terkrachtwerk aldaar en t b v bosontsluiting. De uitvoering van het projekt is o.m. afhan keiijk van het feit of financie ring van het geprojekteerde waterkracht werk in de Sara maccarivier kan worden ver zekerd.

8 Tijgerkreek--West

Dit projekt omvat de open legging van plm 1000 ha land landbouwareaal in het Sara maccadistrikt.

9 Model - houtvesterij

Dit projekt beoogt de aanleg van een modelhoutvesterij

10. Pad van Wanica

Dit projekt omvat de verbe tering van het Pad van Wa nica. Vanaf de doorsteek van het Saramaccakanaal tot Le lyderp.

 

INSCHIJVINGEN LEVERING PADI 

Op 9 mei 1962 weid door de direkteur van Economischq Zaken te zijnen kantore alsmede ten kantore van de distrikts^commissaris van Nicke rie de inschrijving opengesteld voor de levering van 3.000.000 (drie miljoen> kg. padi uit de oogst 1961/62 in kavels van tenminste vijfduizend kg. «Ik, met maximaal 1% wankleur en maximaal 45% breuk. In Paramaribo weid niet ingeschreven.

Het resultaat van de inschrijving in Nickerie is als volgt . 1 Karansing voor 13. kavels a f 0 15 per kg. 2 Abdul Rahiem voor 7 ka vels a f 0.15 per kg 3 Sadhee Rachio voor 10 ka vels a f 0 15^ por kg 4 Narrihar Gayapersad voor 4 kavels a f 90.16 per kg

5 Rattan Kisoensingh voor 7 kavels a f 0.16 per kg

6 Cooperatien Verenigingen ; Acron, Nieuw Birma, Jageritie, Islamia. Prekash, Barantie en Van Drimmelenpolder gezamelijk vóór 3.000 000 kg a f 0.151 per kg

De garantie prijs van padi met max. 1% wankleur en max 45 V 0 breuk is f 0 03è per kg, terwijl op de markt in Nickerie tot dusver f 8.50 per zak padi van 70 kg werd betaald, of ongeveer f 0.12 per kg

TRIP OUDEN VAN DAGEN 

Wederom vragen |wij middels uw blad de aandacht voor de Trip voorDadsn van Dagen, die zoals gewoonlijk gereden zal worden op Hemelvaartdag, ditjaar vallende op 31 Mei a,s.

Honderden oudjes vai boven de 70 jaar hebben zich freeds opgegeven en dagelijks stijgt het aantal.

Oudjes van 70 jaar en ouder kunnen zich uttsluitend-opgeven bij Mej. Azijnman p/a Bakkerij Kersten aan de Jodenbreestraat.

Oudjes beneden de leeftijd van 70 jaar zullen wij beslist moeten teleurstellen.

Autohouders, het wachten is thans op U. Wilt U voor onze oudjes uw auto beschikbaar stellen, geef dit dan zo spoedig mogelijk op met vermelding van het "aantal baschik bare plaatsen.

U kunt dit doen bij Esso Ser vice Station aan de Dominee straat of bij de H. H. Storrr

van Leeuwen pa tßruijnzeel en Mosselman p/a Bakkerij Kersten.

In verband met het vele voorbereidend werk, vragen wij U niet te wachten tot het laatste ogenblik.

Gun onze oudjes hun dagje uit en werk spontaan hieraan mee.

Programma voor de 11e jaarlijkse Conventie van de Caribbean Tourist Association 

Vrijdijg 18 en Zaterdag 19 Mei

Op deze dagen zal een of ficeel ontvangsrcomite de gedelegeerden welkom heten op hst vliegveld Zanderij. In de airconditioned lounge van het stationsgebouw zullen ver versingen worden aangeboden. Charmante jongedames in de nationale klederdrachten zullen zoveel mogelijk de ba aage der gedelegeerden van „Welkom in Suriname" etiketten voorzien en de „badges" opspelden. Zondag 20 Mei Om 11 uur v.m. vangt een "picknik" aan op het Cola Kreek Project. Gelegenheid tot dansen en zwemmen. Het vol ledige gastheren comité, ver gezeld van dames, alsook spe ciale „hostesses" zullen hierbij aanwezig zijn, zodat de gedelegeerden hun gastheren en gastvrouwen in een ongedwon gen sfeer leren kennen. Dit feest is dan ook een aanbieding van het Gastheren comité

Om 9.30 uur n.m. biedt de CTA in het New Palace Hotel de gedelegeerden en Surinaam se genodigden een „Welcome Cocktail Party" aan.

Maandag 21 Mei

Om 9 uur v.m. plechtige opening van de conventie in de tot vergaderzaal herscha pen balzaal van de B S ,Het Park" door Z E de waarnemend Gouverneur van Surina me. Openingsredevoeringen. Om 9 uur n m Welkomstlunch in Hotel Vervuurt aanaeboden door de Stichting ter Bevordering van het Toerisme. Chinese gerechten. Om 4 uur n m Algemane vergadering. Om 8.30 uur n.m, Officiële Receptie aan te bieden door de waarnemend Gouverneur van Suriname in het Gouver nements Paleis, De Militaire Kapel zal in de tuin van het Paleis musiceren. Dindag 22 Mei Om 9 uur v.m. Algemene vergadering. Om 4 uur n.m. gescheiden vergaderingen van de actieve en geassocieerde leden in de B.S. Het Park. Om 8 30 uur n,m. Rijsttafel op het dakterras van het Hotel Vervuurt aangeboden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Indonesische show. Woensdag 23 Mei. Om 9 uur v.m. Algemene vergadering. Om 1 uur n.m. lunch in het stationsgebouw op Zanderij aangeboden door de in Suriname opererende luchtvaart maatschappijen. Om 4 uur n.m. vergadering van Regeringsgedelegeerden in de VIP kamer van het stationsgebouw op Zanderij. Om 8.30 uur n.m. Concert in de gehoorzaal van het C.C.S. van het Surinaams Phil harmonisch Orkest met mede werking van het Jeugddienst Kerkkoor van de Evangelische Broeder Gemeente MarijKe Overberg (cello) en Eddy Snij ders (fluit), aangeboden door het C.C.S.

Donderdag 24 Mei

Om 9 uur v.m. Slotvergade ring in de B.S. Het Park.

Om 4 uur n.m, „sightseeing tour" doar Paramaribo en om geving aangeboden door de

Stichting ter Bevordering van het Toerisme.

Om 9 uur n.m. Afscheidsdi ner van Surinaam7e gerechten in de B.S. Het Park aangebo

den door de Raad van Minis ters. Tijdens het diner zullen Surinaamse artisten optreden. Aanbieding van souvenirs aan de gedelegeerden namens de Regering door enkele char mante dames in de nationale klederdrachten.

Vrijdag 25 Mei

Tochten naar het Binnenland

Om 8 uur v.m. vertrek voor tocht naar Afobakka aangeboden door de Surolco. Terug keer in Paramaribo om 6 uur n.m.

Avond vrij

Zaterdag 26 Mei

Om 8 uur v.m. vertrek voor een tocht naar het Bosnegerdorp Santigron, aangeboden door de Surinaamse Regering. Terugkeer om 1 uur n.m. voor de lunch.

Vanaf 4 uur n.m. stellen de Jaycees en de Toastmasters zich beschikbaar om met hun auto's de gedelegeerden uit te brengen en de gelegenheid te geven tot winkelen.

Avond vrij met gelegenheid het bal in de B S Het Park bij te wonen


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie