• zondag 03 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Minister Vorswijk hoofdverantwoordelijke in het veel besproken grondschandaal in Saramacca

| suriname herald | Door: Redactie

Sinds enkele dagen geleden wordt de publieke opinie beheerst door een mogelijk grondschandaal te Uitkijk gelegen in het district Saramacca, waarbij geregeld de naam van assembleelid Mahinder Jogi wordt genoemd.

Allerlei ‘sabimans, hebben in een tweetal media hun meningen gegeven. Sterker nog, de ‘sabimans’ hebben op voorhand populistische stellingen genomen, zonder zich te verdiepen in de zaak.

De focus was duidelijk gericht op Jogi en niet op de totstandkoming van de bereidverklaring. Men heeft de zaak niet op zijn merites beoordeeld, maar eerder op basis van onderbuikgevoelens en emoties bekeken.

Of Jogi fout is of niet, moet nog blijken uit het strafrechtelijk onderzoek.

Gelukkig is Jogi mans genoeg om aan te geven dat hij en de VHP-fractie een eventuele “in staat van beschuldigingstelling” van hem niet zullen dwarsbomen en dat het recht zijn beloop moet hebben.

Coalitiefractieleider Asis Gajadien heeft zich ook in soortgelijke bewoordingen uitgelaten (er zal meegewerkt worden aan een eventuele “in staat van beschuldiging stelling”). Zo hoort het ook, het recht moet zijn beloop hebben. Ik heb tijden gekend waarbij een in staat van beschuldigingstelling van gewezen minister Gillmore Hoefdraad gedwarsboomd werd door de NDP en daarmee de rechtsgang belemmerd werd.

Geen van de sabimans hebben de vinger op de zere plek kunnen leggen
Ik heb allerlei analyses van de sabimans beluisterd, maar geen van ze hebben de rol van de hoofdverantwoordelijke, in deze de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) uitdrukkelijk belicht of kunnen analyseren.

In het jaar 2010 heeft Nirmal Moti een bereidverklaring gekregen voor het betreffende perceel. Vanwege het feit dat hij niet voldaan had aan de gestelde voorwaarden, kwam de bereidverklaring te vervallen. Om de gebreken te herstellen, heeft hij daarna opnieuw een aanvraag ingediend (LAD No. 1416/14), waarop de toenmalige districtscommissaris van het district Saramacca positief geadviseerd heeft op 15 september 2014. Op die aanvraag is nimmer een besluit genomen zijdens GBB, maar op een aanvraag van iemand anders van enkele jaren later is er wel een besluit genomen en positief ook. Deze is de eerste misstap die door de minister van GBB begaan is.

Negatief advies van de dc van Saramacca
Op 4 oktober 2019 heeft iemand anders (Girjawatie Bansie-Meghoe) een aanvraag ingediend voor het betreffende perceel. In deze gaat het om de aanvraag waarvan het proces van totstandkoming van de bereidverklaring ter discussie is. Op 11 januari 2022 heeft Sherida Reyme, waarnemend hoofd van de Dienst der Domeinen (vallende onder het ministerie van GBB) advies gevraagd aan de dc van Saramacca. Op 2 december 2022 heeft de dc van Saramacca een negatief advies uitgebracht ten aanzien van de aanvraag van Girjawatie Bansie-Meghoe.

Noot: de adviesaanvraag aan de dc van Saramacca dateert van 11 januari 2022 en pas op 2 december 2022 is advies uitgebracht door de dc. Het heeft dus zo lang geduurd voordat Sherin Bansi-Durga, de dc van Saramacca, advies heeft uitgebracht. Dit zegt iets over haar managementkwaliteiten.

In het negatieve advies (bijlage 2) van de dc van Saramacca wordt een beknopt historisch overzicht van de aanvragen voor het betreffende perceel weergegeven en wordt uitdrukkelijk gesteld dat het perceel wordt beplant door de familie Goercharan (familie van Nirmal Moti).

Het negatieve advies van de dc heeft de ogen van Sherida Reyme, waarnemend hoofd van de Dienst der Domeinen, gepasseerd. Zij wordt geacht op de hoogte te zijn van het feit dat er twee adviezen zijn die elkaar tegenspreken (tegenstrijdige adviezen: het advies van de dc van Saramacca en dat van de grondinspecteur Gajadien). Een negatief advies mag genegeerd worden, maar niet klakkeloos als een kip zonder kop.

In het advies naar de minister had Reyme melding moeten maken van het negatieve advies van de dc en met redenen omkleed moeten aangeven waarom zij de minister adviseert het negatieve advies te negeren. Indien er een negatief advies ligt in het dossier en er sprake is van tegenstrijdige adviezen, dan dien je als verantwoordelijke nader onderzoek te doen, alvorens je het negatieve advies negeert.

Op den duur kwam het dossier op het bureau van minister Vorswijk te liggen. Op 17 december 2022 wordt ondanks het negatieve advies van de dc, de bereidverklaring ondertekend door minister Vorswijk. Voordat zij de bereidverklaring ondertekend had, was zij door een assembleelid van Saramacca op de hoogte gesteld van het feit dat het betreffende perceel door iemand anders gebruikt wordt en dat het dus niet door de aanvraagster (Girjawatie Bansie-Meghoe) gebruikt wordt. Haar is gevraagd om de bereidverklaring niet te ondertekenen of aan te houden. Dus Vorswijk wist vooraf wat er speelde.

Tevens heeft de familie Goercharan op 10 november 2021 opnieuw een aanvraag gedaan voor het perceel en bij die aanvraag uitdrukkelijk aangegeven dat het beplant wordt door de familie Goercharan.

Ondanks alle signalen, heeft minister Vorswijk de bereidverklaring ondertekend. Zij was niet alleen op de hoogte van het feit dat er een negatief advies uitgebracht is door de dc van Saramacca, maar zij was ook op de hoogte van het feit dat het perceel door iemand anders beplant wordt en dat het perceel decennialang deel is van de boezem der familie Goercharan. Hieruit kan geconcludeerd worden dat zij opzettelijk een onrechtmatige beslissing heeft genomen. Er is verifieerbaar sprake van kwade opzet.

Noot: het feit dat iemand een perceel beplant, wil niet zeggen dat hij/zij automatisch recht heeft op dat perceel. Die persoon kan het ook gehuurd hebben van de rechthebbende.

Er heeft zich nog een andere mogelijkheid aangediend om de bereidverklaring aan te houden. In de oorspronkelijke bereidverklaring was er een vormfout geslopen met betrekking tot het bedrag van verschuldigde zegelrecht. Op 6 maart heeft Vorswijk deze omissie hersteld en een nieuwe bereidverklaringgemaakt. Vorswijk heeft stelselmatig volhardt in het ondertekenen van de bereidverklaring.

Verbazingwekkend is dat zowel het waarnemend hoofd van de Dienst der Domeinen, als de minister van GBB ontzien worden in de publieke opinie die sabimans proberen te beïnvloeden. De objectiviteit van de sabimans is ver te zoeken, alsmede die van de sensatiebeluste media waar deze sabimans platform krijgen.

Sunil Sookhlall
sunil.sookhlall@hotmail.com
Facebook


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie