• donderdag 01 June 2023
 • Het laatste nieuws uit Suriname

Koopkrachtversterking en sociaal vangnet van President Santokhi

| suriname herald | Door: Jack Mohanlal

De regering-Santokhi zit al drie jaar. Aanhangers en sympathisanten van deze regering hadden een beter Suriname verwacht. Voor velen is de situatie slechter geworden. Zij geven president Chan Santokhi de schuld van alles: nepotisme, corruptie, buitenlandse reizen, IMF, torenhoge koers, onveiligheid, slechte gezondheidszorg, hoge prijzen van brandstof, energie en levensmiddelen.

Men vindt dat de regering de stap naar het IMF niet had moeten maken. Welke andere oplossing had de regering dan na een desastreus beleid van tien jaar regering-Bouterse? Bovendien zouden volgens VES-topper Winston Ramautarsing de schuldeisers (Opperheimer, China, India) onze grote bedrijven (zoals luchthaven, haven, stuwdam) veilen als IMF niet

werd binnengehaald. In Afrika heeft China zulks gedaan.

Het moest een keer gebeuren dat Surinamers worden geconfronteerd met de realiteit van ons kunnen. We hebben altijd boven onze stand geleefd. De staat mag elektriciteit, gas en brandstof niet subsidiëren voor welgestelden. Geen enkele andere regering heeft gedurfd haar vingers hieraan te branden. Deze regering kampt met het fenomeen dat haar inspanningen door velen niet worden gezien/gewaardeerd. Het is menseigen om de aandacht alleen te vestigen op aspecten die minder goed verlopen. Echter is het oneerlijk om de positieve verworvenheden van deze regering te verdringen.

Zij heeft een groot aantal maatregelen getroffen om het leed van het volk enigszins te verzachten:

 1. Algemene Ouderdom Voorziening (AOV) verhoogd van SRD 525 naar SRD 750, daarna verhoogd naar SRD 1000. Vervolgens verhoogd naar SRD 1250 per maand. Eenmalige AOV-uitkering in december 2022 van SRD 1000. AOV bedraagt nu SRD 1250.
 2. Algemene Kinderbijslag (AKB) in 2020 verhoogd van SRD 50 naar SRD 75 per maand; in juni 2021 verhoogd naar SRD 125 per maand. AKB is nu SRD 125.
 3. Financiële bijstand voor mensen met een beperking (MMEB) verhoogd van SRD 325 naar SRD 500 per maand en daarna verhoogd naar SRD 750. Per 1 maart 2022 bedraagt deze bijstand SRD 1750 per maand. MMEB is nu SRD 1750.
 4. Financiële bijstand voor zwakke huishoudens (ZWHH) verhoogd van SRD 33 naar SRD 500 en vanaf juni 2021 verhoogd naar SRD 750. Ingaande maart 2022 bedraagt deze bijstand SRD 1.250 per maand. ZWHH bedraagt nu SRD 1250.
 5. Continueren van de heffingskorting op inkomsten- en loonbelasting van maximaal SRD 750.
 6. In november en december 2020 een financiële tegemoetkoming van SRD 300 op maandbasis voor diverse groepen.
 7. Tijdelijke covid-gerelateerde financiële steun van SRD 1500 per maand voor werklozen en mensen met verminderd inkomen.
 8. Vanaf juni 2022 een ondersteuningstoelage van bruto SRD 1000 per maand voor ambtenaren en gelijkgestelden met brutosalaris minder dan SRD 12602. Voor de gepensioneerden bedraagt dit SRD 750.
 9. Onderstand verhoogd met SRD 350 per maand.
 10. Schooltassenproject: scholieren in residentiële instellingen en zwakke huishoudens per 18 augustus 2022 ondersteunen met schoolbenodigdheden; totaal 10.000 schoolpakketten (fase 1). In fase 2 zijn er ook 10.000 schoolpakketten verstrekt.
 11. Melkprogramma: aan opvanginstellingen (onder het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting), wordt maandelijks 10.000 liter volle melk verstrekt.
 12. Babyvoeding: tijdelijke maatregel bedoeld om arme ouders met baby’s tegemoet te komen.
 13. Social Benificiary Program (SBP). Uitkering van SRD 1800 per maand (via Moni karta) aan zwakke huishoudens in urbane gebieden met een netto-inkomen van minder dan SRD 6.000 per huishouden en in rurale gebieden (exclusief binnenland) met een netto-inkomen van minder dan SRD 4500. Per 31 januari 2023 zijn Moni karta houders uitbetaald en de overige personen zullen spoedig mogelijk uitbetaald worden. De registraties vinden al landelijk plaats. SBP bedraagt nu SRD 1800 per maand.
 14. Voedselpakketten: de overheid heeft voedselpakketten verstrekt aan mensen die getroffen zijn door wateroverlast en in een moeilijke situatie verkeren vanwege covid-19-pandemie of financieel economische situatie.
 15. Wateroverlast: personen die schade hebben geleden door wateroverlast zijn in aanmerking gekomen voor een financiële vergoeding.
 16. Overheidsbijdragen in acute noodsituaties, brandgevallen, sociale woningbouw medische hulpmiddelen, meer kosten medische zorg en Covid-uitvaarten. Voorts subsidie aan overheid en particuliere instellingen.
 17. Glo-brodenproject: vanaf 1 maart 2023 krijgen leerlingen die op school geen brood hebben, dagelijks een broodje. Dit pilotproject loopt van 1 maart 2023 tot en met 10 mei 2023. In totaal zullen 40 glo-scholen in Paramaribo, Wanica, Para, Saramacca en Commewijne dagelijks een broodje en een drankje krijgen.
 18. Subsidie brandstof: de subsidie op brandstof wordt afgebouwd. Voor kwetsbare groepen wordt de subsidie op diesel voor bussen en boten gecontinueerd en wordt het Social Beneficiary Program uitgevoerd (uitkering van SRD 1800).
 19. Koopkrachtversterking ambtenaren: in totaal hebben ambtenaren 25 procent salarisverhoging gekregen. Op de bezoldiging van dec 2021 werd toegekend SRD 1000 en SRD 800 ondersteuningstoelage. Ingaande mei 2023 zullen ambtenaren en aan hen gelijkgestelden gedurende zes maanden koopkrachtversterking van SRD 2500 belastingvrij per maand ontvangen. Voor gepensioneerden bedraagt dit SRD 1800 per maand.
 20. Vanaf september 2021 een belastingvrije koerscompensatie van SRD 700 per maand, bovenop de eerdere compensatie van SRD 100, voor ambtenaren en daaraan gelijkgestelden. Voor gepensioneerden bedraagt dit SRD 490 per maand.
 21. Verhoging Belastingvrije grens: de belastingvrije grens voor werknemers is opgetrokken naar SRD 7500 per maand. Belastingschijven zijn ook aangepast.

Weliswaar zijn deze maatregelen onvoldoende, maar ze helpen om het leed iets te verzachten. Straks als de tranches van IMF loskomen, zal de regering mede door het akkoord met Opperheimer een grotere armslag krijgen. De economie kan dan verder worden opgekrikt. Echter zou een ieder zich nu meer dan ooit moeten realiseren en zich erop instellen dat de gouden tijd “door de staat verzorgd worden” een keer moet ophouden.

President Santokhi kon ervoor gekozen hebben om met leningen (buiten IMF om) alle bestaande subsidies te continueren. Dan zou zijn kans om de komende verkiezing te winnen reëel zijn. Met zijn keuze om de subsidies af te bouwen loopt de president het risico de komende algemene verkiezingen te verliezen. Ik ben het eens met de heer Wayne Telgt dat de president ballen heeft om zulks te doen. De president gaat door op de ingeslagen weg, omdat hij blijkbaar van Suriname een ‘gezond’ land wil maken voor ons en onze nakomelingen.

Echter moet er op korte termijn een beter systeem komen voor mensen die het hoofd niet boven water kunnen houden. Duizenden mensen verzuipen door de hoge prijzen van brandstof en levensmiddelen. De graaiflatie (bedrijven verhogen hun prijzen sterker dan nodig is om hun kosten te dekken; op die manier verhogen ze stilletjes hun winstmarge) moet hard worden aangepakt. De handel profiteert weelderig van de slappe houding van het ministerie van Economische Zaken. Wisseling van de wacht op het ministerie van Economische Zaken heeft geen soelaas geboden. Tijd voor de president om opnieuw in te grijpen?

Jack Mohanlal


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Jack Mohanlal