• maandag 02 October 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

De Club van 100 is wellicht de redding van Suriname

| sun.sr | Door: Dennis Lapar

De huidige Surinaamse regering heeft op 16 juli 2020 de regeermacht overgenomen. De vorige regering heeft een totale schuld van 4 miljard USD achtergelaten voor de huidige regering. Alle politieke partijen, die met de verkiezingen van 25 mei 2020 hebben meegedaan, waren op de hoogte, dat Suriname in zwaar weer was en dat het besturen van Suriname gepaard zou gaan met zware bezuinigingen en het vragen van offers van iedere Surinamer. De politieke partijen waren toch vol goede moed en zij voerden campagnes om de macht te verwerven. Er werd op voorhand gedanst en gezongen. Waarom wilden de politieke partijen

in het machtscentrum komen van een failliet land?

In het verkiezingsjaar 2010 vertelden de politici aan de bevolking van Suriname, dat zij het beter zouden hebben met een nieuwe regering. De regering van 2005 - 2010 mocht naar huis en een nieuwe regering nam de macht over. In 10 jaren tijd (2010-2020) is Suriname nog verder in het financiële moeras gezakt vergeleken met de regeringsjaren 2000-2005. Kijken wij terug naar de regeringsjaren 1959 tot 1975 dan zien wij, dat die politici ook niet integer en deskundig waren om Suriname te besturen. 

Met het bovenstaande geef ik aan, dat de politici in de verkiezingscampagnes zich heel integer en deskundig voordoen en zaken benoemen, die zij zullen invoeren c.q. wijzigen, indien zij aan de macht zullen komen. Voor en na de onafhankelijkheid vertellen de Surinaamse politici mooie verhalen aan de kiezers. De mooie verhalen worden voor waar aangenomen. Vele Surinaamse kiezers nemen niet de moeite om de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen te lezen. 

Onafhankelijkheid en de armoede

De inwoners van Suriname ( ca 70 procent) zijn na de onafhankelijkheid arm gebleven. De meeste politici hebben goed voor zichzelf gezorgd en zijn wel financieel sterk vooruit gegaan.

Het Surinaamse volk is door het gedrag van de huidige regering wakker geschud. De bevolking had hoop, dat deze huidige regering het goede voorbeeld zou geven. Dat is niet gebeurd. Een regering, die een failliete boedel overneemt, moet laten zien, dat zij ook inleveren. De regering moet ook pijn lijden net als het volk.

Boodschap aan de huidige regering

Beste huidige regering, u had nooit op dezelfde voet als de voorgaande regeringen moeten gaan. Waarom niet? Om de volgende twee redenen: 1) Er was/is geen geld en 2) U heeft aan uw kiezers beloofd geen familieleden en vrienden te benoemen. U zou een gedegen beleid gaan voeren en zware bezuinigingen invoeren. Dat is niet gebeurd. 

Wel heeft u goed voor uzelf gezorgd. Daar u niet solidair bent met het Surinaamse volk is het vertrouwen in uw regering fors gedaald. U en uw “Friends en Family” hebben het financieel wel goed, terwijl 70 procent van de Surinaamse bevolking onder de armoedegrens leeft.

De volgende verkiezingen

Op weg naar de volgende verkiezingen zullen de kiezers gaan inzien, dat de bestaande politieke partijen geen goed beleid kunnen voeren en niet in staat zijn om een land goed te besturen. Waarom kunnen de bestaande politieke partijen Suriname niet goed besturen? De bestaande politieke partijen zitten gevangen in het partysysteem om hun “eigen mensen” te helpen. De partijen hebben weinig goed opgeleide kaderleden. De goed geschoolde kaderleden bewijzen keer op keer, dat zij het integere besturen uit het oog verliezen. Veelal komt het eigen beland eerst aan bod en daarna het algemeen beland. De inwoners van Suriname betalen het gelag. Het beleid “Friends and Family” bestaat al voor en na de onafhankelijkheid van Suriname. De corruptie idem dito.

Bij elke volgende verkiezingen heeft het volk weer hoop, dat de veranderingen in Suriname zullen komen.

De Club van 100

In Suriname zijn er genoeg integere en deskundige personen, die Suriname op een goede wijze zouden kunnen besturen. Deze personen willen tot op heden hun handen niet branden en blijven ver weg van het accepteren van een politieke baan.

De integere en deskundige personen in Suriname willen diep in hun hart het bestuur van Suriname ingrijpend veranderen en de instituties sterk verbeteren. Waarom wordt een dergelijk Club van 100 niet opgericht? 

Een inwoner van Suriname, die integer en deskundig is, moet het initiatief nemen. Deze man of vrouw begint met een groep gelijkgezinden bij elkaar te brengen. Vervolgens wordt er een plan gemaakt. De doelstellingen worden geformuleerd en de afspraken worden vastgelegd Uit de groep wordt op een democratische wijze de leider gekozen.

De Club van 100 is geboren en de geselecteerden committeren zich aan de doelstellingen en de werkafspraken. De Club van 100 zal op een goede wijze met de bevolking van Suriname communiceren. De Club van 100 verwijst niet naar een getal. Deze groep start met een aantal personen, het liefs met 100 personen. De verwachting is, dat het aantal leden in de loop van de tijd zal toenemen. In deze club zullen de personen toetreden uit alle lagen van de bevolking. De club van 100 zal de selectiecriteria bekend maken. Er zal een selectiecommissie zijn. Alleen de personen, die daadwerkelijk zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van Suriname, zullen toegelaten worden. De integere en deskundige personen willen net als een groot deel van de Surinamers, dat de corruptie, de fraude, het desastreuze “Friends and Family-benoemingsbeleid” en de andere ontoelaatbare handelingen van de regeringsfunctionarissen en ambtenaren verdwijnen. 

De integere en deskundige personen zullen niet langer langs de kantlijn staan, maar daadwerkelijk hun krachten geven om de failliete staat Suriname weer op de rails te krijgen. De Club van 100 zal samen met de bevolking van Suriname de tering naar de nering zetten.

De verkiezingen van 25 mei 2025

De club van 100 zal dan mee doen met de verkiezingen op 25 mei 2025, indien een groot deel van de Surinaamse bevolking achter het programma van de Club van 100 staat. Indien de bevolking daadwerkelijk de verandering in Suriname wil hebben, heeft de club van 100 een goede kans de verkiezingen te winnen. De nieuwe regering onder leiding van de Club van 100 zal de veranderingen moeten doorvoeren. Op de websites van de ministeries zullen alle belangrijke zaken vermeld worden. De maandcijfers zullen gepubliceerd worden. De Surinaamse bevolking kan dan de inkomsten en uitgaven per maand van de staat Suriname zien. De Surinaamse bevolking zal dan zien dat er eindelijk een regering aan de macht is, die nadrukkelijk het algemeen belang voorop stelt. De (sociale) controle zal strak uitgevoerd worden. 

Is Suriname nog te redden?

Suriname heeft deskundige personen in het bestuur gehad. Door de slechte economische situatie, die direct na de onafhankelijkheid zichtbaar werd, is de corruptie en de fraude fors toegenomen. Het virus “jatten” heeft vele personen besmet. Het vinden van voldoende integere en deskundige personen wordt wel een uitdaging. Gelukkig zijn er nog voldoende integere en deskundige personen aanwezig in Suriname. De integere en deskundige personen, die bij de bestaande politieke partijen zitten en achter de Club van 100 staan, zijn uiteraard van harte welkom. Deze integere en deskundige personen moeten uiteindelijk wel zelf de keuze maken.

De Surinaamse kiezers hebben hun les nu geleerd en zullen open staan voor de Club van 100, die overigens ook een andere naam kan krijgen. In de wandelgangen praat men vaak over “een Zakenkabinet”. De Club van 100 is mijns inziens de redding van Suriname. Blijven de Surinaamse kiezers trouw aan hun politieke partijen, dan willen de kiezers van Suriname geen vooruitgang van hun land. Suriname zal dan een arm land blijven met ca 70 procent van de bevolking onder de armoedegrens en 30 procent van de bevolking, die zich van alles kunnen permitteren. Wil de Surinamers dat? God Bless Suriname.

 

Dennis Lapar

Directeur van Stichting Overdracht van Kennis en Ervaring (OKE) Nederland/Buitenland.

Email: d.lapar@kpnplanet.nl

 


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| sun.sr | Door: Dennis Lapar