• woensdag 22 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SURINAME IN HET KORT 18 MAART 1967

| snc.com | Door: Redactie

Krantentitel: Amigoe di Curacao - weekblad voor de Curacaosche eilanden

Datum: 08-03-1967

• Dezer dagen ging de Algemene Bosnegerpartij bij de gouverneur in beroep tegen de beslissing van het hoofdstembureau in Paramaribo, waarbij de landelijke lijst van deze partij ongeldig werd verklaard. De beslissing van het hoofdstembureau was gebaseerd op het feit, dat de landelijke lijst van de A. B. P. niet op tijd was ingediend, namelijk 20 minuten na de officiële sluitingstijd, terwijl de indiening bovendien, in strijd met het kiesreglement, door slechts één gemachtigde in stede van twee plaatsvond. Het beroep van de Algemene Bosnegerpartij is in een door

de gouverneur en de minister van binnenlandse zaken getekende resolutie afgewezen, hetgeen dus neerkomt op een bekrachtiging van de beslissing van het hoofdstembureau.

• De Suriname Aluminium Company heeft dezer dagen bekend gemaakt, dat zij haar aluinaardefabriek te Paranam zal gaan uitbreiden. Zo spoedig mogelijk zal de Suralco beginnen met de bouw van een vijfde aluinaardeproduktie-eenheid te Paranam. De grootte van deze nieuwe eenheid en de datum van in gebruikstelling zul - len afhankelijk zijn van de behoeften van Suralco's moedermaatschappij en van commerciële onderhandelingen die op het ogenblik nog worden gevoerd.

'S Bij de Brokopondo-overeenkomst verkreeg de Surinam Aluminium Company (Suralco)

een gebied, gelegen tussen de Suriname- en de Marowijnerivier, in concessie. Geleidelijk is de Suralco bezig de reeds onderzochte terreinen, welke voor haar niet interessant zijn, af te stolen.

Op 13 februari vertrok een ploeg, bestaande uit twintig man, van Albina naar het Lelygebergte. Met de leiding van de expeditie is belast de ingenieur J. J. Janssen. Men zal beginnen een stuk open te kappen en van daaruit met de exploraties een aanvang te maken. Het is bekend, dat er bauxiet ligt in het Lelygebergte. De schattingen van de voorkomens lopen echter nogal uiteen.

De hoeveelheden van het Nassaugebergte zijn vrij goed bekend. Hel transport ligt echter tamelijk moeilijk. Di zal over de rivier kunnen geschieden of door middel van een spoorlijn. Alles hangt voorlopig van toekomstige ontwikkelingen af. Met de versnelde exploitatie van de mijnen te Moengo moet de Suralco echter ook beginnen te denken aan het erts van het Nassau- en het Lelygebergte.

• In Suriname is aangekomen de heer J. van der Land voor een on - derzoek van de fauna van het bodemwater. Hij heeft zijn werkterrein in de omgeving van Paramaribo. De monsters worden op dezelfde dag waarop zij genomen zijn door de onderzoeker zelf bekeken in het een-| traal laboratorium. Enkele van deze monsters zullen verder in Nederland worden onderzocht.

De werkzaamheden aan de sluis in de Arawarra-rivier vorderen goed. Reeds is de Aannemingsmaatschappij NV Surinam, die het werk uitvoert, gereed gekomen met de aanleg van een sluishoofd, terwijl de vloer van het tweede sluishoofd al gestort

Arawarra-rivier schuifdeuren

In tegenstelling tot de tot nu toe in Suriname gebouwde schutsluizen zal de sluis in de Arawarra-rivier schuifdeuren krijgen in plaats van de gebruikelijke zwaaideuren. Met het plaatsen van de zware deuren zal tegen het midden van deze maand een aanvang worden gemaakt.

Verwacht wordt, dat het werk in de maand mei gereed zal komen, zodat de dam, die momenteel in de Arawarra-rivier is opgeworpen, kan worden afgegraven. Het scheepvaartverkeer met Nickerie zal hierdoor verlost worden van het oponthoud dat nu veroorzaakt wordt door het uiten inladen van vracht bij de dam.

• Het bureau voor de ontwikkeling 'an de bacovecultuur verwacht dat de uitvoer van bacoven dit jaar 30.000 ton zal bedragen. De exportwaarde in 1967 wordt geschat op Sf 3.500.000. In de afgelopen jaren zijn in deze '.•ultuur door de regering grote bedragen geïnvesteerd, nadat in een desbetreffend rapport van deskundigen erop was gewezen dat de bacoven uitstekende perspectieven bieden voor Suriname.

• In de eerste helft van deze maand zullen in Suriname besprekingen worden gevoerd tussen vertegenwoordigers van de drie Guyana's om te komen tot een regelmatig terugkerende uitwisseling van sportlui onder de scholieren. De besprekingen zullen ongeveer een week duren.

Voor Frans Guyana neemt hieraan deel de heer R. Gresson; Suriname zal worden vertegenwoordigd door de heren dr R. Nanan Panday en O. van Amson, respectievelijk Hoofd afdeling volksvorming en volksontwikkeling, eh hoofd afdeling sport en spel van het departement van sociale zaken. De afgevaardigden van Guyana moeten nog worden aangewezen


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie