• woensdag 22 May 2024
 • Het laatste nieuws uit Suriname

Kiesstelsel #2: Een glimp van DA’91

| snc.com | Door: Redactie

De roep naar wijziging van het Surinaams kiesstelsel wordt steeds luider. Het Surinaams kiesstelsel zou niet democratisch genoeg zijn en zelfs onrechtvaardig. SurinameNieuwsCentrale.com verdiept zich in deze kwestie en publiceert een serie artikelen over dit onderwerp. 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit onderwerp? Stuur dan uw artikel naar: SurinameNieuwsCentrale@gmail.com

Klik hier voor een overzicht van deze artikelen.

 

 


Angelic del Castilho DA91: Een beter kiessysteem in dienst van de samenleving, democratie en ontwikkeling!

DA’91 is van oordeel dat  wijziging van de Kieswet noodzakelijk is, dit is sinds de oprichting van DA’91 een steeds terugkerende issue geweest. Hoe en op welke wijze deze

aanpassing vorm kan krijgen is uiteraard van bijzonder belang. Onze Grondwetgever had zeker een opportunistische  en korte termijn  visie  De dynamiek in de samenleving is naar alle waarschijnlijkheid niet meegenomen in de visie voor een rechtvaardige en evenredige vertegenwoordiging.

DNA is immers het hoogste volk vertegenwoordigende orgaan van de Staat, en moet op evenredige wijze zijn samengesteld om de wil van het volk te representeren. DA’91 staat niet alleen in dit standpunt, en de afgelopen periode ventileren steeds meer deskundigen deze mening. Ook internationale organisaties zoals de OAS concluderen dat de uitslagen van ons huidig kiesstelsel zeer scheef zijn en niet

evenredig. Bovendien wordt ook het passief kiesrecht van de burgers geschaad en het risico op infiltratie van zwart/crimineel geld in de campagnes is levensgroot aanwezig.

Waarom

Er zijn een aantal fundamentele vraagstukken over ons kiesstelsel door DA’91 en andere instanties/personen met enige regelmaat, aan de orde gesteld in de afgelopen jaren. Het betreft onderwerpen onder andere over gender, stemgewicht per zetel, vertegenwoordiging van minderheidsgroepen etc. Het meest ernstige gevaar voor de democratie is echter de steeds verdere vervorming van de volkswil en onrechtvaardigheid in de uitkomsten van het kiesstelsel. DA’91 deelt de analyse dat de huidige inrichting van ons kiesstelsel het democratisch bestel niet optimaal laat functioneren
Belangrijk is wel dat de aanpassing/vernieuwing  van de kieswet niet kan op basis van een partij politiek electoraal belang, aangezien dit de problemen juist zal vergroten in plaats van oplossen. 

Uitgangspunten:

DA’91 hanteert de volgende uitgangspunten:

 • Elke wijziging van de kieswet waarbij een  2/3 meerderheid zoals vervat in de GW artikel 60 vereist is, dient eerst d.m.v. een referendum aan het Surinaamse volk voorgelegd te worden voor goedkeuring. Dit vanwege het grote belang en de effecten die wijzigingen voor de totale samenleving zal hebben door middel van een referendum wordt voorgelegd aan het Surinaamse volk. Dit om het algemeen, politiek opportunisme van een zittende coalitie te neutraliseren. Ingang van die wijzigingen NA de eerst volgende verkiezing.
 • Een zo nauwkeurig mogelijke afspiegeling van de aspiraties van het volk in volks vertegenwoordigende organen als een onaantastbaar goed van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. 
 • Het streven naar een zo evenredig mogelijke vertaling van stemmen naar het aantal zetels
 • De volksvertegenwoordigers in de Nationale Assemblee zijn representanten van het hele volk (alle districten) en kunnen niet o.b.v. “Het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten ,welk Suriname heeft geratificeerd op 28 december 1978 worden gediscrimineerd.
 • Vorming van een stabiel parlement en regering
DA91 logo

Wat wij willen

Het systeem dat wij wensen is dat wat bekend staat als de Landelijke Evenredige Vertegenwoordiging. Dit betekent niets anders dan een zo evenredig mogelijke vertaling van stemmen naar het aantal zetels ( one man, one woman, one vote). Het is voor ons heel belangrijk dat steeds meer burgers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor de samenstelling van het bestuur van ons land. De huidige inrichting van het kiesstelsel en de kiesregeling resulteert in een ontzettende vervorming van de volkswil en een steeds grotere afstand tussen de samenleving en de politiek. Dit leidt ertoe dat steeds meer burgers zullen kiezen om niet naar de stembus te gaan. De wijziging van het kiesstelsel en de gevolgen daarvan zullen gedragen  moeten worden door onze totale samenleving.

Vandaar dat wij steeds hebben gepleit dat alle voornemens tot wijziging  van het kiesstelsel met de nodige zorgvuldigheid, transparantie en democratische besluitvorming tot stand komen. Concreet betekent het dat niet alleen de politieke partijen in DNA moeten delibereren over een nieuw of hervormd kiesstelsel maar ook de politieke partijen buiten parlement en het totale maatschappelijk middenveld. In deze heeft elke Surinamer een stem die even veel gewicht moet hebben. ons uitgangspunt dat wij een bijdrage moeten leveren wanneer het gaat om de aanpassing/wijziging van het kiesstelsel, één van de belangrijkste processen in onze democratie.  

Binnen deze visie plaatsen wij de volgende gedachte: 41 van de 51 zetels worden gekozen volgens het evenredigheidsstelsel, en 10 zetels ( 1 per district) kiezen wij volgens het districten stelsel. Dit geeft de garantie aan elk district dat ongeacht hoe de verkiezing uitpakt uit elk district er een vertegenwoordiger is in DNA.

Het aantal zetels voor DNA,DR,RR per district wordt bij elke verkiezing opnieuw bepaald op basis van  de bevolkingsgroei of afname  per kiesdistrict en stemdistrict .   
Het aantal zetels in de Districtsraad moet worden toegekend aan politieke organisaties, naar evenredigheid van het totaal aantal in de Ressortraden verworven zetels. 

Er moet op basis van onderzoek en evaluatie nagegaan worden of de huidige aantallen kandidaten van de RR en DR per kiesdistrict de voorgenomen doelen heeft gehaald. DA’91 is voorstander van het hanteren van het meest efficiënt aantal zetels in de regionale organen.  De kandidaten voor Ressortraden worden gekozen krachtens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij grootste gemiddelden met voorkeurstemmen. 

Evaluatie van de huidige districtsindeling en de nodige aanpassingen aangebracht worden ter versterking van de ontwikkeling  in de betreffende gebieden. Hierbij speelt een verdergaande bestuurlijke en economische decentralisatie ook een bijzondere rol.

Teneinde het kiesstelsel en de uitkomsten daarvan in dienst te stellen van de totale samenleving en ter garandering van de ontwikkeling van een gezonde participatieve democratie, is DA’91 ook voorstander van het tegelijk integreren van de de volgende wetten en regels: 

 •    Aanname van een wet Wet financiering politieke partijen en Wet subsidiëring politieke partijen  
 •    Behoud van Lijstenverbinding/de combinatie als bedoeld in artikel 7 van de Kiesregeling; 
 •    Quota systeem voor parlementaire representatie van vrouwen, 
 •    Parlementaire vertegenwoordiging d.m.v het quota kiessysteem voor minderheidsgroeperingen en in het bijzonder de  inheemse volkeren ter waarborging van deze groepen voor effectieve deelname aan het openbaar bestuur.

Dit alles is ter voorkoming van:

 • Nog meer thuisblijvers de komende verkiezing, dit is in het voordeel van de huidige regering.
 • Verdere extreme vervorming van de volkswil, ook een voordeel voor de huidige regering
 • Verstoring van onze harmonische samenleving
 • En misschien wel het allerbelangrijkste: het  voorkomen van  politieke kartelvorming, in eerste instantie een twee-partijen systeem vormen en vervolgens eindigen bij een 1-partij systeem. Het verbod op electorale samenwerking is een antidemocratische maatregel pro-macht en anti-oppositie, dus voor macht met minder controle, want met een zwakkere oppositie is de controle minimaal. En vandaaruit door te bouwen naar een 1-partij stelsel a la China. Wij moeten waken dat het geweten in de politiek aanwezig blijft en de democratische geest en beleving van de samenleving steeds meer vergroot en verdiept worden.

Tot slot wijzen wij er andermaal op dat de wijziging van het kiesstelsel met de nodige zorgvuldigheid, transparantie en democratische besluitvorming moet plaatsvinden. In deze hoort elke Surinamer een stem te hebben die evenveel waard is als de stem van elke andere Surinamer.

| snc.com | Door: Redactie