booked.net

   

booked.net

Het laatste nieuws uit Suriname

NDP EN DE VHP STAAN NU GELIJK VOLGENS OPINIEPEILING NIKOS

Publicatie datum: | Bron: Unitednews.sr | Door: Edward Lee

Peiling in Paramaribo

We leven een dik jaar voor de verkiezingen en het lijkt alsof de campagnes al begonnen zijn. Het politiek nieuws domineert de media, maar de stem van de burgers klinkt te weinig door in het geheel. Opiniepeilingen zijn een beproefd middel om binnen een democratie te weten te komen wat burgers zoal vinden van zaken die zich voordoen.

Jammer genoeg zijn er de afgelopen jaren wel regelmatig peilingen gehouden, maar die zijn niet gepubliceerd. De laatste peiling die gepubliceerd is geworden, dateert van juni 2016 en betrof een peiling van NIKOS. NIKOS heeft de gewoonte dat zij altijd het resultaat van peilingen door haar gedaan publiceert, zodat de burgers die meegewerkt hebben aan het onderzoek kunnen zien dat hun mening telt.

In de periode van 29 maart tot en met 7 april heeft NIKOS een peiling in Paramaribo gehouden. De peiling is gehouden onder 1000 personen van 17 jaar of ouder. De steekproef is geografisch getrokken (area sampling) op basis van ressortcijfers van het CBB over 2017 en de ‘legger’ van de verkiezingen van 2015 (die een indicatie geeft van het aantal inwoners per stembureau en per straat). Kortom het gaat om een steekproef in alle 12 ressorten van district Paramaribo.

De enquêteursgroep, bestond vooral uit universiteitsstudenten. Op basis van de demografische gegevens (zoals geslacht, leeftijd en etniciteit) van de respondenten is nagegaan of de steekproef een goede weergave van de bevolking is, waarbij wordt vergeleken met cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Een steekproef zal nooit perfect zijn en ook bij deze steekproef is de mogelijke foutenmarge ± 3,1% d.w.z. een bepaalde specifieke uitkomst kan in werkelijkheid iets hoger of iets lager uitvallen (met een variatie van -3,1% tot +3,1 %). Het onderzoek was zoals gebruikelijk anoniem.

In het onderzoek zijn vragen gesteld over de economische situatie, de veiligheid en criminaliteit, ziektekostenverzekering, vertrouwen in instituten, een aantal actualiteiten zoals de rij- en voertuigenbelasting, en over het stemgedrag. In een aantal persberichten zal hierover gerapporteerd worden. Dit eerste artikel gaat over het stemgedrag en de politieke verhoudingen.

NDP en VHP vrijwel gelijk

Velen zijn benieuwd naar de sterkte van politieke partijen in het veld. Een opiniepeiling geeft antwoord hierop. Op de vraag “Indien er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden op welke partij zou u stemmen?” bleek dat bijna de helft van de kiezers (49,5%) het nog niet weet of aangeeft dat men niet gaat stemmen. Van de andere helft die aangeeft het wel te weten bleek dat de NDP (15,7%) en de VHP (15,2%) duidelijk aan kop liggen in Paramaribo en nauwelijks verschillen. Daarna volgen de NPS (8,2%), ABOP (5,7%) en DOE (2,5%). De Pertjajah Luhur is met 0,5% vrijwel onzichtbaar geworden. De overige oudere partijen (zoals SPA, BEP, DA’91, PALU) halen samen nog geen 1% van de stemmen. De nieuwe partijen (zoals PRO, STREI, HVB, e.a.) spreken kennelijk nog weinig aan, want zij komen samen op 1,8% van de stemmen.

Zetelverhoudingen

Wat betekent zo een peiling als we het over zetels hebben? In de onderstaande tabel geven we dat met twee modellen aan. In het eerste model laten we de personen die hebben aangegeven dat ze niet gaan stemmen (15,6%) of die geen antwoord hebben gegeven (7,2%) buiten beschouwing (samen 22,8%). Dat doen we omdat bij elke verkiezing in Paramaribo blijkt dat circa 30% van de kiezers inderdaad niet gaat stemmen. De percentages van degenen die niet stemmen worden dan naar verhouding bij alle andere categorie antwoorden gevoegd, zodat die wat toenemen. Hetzelfde gebeurt wanneer we de categorie ‘Weet nog niet’ gaan verspreiden over alle andere partijen.

Tabel 1: Stemverhoudingen in Paramaribo in april 2019

Uitslag peiling Paramaribo Volledig Model 1: Zonder ‘stemt niet’ en ‘geen antwoord’ Aantal zetels

 

2019

Model 2: Zonder ‘Weet nog niet’ kiezers Aantal zetels

 

2019

Uitslag zetels

 

2015

Stemt niet 15,6%          
Geen antwoord 7,2%          
Weet het nog niet 26,7% 34.6% 7      
NDP 15,7% 20,3% 4 31,1% 6 9
VHP 15,2% 19,7% 3 30,1% 6 2
NPS 8,2% 10,6% 2 16,2% 3 2
ABOP 5,7% 7,4% 1 11,3% 2 1
DOE 2,5% 3,2% 0 5,0% 0 1
PL 0,5% 0,6% 0 1,0% 0 1
Overige ‘oudere’ partijen 0,9% 1,2% 0 1,8% 0 1
Nieuwe partijen 1,8% 2,3% 0 3,6% 0  
Totaal 100%

 

(N = 990)

100%

 

(N = 764)

17 100%

 

(N = 499)

17 17

Paramaribo telt 17 zetels en in de laatste kolom zien we de zetelverdeling zoals die was bij de verkiezingsuitslag van mei 2015. Bij model 1 (zonder de niet stemmers) zien we dat de NDP 4 zetels en de VHP 3 zetels van de kiezers krijgen. De NPS zit op 2 zetels en ABOP op 1 zetel. De overige partijen krijgen voorlopig geen zetels. De zwevende kiezers (d.w.z. degenen die het nog niet weten) houden 7 zetels vast. Bij model 2 doen we alsof de stemmen van de zwevende kiezers gelijk worden verdeeld over alle partijen en dan worden alle zetels verdeeld. Daarbij zien we dan dat de NDP en VHP elk 6 zetels zou krijgen, de NPS 3 en de ABOP 2. De verdeling van de zetels is op basis van het grootste gemiddelde gedaan (dat is de methode van het Centraal Hoofd Stembureau). Indien we de uitslag van 2015 van Paramaribo vergelijken met de peiling m.n. met model 2 dan zien we het volgende patroon. De NDP verliest 3 zetels, terwijl de VHP met 4 zetels vooruit gaat. De NPS en ABOP krijgen er elk een zetel bij, maar DOE, Pertjajah Luhur en BEP verliezen hun zetel. Uiteraard is de peiling een momentopname en kunnen zaken veranderen.

Verwachting van de burgers over de verkiezingen

Wij hebben de burgers drie uitspraken voorgelegd omtrent de verkiezingen, waarbij men kon aangeven of men het eens was met de stelling of oneens was, of dat het moeilijk te zeggen was. Ook werd geregistreerd indien men geen mening had of geen antwoord gaf, maar deze aantallen (meestal 10% of minder) werden niet meegenomen bij de verdere berekeningen.

“Oud minister van Justitie, Edward Belfort, denkt dat de verkiezingen in 2020 niet eerlijk zullen verlopen.”  Met deze uitspraak was 46% van de burgers het eens, terwijl 31% het hier niet mee eens was (en dus wel eerlijke verkiezingen verwacht). Daarnaast vond 22% het moeilijk om er wat over te zeggen. Het hoge percentage dat geen eerlijke verkiezingen verwacht behoort de beleidsmakers  grote zorgen te baren, want het betekent dat men de regering en de verkiezingsorganisatie niet vertrouwt.

“De komende verkiezingen gaan tussen de NDP en VHP”. Liefst 65% van de burgers was het hier mee eens, terwijl 20% dat niet geloofde en 15% het moeilijk vond om er iets over te zeggen. Het feit dat  beide partijen in deze peiling even groot zijn wekt inderdaad de indruk dat het een verkiezing tussen twee partijen wordt. Wie de laatste NDP massameeting gevolgd heeft kon zelf vaststellen dat er alleen maar over de VHP gesproken werd en dat de NDP haar dus ziet als belangrijkste concurrent. Het kan dus een gepolariseerde campagne worden en het is dan zeker niet verwachtbaar dat deze twee partijen na een felle campagne met elkaar gaan samenwerken. Dat is trouwens ook al door VHP voorzitter Santokhi aangegeven.

“Politieke partijen mogen niet meer in combinatieverband de verkiezingen ingaan”. Het onderzoeks-formulier was al gedrukt toen dit niet alleen een uitspraak was, maar dit zelfs als wet is aangenomen. Het blijkt dat 46% van de burgers achter deze uitspraak (en wellicht ook de wet) staan, terwijl 31% het er niet mee eens is en 22% het moeilijk vond om er iets over te zeggen. De realiteit is dus dat partijen alleen de verkiezingen in zullen gaan en een aantal partijen had daar al rekening mee gehouden en zich er op voorbereid.

Persbericht NIKOS opiniepeiling 12 april 2019

Publicatie datum: | Bron: Unitednews.sr | Door: Edward Lee

Ga terug