• donderdag 20 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ex-vp Adhin in staat van beschuldiging gesteld

| starnieuws | Door: Redactie

Foto: Ex-vp Ashwin Adhin, die ook Assembleelid is, is uitvoering ingegaan op de vordering van de procureur-generaal. Hij stelde dat de vordering afgewezen moet worden. (Foto: Raoul Lith) 

De gewezen vicepresident (vp), Assembleelid Ashwin Adhin (NDP) is door De Nationale Assemblee zojuist in staat van beschuldiging gesteld. De vordering van de procureur-generaal om Adhin in staat van beschuldiging te stellen, is goedgekeurd met 31 vóór en 15 tegen. De BEP heeft de zaal verlaten voordat de vordering in stemming werd gebracht. De NDP-fractie benadrukte bij monde van Melvin Bouva dat in staat van beschuldiging stellen van Adhin niet inhoudt dat hij

schuldig is. De NDP gelooft in de onschuld van Adhin als gewezen ambtsdrager.

Adhin die ook het woord voerde 's lands vergaderzaal zei dat ontlastende verklaringen niet meegenomen zijn door het Openbaar Ministerie (OM). Hij haalde aan dat ook de brief van zijn advocaat genegeerd is door het vervolgingsapparaat. Hij is zonder te horen als getuige of verdachte in het proces, opgehaald thuis en na verhoor meteen in verzekering gesteld. Zijn vertrouwen in het OM heeft een deuk gekregen. Hij heeft geloof in de zittende magistratuur maar niet in het OM.

Adhin pleitte voor een technische oplossing van deze kwestie, wat geen

schuldbekentenis is. Hij voerde tevergeefs aan dat de vordering afgewezen moet worden, wijzend op de verantwoordelijkheid van het parlement. Hij benadrukte dat de handelingen door hem verricht binnen de grondwet zijn geschied. "Ik heb correct gehandeld ingevolge de grondwet", voerde Adhin aan. Hij wordt door het OM onder andere verweten: Het tezamen en in vereniging wederrechtelijk vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van video- en of foto-apparatuur. Valselijk opmaken of vervalsen van een geschrift, dat bestemd is als bewijs dat de goederen niet meer bruikbaar waren voor de dienst en daarom afgeschreven konden worden. Hij zou opzettelijk apparatuur wederrechtelijk hebben toegeëigend.

Diverse coalitieleden hebben in De Nationale Assemblee verklaard niet op de stoel van de rechterlijke macht te zitten. Het OM moet de ruimte krijgen om zijn werk te doen. Commissievoorzitter Asis Gajadien (VHP) merkte op dat De Nationale Assemblee geen onderzoek doet. Er wordt slechts gekeken naar twee zaken: Hebben de zaken waar het om gaat plaatsgevonden in het ambt als (gewezen) ambtsdrager? De tweede vraag is of het algemeen belang niet gediend is met de vervolging. Gajadien merkte op dat de ex-vp bevestigt heeft dat het gaat om zaken die in het ambt zijn gepleegd. Gajadien merkte op dat een vordering goedkeuren niet betekent dat iemand schuldig is. De instantie die belast is met de rechtsspraak moet in de gelegenheid worden gesteld haar werk te doen.

Assembleelid Stephen Tsang (NDP), lid is van commissie die Adhin heeft gehoord, zei dat uit geen enkele verklaring blijkt dat de gewezen vp apparaten heeft vernield of opdracht heeft gegeven om te vernielen. Er is geen enkel motief aanwezig om de gewezen vp als verdachte aan te merken. Hij is het niet mee eens dat De Nationale Assemblee geen inhoudelijke rol vervult. De wet is er juist om te toetsen of het OM door kan gaan met vervolging. Daarom is het belangrijk dat het college goed beraadslaagt om te oordelen of de vordering moet worden toegewezen. Tsang vindt dat de coalitie nog voordat de ex-vp gehoord werd, al een standpunt had bepaald. Volgens hem gaat het om politieke rancune.

Bouva stelt dat de wet de instructie geeft om "onze verantwoordelijkheid te nemen. Als je een oordeel velt, betekent dit niet dat je geen respect hebt voor de rechtsstaat", betoogde hij. Bouva is het niet eens met de coalitie dat door een oordeel te geven over de vordering het college op de stoel van de rechterlijke macht gaat zitten. Er wordt volgens Bouva juist aan De Nationale Assemblee gevraagd om de zaak te bekijken en een oordeel te geven. De zaak is volgens het Assembleelid niet zwaarwichtig genoeg om de vordering toe te wijzen. Hij pleitte ervoor om een wijs besluit te nemen.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar zei dat de behandeling van de vordering moet leiden tot de beoordeling of met het in staat van beschuldiging stellen van Adhin het algemene belang gediend is. Het gaat om subjectieve zaken en vermoedens. De zaak wordt volgens hem opgeblazen. Het is een prestige kwestie om Adhin te vervolgen, meent Parmessar. Hij is negen dagen van zijn vrijheid beroofd. "Zijn de mensenrechten van de heer Adhin niet geschonden?" vroeg de fractieleider. Hij wordt als crimineel bestempeld door diverse coalitiefracties en hij lijdt aan imago schade. Hij riep op de gewezen vp niet in staat van beschuldiging te stellen.

Assembleelid Patricia Etnel (NPS) zei dat als je vindt dat als Adhin niets te vrezen heeft, moet het rechtsproces voortgang hebben. Hij kan zich bij de rechter verantwoorden. Zij haalde aan dat De Nationale Assemblee het huis is van het volk en niet dat van gewezen ambtsdragers. De 51 Assembleeleden moeten het voorbeeld zijn voor de samenleving. "Als de persoon in kwestie niets gedaan heeft "fu san ede yu frede", vroeg Etnel zich af.

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft aangegeven dat de regering zich niet zal inmengen in deze kwestie. Het in staat van beschuldiging stellen is een aangelegenheid van het parlement. De regering zal het besluit van De Nationale Assemblee respecteren.

| starnieuws | Door: Redactie