fbpx Begroting LNV: duidelijkheid voor de Nederlandse landbouw en natuur | Suriname Nieuws Centrale

booked.net

   

booked.net

Het laatste nieuws uit Suriname

Begroting LNV: duidelijkheid voor de Nederlandse landbouw en natuur

Publicatie datum: 16 sep 2020 | Bron: rijksoverheid.nl | Door: Redactie

Duidelijkheid en houvast voor boeren, tuinders en vissers. In het laatste begrotingsjaar van het huidige kabinet maakt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werk van een concreet perspectief voor de Nederlandse landbouw en natuur, zodat nieuwe kansen voor verduurzaming en ondernemerschap ontstaan. De begroting (2 miljard euro) heeft als doel om de landbouw en visserij staande te houden op een concurrerende en turbulente wereldmarkt, met hoge eisen aan verduurzaming, en moet tegelijkertijd het hoofd bieden aan de impact van onder meer de stikstofproblematiek, de Corona-crisis en onzekerheden omtrent de Brexit.

Minister Schouten: “Met de visie op kringlooplandbouw en de uitwerking daarvan werken we aan duurzame productie van voedsel in verbinding met de natuur. De veranderingen waar we voor staan zijn ingrijpend en vragen veel van ons allen, in het bijzonder van boeren, tuinders en vissers. Het is cruciaal om in 2021 en de daaropvolgende jaren koers te houden: alleen dat biedt zekerheid en houvast”.

Sterkere positie boer

LNV maakt met een Ondernemersagenda werk van het stimuleren van ondernemerschap, belonen van publieke diensten, versterken van de marktmacht van boeren en het bevorderen van een gelijker speelveld. De omslag naar toekomstbestendige landbouw staat of valt met het gegeven dat de boer een eerlijke en redelijke prijs krijgt voor het voedsel dat hij of zij produceert. In het najaar van 2020 stuurt het ministerie van LNV een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om oneerlijke handelspraktijken te verbieden. Daarnaast presenteert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een monitor die inzichtelijk maakt hoe de prijsvorming van een aantal producten zich in de voedselketen ontwikkelt en wat eventuele knelpunten zijn, bijvoorbeeld daar waar het gaat om het (niet) belonen van boeren die zich inspannen voor duurzaamheid. In 2021 start een commissie waar boeren terecht kunnen voor laagdrempelige geschilbeslechting.

Structurele stikstofaanpak

Het kabinet werkt het komende jaar, met minister Schouten als programmaminister, verder aan de opgave om de stikstofneerslag te verminderen en de natuur te herstellen en te versterken. Alleen dan komt er weer ruimte voor nieuwe en nodige economische ontwikkelingen. Het Rijk investeert de komende jaren in totaal meer dan 2 miljard euro in efficiënte bronmaatregelen in sectoren als de landbouw (meer weidegang, betere stallen, beter voer), industrie, mobiliteit en de bouw. Voor de landbouw komen er volgend jaar financiële regelingen en subsidies voor boeren die willen omschakelen naar meer duurzame (kringloop)landbouw en boeren die willen stoppen. Doel is dat in 2030 minimaal de helft van de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau heeft en daarmee onder de zogenoemde kritische depositiewaarde komt. Streven is de structurele aanpak stikstof begin 2021 wettelijk te verankeren.

Versterken natuur

In het landelijk gebied neemt de biodiversiteit nog altijd af en is onverminderde inzet nodig om de stikstofneerslag terug te dringen. Voor het versterken en herstellen van natuur komt vanaf 2021 tot en met 2030 substantieel extra geld beschikbaar, oplopend tot jaarlijks 300 miljoen euro. Rijk en provincies geven met deze middelen uitvoering aan het gezamenlijke programma Natuur. Daarnaast wordt uit de Begrotingsreserve Stikstof 125 miljoen euro ingezet voor natuurherstelprojecten in natuurgebieden, zoals hydrologische maatregelen en het verwerven van ‘sleutelhectares’ om de robuustheid van natuurgebieden te vergroten.

Nationale Eiwitstrategie

Een onderdeel van de weg naar toekomstbestendige landbouw is de verkenning van LNV om de diervoedersector minder afhankelijk te maken van importstromen. Eind 2020 presenteert LNV daarom de Nationale Eiwitstrategie met als doel om eiwitrijke gewassen voor vee ook in Nederland en Europa te kunnen telen. Daarnaast zet LNV in op het verkrijgen van eiwit uit reststromen van verschillende bronnen zoals bietenblad, bierbostel, keukenafval en meer.

Ook de ontwikkeling van alternatieve eiwitbronnen voor menselijke consumptie is onderdeel van de Nationale Eiwitstrategie. Voorbeelden van lopende projecten zijn o.a. hoe je eiwitten kan winnen uit zeewier en mogelijkheden om plantaardige eiwitten te gebruiken als vleesvervanger.

Duurzame Europese landbouw

De Green Deal van de Europese Commissie – en in het bijzonder de Farm-to-Fork-strategie en de plannen voor biodiversiteit – bevestigen ook op Europees niveau het belang van verduurzaming van de voedselproductie en versterking van de natuur. Bij de uitwerking van deze Europese programma’s spant Nederland zich in voor helder en structureel beleid omtrent onder meer gewasbescherming, bodemgebruik en veredelingstechnieken, in lijn met onze nationale plannen, zoals ook bij de vorige week gepubliceerde contouren van het nieuwe mestbeleid. Daarmee versterken we de internationale uitgangspositie voor duurzaam ondernemende boeren in Nederland.

Naar verwachting treedt het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op 1 januari 2023 in werking. De inzet van het kabinet is om het nieuwe GLB meer ondersteunend te maken aan innovatieve landbouw, die bijdraagt aan klimaatdoelstellingen, biodiversiteit en natuur- en landschapsbeheer. Nederland streeft in het nieuwe GLB naar een verschuiving van middelen voor inkomensondersteuning naar doelgerichte betalingen voor boeren die bijvoorbeeld bijdragen aan herstel van de biodiversiteit en reductie van emissies. De Nederlandse invulling van het GLB krijgt in 2021 vorm in het Nationaal Strategisch Plan dat elke EU-lidstaat moet opstellen.

De visserijsector staat aan de vooravond van grote veranderingen – de ruimte op de Noordzee is beperkt, de onzekerheden omtrent de Brexit zijn groot. Met de uitvoering van het Noordzeeakkoord en de kottervisie werkt LNV – samen met visserijorganisaties – aan een transitie naar betere verdienmodellen voor een kleinere en meer duurzame visserijvloot.

Verduurzaming veehouderij en dierenwelzijn

In 2021 ondersteunt LNV de uitvoering van de afspraken die vijf dierlijke sectoren (melkvee, varkens, pluimvee, kalveren en geiten) met elkaar hebben gemaakt over verduurzaming. Dit gebeurt met subsidies, het wegnemen van juridische belemmeringen en afspraken over het vergroten van de afzetmarkt voor duurzame producten.

Verbetering van het dierenwelzijn is onderdeel van deze verduurzaming. Vanuit Europa (Farm-to-Fork) wordt gewerkt aan nieuwe normen voor dierenwelzijn en diertransporten. Samen met de NVWA, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties onderzoekt LNV wat kwetsbaarheden in slachthuizen zijn, waar de afgelopen jaren meerdere incidenten speelden, en welke maatregelen nodig zijn voor betere borging van dierenwelzijn, voedselveiligheid en goed toezicht. LNV kijkt hierbij in het bijzonder naar verlaging van de toegestane slachtsnelheid.

Publicatie datum: 16 sep 2020 - 14:43:07 | Bron: rijksoverheid.nl | Door: Redactie

Ga terug

Aanbevolen

Suriname Herald - wo, 10/21/2020 - 06:18

Nederland bespreekt tweede steunpakket met Suriname

Suriname Herald - wo, 10/21/2020 - 06:18

Momenteel wordt met Suriname bepaald hoe een tweede steunpakket vanuit Nederland eruit zal zien. Hierbij is de behoefte...

Starnieuws - wo, 10/21/2020 - 03:05

Covid-19: Active cases gedropt naar 57

Starnieuws - wo, 10/21/2020 - 03:05

20 Oct, 20:34 Van de 220 personen die getest zijn, zijn 11 positief bevonden en 209 negatief. Het afgelopen etmaal zijn 20 mensen genezen.....

Embedded thumbnail for "Winston Ramautarsingh economie ligt op z'n gat"
Stanvaste Radio - wo, 10/21/2020 - 09:40

"Winston Ramautarsingh economie ligt op z'n gat"

Stanvaste Radio - wo, 10/21/2020 - 09:40

Videonieuws uit Suriname  

Embedded thumbnail for Grote grasbrand in Suriname
Waterkant - wo, 10/21/2020 - 09:44

Grote grasbrand in Suriname

Waterkant - wo, 10/21/2020 - 09:44

Videonieuws uit Suriname  

Embedded thumbnail for Vandaag herdenking 167 jaar Chinese Immigratie
ABC Suriname - wo, 10/21/2020 - 09:37

Vandaag herdenking 167 jaar Chinese Immigratie

ABC Suriname - wo, 10/21/2020 - 09:37

Videonieuws uit Suriname  

Embedded thumbnail for Frits Pengel grondlegger
STVS - wo, 10/21/2020 - 09:36

Frits Pengel grondlegger

STVS - wo, 10/21/2020 - 09:36

Videonieuws uit Suriname  

Embedded thumbnail for Data verzameling van efficient belang voor minister BIZA
STVS - wo, 10/21/2020 - 09:35

Data verzameling van efficient belang voor minister BIZA

STVS - wo, 10/21/2020 - 09:35

Videonieuws uit Suriname  

Dagblad de West - wo, 10/21/2020 - 06:18

Overleg hervatting Canawaima aangevangen

Dagblad de West - wo, 10/21/2020 - 06:18

Een ministersdelegatie bestaande uit; de minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin en zijn collega van...

Dagblad de West - wo, 10/21/2020 - 06:18

IMF: ‘Economie blijft afhankelijk van export minerale sector’

Dagblad de West - wo, 10/21/2020 - 06:18

Het bruto binnenlands product (bbp) van Suriname groeide in 2019 met 2,3 procent, voornamelijk gedreven door...

Waterkant - wo, 10/21/2020 - 02:02

Herdenking 167 jaar Chinezen in Suriname

Waterkant - wo, 10/21/2020 - 02:02

Ieder jaar wordt op 20 oktober stil gestaan bij de komst van de eerste Chinezen naar Suriname in 1853. In dat jaar...

Dagblad de West - wo, 10/21/2020 - 00:59

Unificatiekoers van SRD 14 voor 1 USD voldoet nog steeds niet

Dagblad de West - wo, 10/21/2020 - 00:59

Het is algemeen bekend dat de monetaire autoriteiten in Suriname niet aan de valutavraag van de bevolking kunnen...

Dagblad de West - wo, 10/21/2020 - 00:59

Miskin: ‘Hooghart werkt niet met statuten, maar met power’

Dagblad de West - wo, 10/21/2020 - 00:59

Michel Miskin, secretaris-generaal van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), zei gisteren op een...

Waterkant - di, 10/20/2020 - 19:56

‘Nederland terughoudend met garantstelling voor verbetering positie Suriname op kapitaalmarkt’

Waterkant - di, 10/20/2020 - 19:56

Het is niet vanzelfsprekend dat Nederland zal helpen om de positie van Suriname op de kapitaalmarkt te versterken,...

Dagblad de West - wo, 10/21/2020 - 02:00

Brunswijk mag projecten financieren: Gelden voor staatsprojecten moeten in staatskas gestort worden

Dagblad de West - wo, 10/21/2020 - 02:00

Vicepresident Ronnie Brunswijk is na zijn benoeming tot vicepresident, niet gestopt met het helpen van mensen die...

Dagblad Suriname - di, 10/20/2020 - 16:53

Ministers Blok en Kaag: ‘Bij iedere vorm van hulp aan Suriname die Nederland levert worden risico’s meegewogen’

Dagblad Suriname - di, 10/20/2020 - 16:53

‘Bij iedere vorm van hulp die Nederland levert worden risico’s meegewogen en donor conditionaliteiten gesteld alsook...

Waterkant - wo, 10/21/2020 - 02:02

Viering 55-jarig bestaan STVS

Waterkant - wo, 10/21/2020 - 02:02

De Surinaamse Televisie Stichting (STVS) heeft het afgelopen 55 jaar de Surinaamse samenleving voorzien van nieuws,...

CFG Nieuws - wo, 10/21/2020 - 00:59

Zaakgelastigde wil nieuwe impulsen relatie Suriname-Nederland

CFG Nieuws - wo, 10/21/2020 - 00:59

GFC NIEUWS- Minister Saskia Walden van Economische Zaken heeft op 19 oktober kennis gemaakt met de Zaakgelastigde Henk...

Waterkant - di, 10/20/2020 - 19:56

Politie bevestigt aanhouding Trinidadiaanse politiek analist in Suriname

Waterkant - di, 10/20/2020 - 19:56

Het Korps Politie Suriname heeft vandaag officieel bekend gemaakt dat de 58-jarige Trinidadiaanse politiek analist...

United News - di, 10/20/2020 - 17:37

BEANTWOORDING VAN KAMERVRAGEN DOOR MINISTER KAAG INZAKE RELATIE NEDERLAND EN SURINAME

United News - di, 10/20/2020 - 17:37

Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenl

United News - di, 10/20/2020 - 17:29

GROTE PROJECTEN IN DE STARTBLOKKEN VOOR 2021

United News - di, 10/20/2020 - 17:29

Twee veerboten voor het district Commewijne, de bouw van een stad te Atjoni,

- di, 10/20/2020 - 16:59

Amoksi: ‘Zal leven van een ander nooit in gevaar brengen’

- di, 10/20/2020 - 16:59

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, die besmet is met het COVID-

CFG Nieuws - di, 10/20/2020 - 14:50

Curaçao weer open voor 50 landen, waaronder Suriname

CFG Nieuws - di, 10/20/2020 - 14:50

GFC NIEUWS- Curaçao is vanaf maandag weer open voor bezoekers uit 50 landen. Het gaat om 15 Caribische eilanden en 35...

United News - di, 10/20/2020 - 14:01

DOORSTART VEERVERBINDING SURINAME-GUYANA IN VOORBEREIDING

United News - di, 10/20/2020 - 14:01

Suriname en Guyana treffen voorbereidingen om de veerverbinding tusse

- di, 10/20/2020 - 09:03

President geeft instructie om in hoger tempo te werken aan financiële ruimte voor herstel

- di, 10/20/2020 - 09:03

Op instructie van President Chandrikapersad Santokhi zijn de Minister

Dagblad Suriname - di, 10/20/2020 - 10:35

Apoera kan al 2½ maand geen geld pinnen

Dagblad Suriname - di, 10/20/2020 - 10:35

Het grensdorpje Apoera kan al twee en een halve maand niet pinnen bij de enige geldautomaat van de Finabank. Dit...

Embedded thumbnail for Spin off effect bouw brug over de corantijnrivier
STVS - di, 10/20/2020 - 08:17

Spin off effect bouw brug over de corantijnrivier

STVS - di, 10/20/2020 - 08:17

Videonieuws uit Suriname  

Embedded thumbnail for Cedric van Samson Melissa is geen super woman
Stanvaste Radio - di, 10/20/2020 - 08:16

Cedric van Samson Melissa is geen super woman

Stanvaste Radio - di, 10/20/2020 - 08:16

Videonieuws uit Suriname  

Embedded thumbnail for CLO-Collectief zet voorzitter Hooghart af
Starnieuws - di, 10/20/2020 - 08:15

CLO-Collectief zet voorzitter Hooghart af

Starnieuws - di, 10/20/2020 - 08:15

Videonieuws uit Suriname  

Waterkant - di, 10/20/2020 - 10:35

Districtscommissaris Kabalebo legt werkbezoek af in Nickerie

Waterkant - di, 10/20/2020 - 10:35

Districtscommissaris (dc) Josta Lewis van het Bestuursressort Kabalebo, heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan...

Starnieuws - di, 10/20/2020 - 03:15

Covid-19: 'Slechts 3' positieven afgelopen etmaal

Starnieuws - di, 10/20/2020 - 03:15

19 Oct, 20:33 Drie personen zijn afgelopen etmaal positief bevonden. Er zijn 101 testen afgenomen. Van de drie personen zijn twee uit......

booked.net

    

booked.net