• dinsdag 07 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

World Mental Health Day 2022

| de ware tijd | Door: Redactie

INGEZONDEN

Suriname en de rest van de wereld passen zich steeds meer aan aan een post-Covid-19-tijdperk. Al bijkans een jaar hebben diverse landen de scherpe Covid-19-maatregelen versoepeld of afgeschaft. Een ‘eenvoudig’ virus, zoals het wordt onderschat, hield de hele wereld in diens greep met behoorlijke gevolgen voor tal van aspecten, zoals de toerismesector, gezondheidszorg, humanitaire crises en economische gevolgen. Dat de Covid-19-pandemie ook geassocieerde effecten zou hebben op de mentale gezondheid van mensen, was evenzo onvoorspelbaar. De roep naar psychologen en andere mental health-professionals werd dan ook steeds luider. De Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO) heeft op geëigende wijze

getracht in te spelen op de toegenomen behoefte aan psychosociale hulpverlening.

Het is vandaag 10 oktober 2022. Een bijzondere herdenkingsdag voor onze marronbroeders en -zusters, die stilstaan bij de strijd die hun voorouders hebben geleverd tegen onderdrukking door de koloniale heersers en voor hun vrijheid. Het lijkt wel een toeval, maar wereldwijd staan allen die werkzaam zijn in de mentale gezondheidszorg ook stil bij de strijd die wordt geleverd tegen stigmatisering van mentale problemen en het creëren van meer bewustwording en promotie van mentale gezondheid en welzijn van mensen.

Er wordt slechts 2 procent van de nationale gezondheidsbegroting besteed aan de mentale gezondheidszorg

Hoewel er stapvoets kleine vorderingen worden geboekt om de toegankelijkheid tot mentale gezondheidszorg te vergemakkelijken, is er nog aardig wat werk aan de winkel. De zorgverlening is veelal gecentraliseerd in Paramaribo, onderhandelingen met zorgverzekeraars voor het betaalbaar houden van specialistische psychosociale zorg vlotten niet en ondertussen blijft Suriname in de top tien van landen met de meeste suïcides en een land waar 80 procent van onze kinderen aangeeft te maken te hebben met geweld.

Er zal van overheidswege tezamen met de overige stakeholders eindelijk invulling moeten worden gegeven aan een uitvoerbaar plan van aanpak en interventies gericht op de preventie en curatie van mentale gezondheidsproblemen. De SVPO was verheugd te vernemen dat een bedrag van SRD 10 miljoen is opgebracht in de staatsbegroting van 2022 voor mentale zorg en is goedgekeurd door De Nationale Assemblee. Wellicht zullen deze financiële middelen worden ingezet ten uitvoer van het nationale mental health-plan alsook het nationale suïcide preventieplan.

Jaarlijks wordt op 10 oktober de internationale dag van de mentale gezondheid herdacht. Het thema voor dit jaar is ‘Maak mentale gezondheid en welzijn voor iedereen een wereldwijde prioriteit’. Vooral met de huidige uitdagingen waarmee wij als wereld, Suriname niet uitgezonderd, te maken hebben. Van oorlogen, de naweeën van de Covid-19-pandemie, versnelde klimaatverandering en natuurrampen tot aan toename van het armoedevraagstuk.

In Suriname merken wij steeds meer hoe het leven zwaarder wordt voor de doorsneeburger vanwege de financieel-economische crisis, de gezondheidszorg die op zijn kop ligt, leerachterstanden vanwege de staat van onze onderwijssector en de politieke invloeden die overal voelbaar zijn. De druk op onze mentale gezondheid en welzijn neemt alsmaar toe zonder dat hierop adequaat beleid wordt ontwikkeld.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft geconstateerd dat alleen in de Amerikaanse regio depressie nog steeds één van de voornaamste mentale stoornissen is. Ook bij ouderen is er een toename in mentale en neurologische stoornissen, zoals Alzheimer. De prevalentie van dementie bij ouderen boven de zestig jaar varieert tussen de 6,46 en 8,48 procent, waarbij de verwachting is dat deze zal verdubbelen in de komende twintig jaar.

Daarnaast is de kloof tussen mensen die behandeling nodig hebben en die dat ook werkelijk krijgen nog groot. Zo is dat in Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied rond de 77,9 procent voor volwassenen die lijden aan affectieve- en angststoornissen en middelengebruik. Voor depressie is dat 73,9 procent, schizofrenie 56,9 procent, terwijl voor alcoholmisbruik 85,1 procent genoteerd staat. Als deze gegevens worden afgezet tegenover het budget dat wordt besteed aan mentale gezondheid, is dit ver van hetgeen dat noodzakelijk is. Er wordt slechts 2 procent van de nationale gezondheidsbegroting besteed aan de mentale gezondheidszorg.

De SVPO roept eenieder op om een actieve bijdrage te leveren aan een mentaal gezondheidsbeleid dat beantwoordt aan de zorgbehoefte van de Surinaamse samenleving. Het is niet slechts en alleen de taak van de overheid, maar ook van bedrijven, religieuze organisaties, mediawerkers en de gewone burger om mentale gezondheid en welzijn tot een prioriteit te verheffen.

De SVPO zal elk initiatief ondersteunen dat kan zorgen voor een nationaal beleid voor de mentale gezondheidszorg en zal zich evenzo blijven inzetten voor een gelijkwaardige behandeling, verhoogde bewustwording en evenredige financiering van de mentale gezondheidszorg in Suriname. Als belangrijke actorin dit geheel kan de SVPO haar rol en verantwoordelijkheid niet verzaken en zal zij, ondersteund door haar leden, zich blijven beijveren om mentale gezondheid op de nationale agenda te houden. Het kernwoord is en zal nog altijd blijven: samen.

De SVPO wenst de gehele Surinaamse samenleving een bezinningsvolle Internationale dag voor de mentale gezondheid toe.

Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen

De redactie van de Ware Tijd stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van de Ware Tijd. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

| de ware tijd | Door: Redactie