• donderdag 18 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Valse reçu’s werden in betaalbatch gezet door verdachte Rother

| dagblad de west | Door: Redactie

Het onderzoek door de CLAD en de Rekenkamer in het kader van de reçufraude vanuit het ministerie van Financiën en Planning, is nog gaande. “Weliswaar kan wel worden gesteld dat er sprake is geweest van samenspanning, mogelijk ook met partijen buiten het ministerie, maar daar moet het politioneel onderzoek een uitspraak over doen. Afhankelijk van de mate van samenspanning kunnen vele controlemaatregelen worden doorbroken, waardoor malversaties laat of nooit worden ontdekt. Op dit moment kan geen uitspraak worden gedaan over de mate van samenspanning. In accountantstermen kunnen, niettegenstaande het feit dat er sprake is geweest van samenspanning, op hoog niveau bekeken, de malversaties worden toegeschreven aan gebreken in de controleomgeving”, benadrukte de onafhankelijke accountant René Abrahams onlangs in zijn rapportage aan de regering.

De redactie van De West verneemt uit betrouwbare bronnen, dat de voortvluchtige verdachte M. Rother, de vals opgemaakte reçu’s onderweg naar de Centrale Bank in de betaalbatch legde, waardoor het ministerie van Financiën de fraude niet gelijk opmerkte.

Het reeds aangehouden hoofd van de afdeling comptabiliteit D.K., is hierbij ook aangemerkt als een van de personen die haar bijdrage leverde in het vervaardigen van deze vervalste reçu’s.  Ook Abrahams concludeerde dat de desbetreffende vervalste betaalopdrachten en reçu’s, door derden zijn vervaardigd en deze als ware zij afkomstig van het ministerie, ter betaling werden aangeboden aan de Centrale Bank van Suriname. “Na indiening van deze valselijk opgemaakte betaalopdrachten, zijn vanuit de bankrekening van het ministerie door de Centrale Bank overmakingen verricht naar eerdergenoemde particulieren”, aldus Abrahams.

Er zijn reeds aanhoudingen verricht in deze zaak. Onder hen is een aantal ambtenaren en ook ene Sergio C., die in verband werd gebracht met de aankoop van twee Mercedes Benz voertuigen.  De redactie verneemt, dat behalve deze ambtenaren en de voormelde persoon, ook in de Centrale Bank van Suriname, personen behoorlijke steken hebben laten vallen. Naar verluidt, wordt de naam van de stafmedewerker L.N. genoemd, die belast is met de controle van de handtekeningen op betaalopdrachten en die zijn werkzaamheden zeker niet naar behoren heeft uitgevoerd.  De West heeft vorige week reeds het document gepubliceerd met gewaarmerkte handtekeningen waarmee de Centrale Bank dient te werken. Hierop is duidelijk te zien, dat de handtekeningen op de reçu’s niet dezelfde zijn. Om maar een voorbeeld aan te halen van de overmakingsbrief naar governor Maurice Roemer die verstuurd werd op 25 januari 2022, betreffende de ‘overmaking naar leverancier M.I. Rother’ en wel een bedrag van SRD 5.944.005, -. In deze brief is duidelijk waarneembaar dat de handtekening van de directeur van Financiën, D. Parohi, en vooral die van de onderdirecteur van Financiën, S. Khedoe- Bharos, niet overeenkomen met die van de gewaarmerkte bladzijde.

De stand van zaken per 22 juli 2022, betreft vier door de Centrale Bank uitgevoerde oneigenlijke opdrachten met vervalste handtekeningen, te weten op:

In zijn rapport adviseert Abrahams de staat, om maatregelen te implementeren om de administratieve organisatie inclusief de interne beheersing te verbeteren en de controleomgeving te versterken.

“Inmiddels zijn er in samenspraak met de Centrale Bank en het ministerie van Financiën en Planning, maatregelen getroffen, zodat de malversaties die zich hebben voorgedaan, niet meer kunnen voorkomen. De interne beheersing is bij het ministerie en de moederbank daardoor in belangrijke mate versterkt, terwijl nog meer maatregelen zullen worden getroffen ter verdere versterking van het ministerie van Financiën”, aldus Abrahams.

| dagblad de west | Door: Redactie