• woensdag 29 June 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vakbeweging ontstemd over niet nakoming afspraken Tripartiet Akkoord

| dagblad suriname | Door: Redactie

De vakbeweging is zeer ontstemd over de niet nakoming van gemaakte afspraken van het tripartiet akkoord oftewel het sociaal akkoord door de overheid. Eén van de afspraken is dat de invoering van de BTW gelijktijdig zou plaatsvinden met de invoering van nieuwe belastingschijven per 1 juli.

Het besluit van de regering om de invoering van BTW met 6 maanden vooruit te schuiven is zonder overleg met de overige sociale partners (vakbeweging en bedrijfsleven) genomen. Dit handelen van de overheid zit de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) erg hoog, temeer nu ze in het ongewisse is over de invoering van de belastingverlichting.

Armand Zunder, woordvoerder van Ravaksur, zegt dat er een “pittig” schrijven hierover naar president Chandrikapersad Santokhi gaat. Volgens Zunder zijn de afspraken vastgelegd in het sociaal akkoord voor Ravaksur c.q. de vakbeweging “heilig”. Dat de overheid zonder overleg met de sociale partners om wat voor redenen dan ook, anders handelt dan is afgesproken noemt de Ravaksur-woordvoerder een teken van “geen goed bestuur”. 

Ook in een andere kwestie maakt Ravaksur zich boos. In de kwestie van verhoging van stroomtarieven herhaalt Zunder, dat voor wat betreft Ravaksur c.q. de vakbeweging het laatste woord hierover nog niet is gezegd. Ravaksur blijft erbij, dat de bedrijfsvoering bij EBS eerst gerationaliseerd dient te worden, om dan van daaruit tot de juiste kostprijs van elektriciteit te komen. “Doorvoering van verhoogde stroomtarieven nu is voor Ravaksur onacceptabel”, waarschuwt de Ravaksur-woordvoerder.

Koopkracht steeds achteruit     

Het netto besteedbaar inkomen oftewel de koopkracht van werkenden gaat steeds achteruit en komt nog verder onder druk vanwege de inflatoire effecten van de verhoging van brandstofprijzen en de voorgenomen verhoging van stroomtarieven. Ravaksur wil spoedig van de regering vernemen hoe het staat met de nieuwe halfjaarlijkse loonronde voor de publieke sector zoals in het sociaal akkoord is overeengekomen. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de koopkrachtversterking voor de publieke sector middels loonrondes zal gebeuren en wel halfjaarlijks met name in januari en juli 2022. Indien de wisselkoers en inflatie boven de 50% uitkomen in 2022 kunnen op kwartaalbasis nieuwe afspraken gemaakt worden. Zunder wijst erop, dat per eind april 2022 de jaar op jaar inflatie 59,8% bedraagt. 

Met betrekking tot de afgesproken eerste halfjaarlijkse loonronde is deze na onderhandelingen met het Onderhandelingsorgaan van de Overheid (O.O) op 17% gekomen met dien verstande dat de eerder verstrekte koopkracht versterking toelagen nu in de lonen en salarissen zijn geïncorporeerd. Ravaksur wil nu spoedig van de overheid vernemen wanneer de onderhandelingen voor de tweede halfjaarlijkse loonrondes zullen aanvangen. Het O.O. heeft hiertoe nog geen instructies ontvangen van de regering. Zunder zegt ,dat de lonen van de werkende klasse steeds verder achterlopen op het algemeen prijspeil en de inflatie.

Voor de werkenden en niet-werkenden is het dagelijks een overlevingsstrijd om rond te komen met hun inkomen. De druk vanuit de samenleving op de vakbeweging om hierin via onderhandelingen met de overheid verlichting teweeg te brengen is volgens Zunder enorm groot. 

Het tripartiet akkoord is vorig jaar november tussen de drie sociale partners (overheid, vakbeweging en bedrijfsleven) getekend om draagvlak in de samenleving te creëren voor de uitvoering van het Economisch Herstelplan. Volgens Zunder is het voor Ravaksur van eminent belang dat gemaakte afspraken nageleefd worden. Overleg in goed vertrouwen is de leidraad.

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie