• woensdag 21 April 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

STUIVERTJE VERWISSELEN MET A-NO-MI CULTUUR

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie

Het fenomeen ‘stuivertje verwisselen’ met een ‘a-no-mi’ cultuur, waarbij zelden of nimmer de hand in eigen boezem wordt gestoken, is historisch kenmerkend voor het paradigma of de perceptie van de oude politiek.

Deze perceptie of belevingswereld heeft generaties besmet, waar de massa in het algemeen en vele anderen nog steeds onder lijden. Paradigma’s bepalen attitudes en gedragingen, en dus evenzo het oude politiek paradigma. De schuld voor eigen falen wordt steeds afgewenteld op externe factoren (bijvoorbeeld de kolonisatoren), op anderen (bijvoorbeeld voorgaande regeringen), of op onwetendheid. Met andere woorden, volgroeide individuele verantwoordelijkheid is afwezig of wordt genegeerd. Op deze wijze denken politieke ambtsdragers met alles te kunnen wegkomen en neemt het wantrouwen in de politiek versneld toe.

Gevolgen

Als gevolg van de (gedeeltelijke) afwezigheid van individuele verantwoordelijkheid worden politieke leiders als afgoden verheerlijkt en krijgen ze altijd gelijk, wat ze ook in de hand werken door zich te laten omringen met onnodige pracht en praal. In het andere geval zijn binnen concurrerende groepen deze politieke leiders slecht en kunnen niets goeds doen.

In wezen hebben politieke leiders in het oude politiek paradigma de rol van de slavenhouders en kolonisatoren overgenomen, maar verschijnen vanaf de onafhankelijkheid in andere geestelijk gedaantes, zgn. geciviliseerde vormen van slavernij.

Dat is duidelijk te merken aan de manier waarop overheidsbeslissingen nog steeds op autoritaire wijze worden doorgedrukt in strijd met de rechtsregels, zgn. democratuur.ii Om dit ongezien en ongestraft te kunnen bewerkstelligen, worden er allerlei vormen van functionele belangenverstrengeling, nepotisme en oligarchie binnen alle controlerende overheidsinstituten en toezichthoudende organen ingelast. Hierdoor vindt er ongeoorloofde informatiestroom en uitwisseling plaats. Deze onrechtmatigheden beïnvloeden de objectiviteit en onpartijdigheid bij voorgenomen deskundige beslissingen en schaden het nationaal belang. Vandaar de conclusie van het National Risk Assessment 2020 rapport dat Suriname institutioneel corrupt is, wat alle 3 machten, beroepsorganisaties, bedrijfsleven, vakbeweging, Ngo’s etc. impliceert.

Symbolisch wil dat niets minder zeggen dan dat het gehele zenuwstelsel van ons politiek-bestuurlijke apparaat en uiteraard de samenleving in een barslechte gezondheidstoestand verkeert, waardoor alle inkomsten, donaties, leningen, etc. weglekken.

De onweerlegbare bewijzen zijn de voortdurende koopkrachtvermindering van burgers, de inkomensongelijkheid, en beperking van gelijke kansen en mogelijkheden ter bevrediging van basis- en groeibehoeften, om slechts enkele symptomen te noemen.

Per slot van rekening moet elk overheidsbeleid gericht zijn op welzijnsverbetering!

Individuele Verantwoordelijkheid

Stel dat vanaf het prille basisonderwijs ‘individuele verantwoordelijkheid’ met de paplepel was ingegoten in samenwerking met ouderverenigingen ter ondersteuning hiervan. Als alle opeenvolgende onderwijsinstituten persoonlijke verantwoordelijkheid ook hadden ingebed in hun leermethode, dan zou deze consistente didactiek het onderhavige oude politiek paradigma hebben doorbroken. Deze verantwoordelijkheid zou immers geïnternaliseerd of eigen gemaakt zijn door elke burger en dientengevolge door de samenleving als totaal.

Individuele verantwoordelijkheid zou ontwikkeld en volgroeid zijn en op alle aspecten van het leven inherent worden toegepast, zoals psychologisch, filosofisch, economisch, sociologisch, moreel en rechtens.

Niemand zou bijvoorbeeld anderen taken toebedelen waarvoor zij niet geschikt zijn en niemand zou eveneens taken accepteren waarvoor zij de competenties missen. Niemand zou zijn/haar taken verwaarlozen of opdrachten uitvoeren in strijd met de hiermee gepaard gaande verantwoordelijkheden.

Kortom, je zou niet doen alsof je meer weet dan je waard bent en je verantwoordelijkheden en grenzen beseffen. Er zou gewaakt worden voor corruptie, diefstal en verspilling op straffe van onherroepelijke medeplichtigheid. Goed bestuur zou worden uitgevoerd en worden afgedwongen door elkeen.

Herstel Vertrouwen

Niemand kijkt er vreemd van op dat het gros van de ambtenaren wordt beloond zonder adequate prestatie en evenmin dat schoolkinderen onverdiend overgaan. Zo erg is het gesteld met onze geestesgesteldheid, mentale kaart of ‘psychological roadmap, die ten grondslag ligt van het oude politiek paradigma. Hoe kunnen anders deze psychologische, pedagogische en maatschappelijke mankementen als de normaalste zaken van de wereld worden ervaren? Er is geen andere optie of alternatief om de huidige onwenselijke en noodlottige attitudes en gedragingen drastisch te wijzigen dan het oude, overgeërfde en vastgeroeste paradigma te doorbreken. Onderzoek heeft bevestigd dat rechtvaardige en democratische procedures, vrijheid van corruptie en redelijke inkomens- en vermogensverdeling vertrouwensnormen en onderling vertrouwen herstellen en bevorderen. In short, without changing our psychological roadmap, in which personal responsibility rules, instead of power, control, and money, Suriname cannot be saved.

Ingezonden | Dr. Roy I. Bhikharie, BA, MA, PhD

Filosoof-Psycholoog, Bedrijfsonderzoek & Management

 

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie