• dinsdag 15 June 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

SLM PENSIOENFONDS ERNSTIG IN PROBLEMEN

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie

Het ziet ernaar uit dat gepensioneerden van de SLM de komende tijd niet hun volledige pensioenuitkering zullen krijgen.

Door een enorme schuld van de vliegmaatschappij bij het SLM-pensioenfonds is dit fonds in serieuze financiële problemen terecht gekomen. Al enige tijd lost de SLM deze schuld niet af en neemt deze juist toe omdat inhoudingen op het salaris die bij medewerkers worden gepleegd ten gunste van het pensioenfonds ook niet worden overgemaakt. Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds van de SLM heeft belanghebbenden deze week een brief gestuurd waarin zij worden geïnformeerd over de precaire situatie. Het fonds is insolvabel geworden en is de dekkingsgraad gedaald tot ver beneden honderd procent. Oplossingsvoorstellen die aan opeenvolgende directies zijn gedaan hebben niet tot het gewenste resultaat geleverd, wordt gemeld.

“Indien het bestuur uiterlijk eind mei 2021 geen duidelijkheid krijgt over de mate van inbaarheid van de vordering op de SLM, zullen alle pensioenaanspraken van deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden, helaas moeten worden verminderd, dit op basis van de door de actuaris vast te stellen bedragen”, aldus het stichtingsbestuur. In april vorig jaar waren belanghebbenden al op de hoogte gesteld van de slechte situatie die van invloed zou kunnen zijn op de financiële positie van het pensioenfonds. Toen werd gemeld dat de overmakingen door de SLM “moeizaam” gingen.

Pensioenpremies, inhoudingen op salarissen voor de aflossing van hypotheken, inhouden op persoonlijke leningen en andere voorschotten werden niet naar het Fonds overgemaakt door de vliegmaatschappij.

Het bestuur van het pensioenfonds had verschillende voorstellen gedaan aan de SLM-directie om de vordering op het bedrijf terug te brengen binnen de wettelijk toegestane grens, maar concrete resultaten werden niet bereikt. Er ontstond zelfs een situatie waarbij de overmakingen vanuit de SLM volledig stopten. Dit had als gevolg dat de rekening-courantschuld aan het Fonds bleef groeien alsook de daarmee verband houdende liquiditeits- en solvabiliteitsrisico’s. Er kwam geen verbetering. “Integendeel is de rekening-courant verder toegenomen en er thans geen zekerheid meer zijdens het bestuur bestaat dat de schuld door de SLM zal worden voldaan”.

Dit had ertoe geleid dat in de jaarrekening 2018/2019 had het Fonds reeds een eerste voorziening van 25 procent op de rekening-courantvordering op de SLM moest treffen. De dekkingsgraad daalde toen van 100 procent naar 94 procent. Daar de situatie na 31 maart 2019 verder is verslechterd is de schuld verder opgelopen. Het fonds zal nu een zwaardere voorziening op de schuld van de SLM moeten treffen waardoor de dekkingsgraad voor de periode na 31 maart 2019 verder zal afnemen. De problemen zijn aan de nieuwe directeur voorgelegd, alsook oplossingen hoe uit de huidige situatie te geraken. Hij heeft aangegeven de zaken aan de raad van commissarissen te zullen voorleggen. De SLM heeft een schuld van circa US$ 100 miljoen dollar en heeft de regering recentelijk om subsidie gevraagd.

UNITEDNEWS

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie