• vrijdag 31 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

PERSBERICHTBanken zijn op 24 maart open

| dagblad suriname | Door: Redactie

De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) heeft kennis genomen van de aangekondigdeprotestactie op 24 maart aanstaande tegen het beleid van de regering.

De SBV is zich ervan bewust dat de huidige economische en sociaal maatschappelijkeontwikkelingen hebben geleid tot verontwaardiging en frustratie in de samenleving.Weondersteunen de opvatting dat de regering in haar rol als uitvoerder van beleid, alle mogelijkeinstrumenten zal moeten inzetten om tot besluitvorming te geraken welke tot adequateverbeteringen leiden, op zowel economisch, sociaal als maatschappelijk gebied.De SBV is inintensief overleg met de regering om te bekijken hoe de banken een actieve rol hierin kunnenspelen.

Wij zijn echter van mening dat ook wij in

deze uitdagende tijden er moeten zijn voor onzeklanten en willen dan ook onze dienstverlening op 24 maart regulier aanbieden.

De bankiersvereniging stelt dat zij ervan uitgaat dat de regering er alles aan zal doen deveiligheid te waarborgen om een escalatie, zoals zich op 17 februari jl. heeft voorgedaan, tevoorkomen. Tevens zullen de banken ook zelf de nodige veiligheidsmaatregelen treffen ennauwlettend met de autoriteiten de ontwikkelingen op dit vlak monitoren.

De SBV zal dan ook vooralsnog geen gehoor geven aan de oproep van het niet aanbieden vande bankdiensten op 24 maart 2023 en heeft haar leden daaromtrent ook geadviseerd.

De Surinaamse Bankiersvereniging

| dagblad suriname | Door: Redactie