• vrijdag 30 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Parlement akkoord met wijzing Wet Uitoefening Geneeskundige Beroepen

| cds | Door: Redactie

De Wet Uitoefening Geneeskundige Beroepen wordt binnenkort gewijzigd. De Nationale Assemblee (DNA) heeft hiertoe toestemming gegeven door op donderdag 18 augustus 2022 de ontwerp tot wijziging met 41 stemmen voor en 0 tegen aan te nemen. De wijziging houdt in dat de opleiding tot Jeugdtandverzorger (JTV) ophoudt te bestaan en dat personen nu niet alleen opgeleid worden tot Oral Healh Therapist (OHT), maar hiermee ook een geneeskundig beroep uitoefenen.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid ging breedvoerig in op vragen van het college over het waarom van de OHT-opleiding. De opleiding omvat volgens de bewindsman 240 studiepunten dan wel 1680 klokuren.

Het telt 60 studiepunten meer dan de opleiding tot JTV’er. De studielast van de driejarige opleiding tot JTV’er was in lesuren vastgesteld en niet in studiepunten zoals dat thans vereist is. Voor de nieuwe vierjarige opleiding tot OHT’er is de studielast wel uitgedrukt in studiepunten, waarbij één studiepunt volgens de internationaal geldende normen gelijkgesteld is aan 28 klokuren. Daarnaast is de inhoud van de opleiding aangepast aan internationale eisen van de vergelijkende beroepsgroep dan wel de zelfstandig geregistreerde mondhygiënisten in Nederland en de OHT in Australië. Verder is de opleiding ook aangepast aan de eisen die aan de vierjarige HBO/bachelor-opleiding gesteld woerden.

Minister Ramadhin zegt dat de JTV/OHT’ers zich vooralsnog niet zelfstandig mogen vestigen. Bij de discussie over de vast te stellen bevoegdheden per Staatsbesluit is het ministerie van Volksgezondheid voornemens om de vestiging ook mee te nemen als aandachtspunt. De bewindsman zegt dat het in de praktijk namelijk voorkomt dat JTV/OHT’ers werkzaam zijn bij de tandartsen, terwijl enkele zelfs zelfstandig gevestigd zijn. Een JTV’er die een mastersopleidig volgens het bachelor/mastersbesluit wil volgen, kan voor een directe aansluiting op de mastersopleiding het diploma OHT behalen. Voor het verkrijgen van dit document moet eerst een aanvullende opleiding dan wel een inpassingsprogramma gevolgd worden. Dit programma wordt door de minister van Volksgezondheid in samenspraak met de Stichting JTV vastgesteld.

Het curriculum van de opleiding is, aldus minister Ramadhin, aangepast.  Verder is het vakkenpakket aangevuld, is er meer diepgang bij het klinisch handelen, de stages zijn uitgebreid en er is een community-based project gebaseerd op lagen in de bevolking die geen toegang hebben tot orale gezondheidszorg. Als opleidingseisen gelden een leeftijdsgrens van 16-30 jaar, minimaal Havo-diploma of overgangsrapport van VWO 5 naar 6 met de vakken scheikunde en biologie. Er is een voorselectie met onder andere een psychologische test. De OHT’er mag direct in dienst van JTV.

Dew Sharman, die als ondervoorzitter van het parlement de vergadering leidde, feliciteerde onder meer de personen die de recente opleiding hebben afgerond. Volgens hem hebben zij nu een wettelijke basis om hun werk als Oral Health Therapist uit te voeren. De Stichting JTV heeft in de afgelopen jaren haar bestaansrecht bewezen en is zeker van nut geweest voor de samenleving. “Met deze wet zal niet alleen de opleiding meer body krijgen, maar is het ook verantwoord en gegarandeerd dat de opleiding op een hoger niveau gepresenteerd zal worden aan de samenleving”, aldus de ondervoorzitter van het parlement. Ook commissievoorzitter Cherryl Dijksteel sprak haar felicitatie uit aan het adres van de OHT’ers met hun wettelijke grondslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandeling van de ontwerp-wet houdende nadere wijziging van de Wet Uitoefening Geneeskundige Beroepen.

41 voor

Regering ook kijken naar inschrijf- en collegegeld. Moeten niet stimuleren dat opleidingen er ook zijn voor mensen met hogere inkomens. Serieus naar kijken.

Sharman: Feliciteer mensen die recente opleiding hebben afgerond, dat ze nu een wettelijke basis hebben om hun werk als Oral Health Therapist uit te voeren. Denk zeker dat Jeugdtandverzorging in de afgelopen jaren jaar bestaansrecht heeft bewezen en zeker van nut is geweest voor de grote samenleving. Met deze wet zal niet alleen de opleiding meer body krijgen, maar is er ook verantwoord en gegarandeerd dat de opleiding op een hoger niveau gepresenteerd zal worden aan de samenleving en alsook de Staatsbesluiten zijn gemaakt kunnen we natuurlijk ook alles verder inhoud geven en de wet afkondigen.

Dijksteel: Bedankt deskundigen parlement en ministerie en feliciteerde OHT met hun wettelijke grondslag.

Minister: Stichting JTV is zich bewust van haar sociaalmaatschappelijke taak c.q. het behouden van de orale gezondheidszorg van alle Surinaamse burgers, maar ziet zich genoodzaakt gaandeweg minder in te komen met het verstrekken van gratis.

Huidige hoofdkantoor aan de Kernkampweg voldoet niet meer aan de hedendaage behoefte voor dienstverlening, onderwijs en huisvesting, administratieve kantoren en directie. Stichting heeft ook te kampen met opstalrecht van het Medisch Wetenschappelijk instituut. Bezig met collega onderwijs in overleg hoe deze kwestie opgelost. Stichting JTV heeft terrein op Charlesburg dat eventueel als onderwijsinstituut kan worden ingezet. Huidige praktijk aan de Kernkampweg is slechts goed voor 12 studenten.

Dienstverlening niet optimaal omdat noodzakelijke investeringen uitgebleven wegens gebrek aan financiële middelen. Doorslaggevend was besluit van ministerie in 2018 dat er geen diepte-investeringen meer bij het JTV mochten plaatsvinden en de stichting alleen lonen uitgekeerd zou krijgen, wat een enorme domper was. Vervangingsinvestering is noodzakelijk voor duurzaam onderhoud, maar ook voor hulpbehoevenden.

Komend schooljaar zal optimaal aandacht geschonken worden aan de preventie orale zorg van jeugd 0-18 jaar. Ook zal aandacht gelegd worden aan micro preventie aan de stoel. Ook collectieve programma’s waarbij de ouders betrokken worden.

Verbetering dienstverlening en continuïteit stichting heeft aandacht van het ministerie.  Daarom in december 2021 de stihcitng goedkeruing gegeven om de tarieven tjussentijds aan te passen rekening hoduend met sociaal segment van de samenleving.

Comncludeert: dienstverlening JTV aan de samenleving is systematisch afgemomen. Oorxaken vanwege lamge onderbreken van 2012-2016 is de opleiding van JTV’ers stilgeweest. Gevolg dat nijpende tekorten aan JTVer. Sluiten politieklneken en slecht of niet functionerend apparatur. Ministeri heeft met nieuwe directeur duiidelijke stappen gezegt richting opbouwen capacireit. Zo starten we in oktober met 20 persoenn aan opleidibg OHT en de duidelijke visie van het minisre en JTV om een aantal poliklewoen zo nsle mohgeliojk te opnene, Ook het opzetten van een opleidingsinstituut en ht volledige onderstenen van grootschalige preventieprogrammsa is prioriteit. In zit in de kortetermijplanning als overbruggensoplossing het uitvoeren van misseis in gebieden waar er een hgrote behoget is aan tandzorg.

3:!2:00

SWaarom OHT-opleiding: De opleiding tot OHT omvat 240 studiepunten dan wel 1680 klokuren. Deze opleiding heeft 60 studiepunten meer dan de opleiding tot JTV. Der studielast van de driejarige opleiidng tot JTV was in lesuren vasttgesteld en niet in studieounten zoals dat nu vereist is. Voor de nieuwe vierjarieg opleiding tot OHT is de studielast wel iuitgedruyukt in studiepunten waarbij 1 studiepunt volgens de intern gelden normen gelijkgesteld is 28 klokuren. Daarnaast isde injoud van de opleiding aangeoast aan internationake eisen van de vergelijkende beroepsgrpe dan wel de zelfstandig geregistreerde mondhygiesten in nederland en de OHT in Australie en aan de eisen die aan 4 jarige HBO/bachelor opleiding gesteld woerden. De JTV en OHT mogen zich vooralsnog niet zelfstandig vestigen. Bij de discussie over de vast te stellen bevoedheden per Staatsbesluit is het ministerie van volksgezondheid voornemens om de vestiging ook mee te nemen als aandachtspunt aangezien het in de praktijk nu voorkomt dat JTVer en OHTer werkzaam zijn bij de tandartseb eb zelfs enkele JTV zelfstandig gevestigd zijn.

JTVer als bedoeld in artikel 1 van het jeugfdtadverzorgersbesljuit die een mastersopleidig volges he baceler mastersbelsuit willen violgen kunnen vior een directe waansluitng op de mastersopleidmh jet diploma van OHT behalen. Voor het verkijgen van het diploma moet door de JTVerzorgeing eerst een aanvullende opleidng dan wel een inpassingsoro gevolg worden. Dit wordt door Vg imiister in samenspraak met de stiocting JTV vastgesteld.

Curriculm van de opleidng is aangepatr, het vakkenpakket us aangevuld, meer diepgang bij het klinisch handelen stage zijn uitgebreid en er is een community based  project gebasseerd op lagen in de bevolking die geen goegang hebben tot orale gezondheidszorg. Opleidjhseisen leftidjsgrens van 16-30 jaar minimaal havo diploma of overgangsrapport van vwo 5-6 met de vakken scheikunde en biologie. Er is een vorslectie met onder ander een psyholosiche test. De OHT mag direct in dienst van JTV en land mv verder scholing carrier plannen binnen de organisayie.

| cds | Door: Redactie