• donderdag 29 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Oneigenlijk verkregen staatsgelden worden teruggevorderd

| dagblad de west | Door: Redactie

In de reçu-fraudezaak is het gerechtelijk vooronderzoek reeds gestart door de rechter-commissaris en worden getuigen gehoord. In deze zaak is er afgelopen week nog een aanhouding verricht door de politie. Vermeldenswaard is dat tot nu toe ongeveer SRD 29 miljoen terug is gestort op de rekening van het ministerie van Financiën.

Combé Markt

In het onderzoek naar de verwerking van vervalste betaalopdrachten aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS), hebben de justitiële autoriteiten enkele weken geleden beslag laten leggen op een bankrekening van Combé Markt. In totaal is er SRD 27 miljoen gestort op de rekening van Combé Markt. Dit heeft de

eigenaar van Combé Markt, Kries Kalipdewsing, bevestigd. Er is SRD overgemaakt en Combé Markt heeft een omzetting gedaan naar vreemde valuta en dat in cash uitbetaald. Thans vernam de redactie, dat er nu is afgesproken met de staat dat het voormelde bedrag in tranches wordt overgemaakt naar de rekening van het ministerie van Financiën. Voorts vernemen wij, dat Kalipdewsing hiermee zijn naam wil zuiveren en niet meer genoemd wil worden in het kader van deze zaak.

Mercedes Benz

Er zijn reeds aanhoudingen verricht in deze zaak. Onder hen is een aantal ambtenaren en ook ene Sergio C., die in verband werd gebracht met de aankoop van twee Mercedes Benz voertuigen.  De redactie vernam, dat behalve deze ambtenaren en de voormelde persoon, ook in de Centrale Bank van Suriname, personen behoorlijke steken hebben laten vallen. Het reeds aangehouden hoofd van de afdeling comptabiliteit D.K., is hierbij ook aangemerkt als een van de personen die haar bijdrage leverde aan het vervaardigen van deze vervalste reçu’s.

Vervalste betaalopdrachten

Op 28 juni 2022 is aan het licht gekomen dat er aan de hand van vervalste betaalopdrachten afschrijvingen zijn gepleegd van de rekening van het ministerie van Financiën en Planning.

De vervalste betaalopdrachten en reçu’s werden aangeboden aan de Centrale Bank. Naar aanleiding hiervan is aan accountant Rene Abrahams gevraagd om een intern onderzoek op gang te zetten en te coördineren, aangezien de minister van Financiën, Armand Achaibersing, het onderzoek niet wil beïnvloeden. Er is vooralsnog een vooronderzoek geweest door de CLAD en de Rekenkamer, waarbij de Rekenkamer vanuit haar onafhankelijke en onbevooroordeelde positie uitdrukkelijk ervoor heeft zorggedragen dat de objectiviteit van het onderzoek gewaarborgd bleef. Het onderzoek is ook voor beide instellingen belangrijk geweest vanwege hun wettelijke controlefunctie van de begrotingsrekeningen, waarbij die van de CLAD een accountantsverklaring vereist en van de Rekenkamer een verklaring van goedkeuring.

De uitkomst van het vooronderzoek heeft per 22 juli 2022 uitgewezen dat er vier, oneigenlijke betaalopdrachten met vervalste handtekeningen met een totale waarde van SRD 59.318.515, 62, door de CBvS zijn uitgevoerd. Door Abrahams is geconcludeerd, dat deze vervalste betaalopdrachten en reçu’s door derden zijn vervaardigd en deze, als ware zij afkomstig van het ministerie, ter betaling zijn aangeboden aan de CBvS. Na indiening van deze valselijk opgemaakte betaalopdrachten, zijn vanuit de bankrekening van het ministerie door de CBvS overmakingen verricht naar vorenstaande particulieren. In de rapportage van het vooronderzoek is er aangegeven, dat in het licht van jarenlang bestaande tekortkomingen in de administratieve organisatie en de interne beheersing, binnen dit ministerie, deze voorvallen niet onmogelijk geacht worden. Mede hierdoor zal het onderzoek nog enige tijd voortduren.

Op basis van mogelijke aanduidingen en/of vermoedens van onrechtmatige betalingen ten laste van het ministerie en een risicoanalyse door de twee eerdergenoemde controle-instanties, zal worden besloten of hun onderzoek zich ook zal richten op betalingen in het jaar 2021.

| dagblad de west | Door: Redactie