• vrijdag 31 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

No work, no pay nog steeds heet hangijzer Personeelswet

| starnieuws | Door: Redactie

Evert Karto (ABOP/PL), voorzitter van de commissie van rapporteurs.

De Nationale Assemblee is het donderdag nog steeds niet eens geworden over het wel of niet schrappen van artikel 28a uit de Personeelswet. Dit artikel zal het mogelijk maken voor de overheid om het no work, no pay principe toe te passen op ambtenaren die geen werk verrichten. Naast de opmerkingen dat
dit artikel overbodig is, is er ook vrees voor rancune. De oppositie vreest dat de regering het artikel zal misbruiken om zo de Public Sector Reform (PSR) uit te voeren.

Verder wordt gesteld dat het niet juist is dat de overheid het salaris van ambtenaren kan stopzetten, totdat zij hebben voldaan aan de verplichte landsdienaren registratie. De leden die tegen het principe zijn merkten op dat zij niet tegen ordening en registratie zijn, maar dat de regering regels en randvoorwaarden moet opnemen voor het toepassen van het principe. De regering heeft artikel 28a aangepast en gespecificeerd, maar het artikel wordt nog steeds afgewezen.

Evert Karto (ABOP/PL), voorzitter van de commissie van rapporteurs, deelde mee dat het salaris wel betaald zal worden als de ambtenaar op medisch advies wegens ziekte of ongeval de werkzaamheden niet heeft kunnen verrichten, als de ambtenaar met verlof is, als de ambtenaar uit de functie ontheven is zonder dat aan hem door of vanwege het bevoegde gezag andere op de dienstbetrekking hebbende werkzaamheden zijn opgedragen, als de ambtenaar heeft aangegeven niet in staat te zijn buiten de werktijden van de reguliere dienst werkzaamheden te kunnen verrichten en als de ambtenaar verhinderd is de aan zijn functie verboden werkzaamheden uit te voeren. Hierbij is de ambtenaar verplicht binnen drie werkdagen het bevoegde gezag schriftelijk, digitaal of op enig andere traceerbaar wijze dit mee te delen met opgave van redenen. Karto vroeg of het aantal dagen verruimd kan worden naar een week.Soewarto Moestadja (NDP) zei dat de vldr niet noodzakelijk is. Volgens hem kan de regering via haar departementen aan de informatie komen. De PSR moet volgens hem op basis van de Personeelswet en andere maatregelen uitgevoerd worden. Genevievre Jordan (ABOP/PL) wees op het belang van de inrichting van vensters die alle relevante informatie van ambtenaren vastlegt voor een succesvolle uitvoering van de PSR. Ebu Jones (NDP) voerde aan dat met de aanpassingen het college nu verder van huis is. "Artikel 28 moet eruit. In de uitbreiding zijn ook zaken toegevoegd die reeds in de wet zijn aangegeven", sprak Jones. Hij benadrukte ook dat het niet registreren onmogelijk kan leiden tot plichtsverzuim.Sidik Moertabat (VHP) vroeg aandacht voor ambtenaren in vaste dienst die door Biza ter beschikking zijn gesteld aan een zorginstelling, maar dat deze mensen al langer dan acht maanden geen salaris hebben ontvangen. Moertabat wilde weten op basis waarvan dit besluit is genomen. Harriët Ramdin (VHP) gaf aan dat ze blij is dat artikel 28a is aangepast. Zij is van mening dat salarissen van ambtenaren niet gelijk stopgezet moeten worden, maar dat zij eerst aangeschreven moeten worden. Patrick Kensenhuis (NDP) stelde voor om artikel 28a te schrappen en dat de regering maatregelen moet treffen om de registratie te stimuleren. Soerjani Mingoen (VHP) vroeg aandacht voor de vervroegde uitdiensttreding en zei dat het geen leegte moet creëren binnen de dienstverlening. Daarnaast riep zij de regering op de nodige voorzieningen te treffen om de ambtenarij te renoveren en te ontwikkelen.Stephen Tsang (NDP) richtte zich op het aantal werknemers dat bij het Kabinet van de President werkt en vroeg naar een uiteenzetting van het aantal werknemers op alle directoraten en instituten die vallen onder het Kabinet van de President. Kishan Ramsukul (VHP) haalde aan dat als de regering ontwikkeling wil brengen er gewerkt moet worden aan het saneren van het apparaat. Hij vroeg zich af wat er mis is om artikel 28a in de wet op te nemen als de bestaande wet alle mogelijkheden biedt, maar het in de praktijk toch niet werkt.Ronny Asabina, fractieleider van de BEP, zei dat de ontwerpwet overbodig is en dat de boosdoener de overheid is.  De overheid zou volgens hem de hand in eigen boezem moeten steken. Asabina voerde aan dat de regering hem niet heeft kunnen overtuigen van het belang en de noodzaak van de aanpassing van de bestaande Personeelswet. Obed Kanape, fractieleider ABOP/PL, stelde dat de huidige wet het systeem in stand houdt en dat de PSR geen uitvinding is van de huidige minister van Biza. Kanape zei dat registratie belangrijk en noodzakelijk is, omdat het elke ambtenaar dwingt op zijn eigen productiviteit te letten.Melvin Bouva (NDP) haalde aan dat als er gesproken wordt over saneren er een visie daarover moet zijn, maar dat de regering geen visie daarover heeft. Hij is van mening dat de wet herzien moet worden. Mahinder Jogi (VHP) wees erop dat de verplichte registratie in het voordeel is van de werknemers, omdat de regering zo weet wie haar werknemers zijn en beleid kan maken. Hij juichte de registratie toe en zei dat mensen bang zijn voor artikel 28a, omdat er mensen zijn die niet werken vanwege gewijzigde beleidsinzichten, maar omdat ze in dienst zijn genomen en gewoon in het buitenland zijn.Rabin Parmessar (fractieleider NDP) zei dat de regering het parlement wil misbruiken om haar doelen te bereiken. Volgens het Herstelplan zou de regering in 2021-2022 tussen 5.000 en 10.000 ambtenaren saneren. In het plan was ook opgenomen dat in 2022-2023 de regering 5000 ambtenaren omgeschoold zou hebben om naar de private sector te gaan. Volgens Parmessar heeft de regering deze doelen niet bereikt. Hij vroeg waar de regering nu hiermee staat en als er onderzoek is gedaan of de private sector willing is om ambtenaren te accepteren.

| starnieuws | Door: Redactie