• zondag 04 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Nieuwe terugroepwet moet voorgoed afrekenen met politieke overlopers en dissidenten

| de ware tijd | Door: Redactie

door Wilfred Leeuwin

PARAMARIBO —  Met een nieuw initiatiefwet willen de Nationale Assemblee en de regering voorgoed een einde maken aan het vraagstuk hoe een volksvertegenwoordiger, zoals een DNA-lid, moet worden teruggeroepen. In de nieuwe wet is vooral opgenomen dat wanneer het hoogste orgaan van een politieke partij een lid dat volksvertegenwoordiger is royeert, de betreffende zetel onmiddellijk teruggaat naar de politieke partij.

De parlementariër verliest ook de zetel wanneer die vrijwillig lid wordt van een andere fractie, dan die van de eigen partij waarvoor hij of zij is gekozen. Ook het oprichten van een eigen fractie is niet meer mogelijk. In al

deze gevallen gaat de zetel terug naar de oorspronkelijke partij namens wie de parlementariër is gekozen.

Als deze nieuwe wet wordt aangenomen zal onder andere worden afgerekend met Abop-parlementariër Edward Belfort

De nieuwe wet is een voorstel van de coalitieleden Asiskoemar Gajadien (fractieleider) en Niesha Jhakry van de VHP en Geneviévre Jordan van de Abop. Als deze nieuwe wet wordt aangenomen zal onder andere worden afgerekend met Abop-parlementariër Edward Belfort, die niet langer de coalitie ondersteunt maar een oppositionele houding heeft aangenomen. Belfort stemt ook niet disciplinair met de rest van de coalitie, zoals laatst bij de begrotingsbehandeling.

Royeren Edward Belfort

Binnen de Abop is intussen het besluit genomen dat Belfort zal worden geroyeerd. Belfort zelf is bezig met het oprichten van een nieuwe politieke organisatie. Deze wet zal dan ook een waarschuwing zijn voor VHP-parlementariër Barkat Mohab-Ali, die heeft gedreigd niet langer deel te zullen zijn van de VHP-fractie indien Suriname een ambassade opent in Jeruzalem.

Naast de eerder genoemde gronden staat in de nieuwe wet dat het lidmaatschap ook wordt beëindigd indien een lid over een periode van twaalf maanden 60 procent van de vergaderingen van het volksvertegenwoordigend lichaam niet heeft bezocht. Een andere grond voor het verliezen van de zetel is wanneer het lid is veroordeeld voor een misdrijf en een gevangenisstraf is opgelegd van ten minste vijf maanden. De enige uitzondering die in de nieuwe wet wordt gemaakt en dat een volksvertegenwoordiger zijn zetel mag blijven behouden, is wanneer diens politieke partij uiteenvalt of ophoudt te bestaan.

Onvolkomenheden

In de memorie van toelichting staat dat er een nieuwe wet nodig is omdat er onvolkomenheden zijn in de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordiger van 2005. Dit heeft gemaakt dat nog nooit een volksvertegenwoordiger is teruggeroepen. Volgens deze nieuwe wet is het in strijd met de kiesregeling en het decreet op politieke partijen dat volksvertegenwoordigers na een ruzie in hun partij, naar een andere fractie van een andere partij overstappen of een eenmansfractie vormen.

De nieuwe initiatief wet geeft ook duidelijk aan wat de procedure moet zijn wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd. Naast overlijden kunnen volksvertegenwoordigers ook zelf ontslag nemen. Dit moeten zij schriftelijk kenbaar maken aan de president van het land. Die stelt dan het desbetreffend volksvertegenwoordigend orgaan, hetzij DNA hetzij de ressort- of districtsraad, op de hoogte. De voorzitter van dat orgaan maakt het bekend in een vergadering met de mogelijke omstandigheden. In een volgende vergadering wordt de procedure ingezet voor vervanging volgens de kiesregeling. In geval van overlijden moet ook een overlijdensacte worden afgegeven aan het hoofdstembureau van het district waar de persoon heeft gewoond.

| de ware tijd | Door: Redactie