• maandag 02 October 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Nederland stuurt op korte termijn beschermende kleding en schilden naar Suriname

| dagblad suriname | Door: Redactie

Materieel wordt op verzoek van Suriname gestuurd voor veiligheidsdiensten

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, heeft 14 maart de Tweede Kamer geïnformeerd over eventuele steun aan de veiligheidsdiensten in Suriname, naar aanleiding van de gebeurtenissen op vrijdag 17 maart waarbij het gebouw van De Nationale Assemblee werd bestormd en er plunderingen, vernielingen en brandstichting waren in het centrum van Paramaribo.

Hoekstra: “Naar aanleiding van deze recente ontwikkelingen heb ik in het weekend van 18 februari telefonisch contact gehad met mijn ambtgenoot minister Ramdin waarin hij de situatie toelichtte en verzocht om materiële steun t.b.v. de 2 handhavingsdiensten. In dat gesprek,

en ook publiekelijk, heb ik steun uitgesproken voor de democratische orde en rechtsstaat in Suriname en tevens aangegeven het steunverzoek in overweging te nemen.”

Minister Hoekstra stelt ook, dat vrijdag 24 februari een gesprek plaatsvond tussen minister Yeşilgöz-Zegerius van Veiligheid en Justitie en haar Surinaamse ambtgenoot minister Amoksi, “waarin nader is ingegaan op de uitdagingen op het terrein van politie en justitie en op de specifieke terreinen waarop behoefte is aan ondersteuning.”

Suriname verzoekt om materiaal en expertise

Suriname heeft Nederland en een aantal andere landen verzocht om expertise en het doneren van materiaal aan het Korps Politie Suriname (KPS), het Nationaal Leger (NL) en het Korps Brandweer Suriname (KBS). Op donderdag 23 februari ontving Nederland hiertoe ook nog een nadere uitwerking van Suriname. 

Volgens Hoekstra heeft Nederland recent meerdere donaties gedaan aan de Surinaamse politie en het gevangeniswezen. “Zo heeft de Nederlandse Politie (NP) in januari 2023 diverse middelen en basisbenodigdheden voor onder meer forensische opsporing aan KPS gedoneerd. In december 2022 is beschermende kleding aan het calamiteitenteam van de gevangenis in Suriname gedoneerd tijdens het bezoek van minister Weerwind voor Rechtsbescherming, vergelijkbaar met lichaamsbescherming die handhavingsdiensten gebruiken.”

Beschermende kleding en schilden

De Nationale Politie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de brandweer en het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Defensie hebben een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd met betrekking tot de acute materiële behoeften van Suriname, zo informeert Hoekstra de Tweede Kamer. “Daaruit blijkt dat Nederland, in aanvulling op hetgeen eerder is gedoneerd, op korte termijn beschermende kleding en schilden ter beschikking kan stellen. Het spreekt voor zich dat Nederland doorlopend voorraden blijft monitoren op donatiemogelijkheden aan Suriname.” 

Hoekstra verder in zijn schrijven aan de Tweede Kamer: “Daarnaast vraagt Suriname om technische assistentie. Het Makandra-programma met een budget van 10 miljoen euro, biedt een breed spectrum voor het inzetten van Nederlandse expertise ten behoeve van duurzame capaciteitsversterking gericht op o.a. de sectoren justitie en politie, defensie, gezondheidszorg, overheidsfinanciën, landbouw, water, klimaat en onderwijs. In het kader van het Makandra-programma draagt Nederland al bij aan de versterking van de capaciteit, de ontwikkeling en professionalisering van de Surinaamse politie. Zo heeft de Nederlandse politie (NP) in de periode juni-oktober 2022 trainingen verzorgd op het gebied van middenkader management, recherchevaardigheden, financieel rechercheren en buurtmanagement voor KPS. De KPS en de NP kijken momenteel waar de precieze behoeften liggen voor een vervolg op de eerdere trainingen.”

De Nederlandse bewindsman meldt tot slot, dat uiten het Makandra-programma ook nog het team Bestrijding Internationale Drugshandel (BID) jaarlijks wordt getraind door de KMar, NP, Politie en Douane. De KMar verkent of intensivering van de huidige samenwerking mogelijk is. “Met het oog op het recente specifieke Surinaamse hulpverzoek tot aanvullende expertise wordt nu in afstemming met de Surinaamse autoriteiten geïnventariseerd hoe het Makandra-programma hiervoor ingezet zou kunnen worden.”

PK

| dagblad suriname | Door: Redactie