• dinsdag 07 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Mentale zorgverlening veelal nog gecentraliseerd in Paramaribo

| gfcnieuws.com | Door: Redactie

INGEZONDEN– Suriname en de rest van de wereld passen zich steeds meer aan een post-COVID-19-tijdperk.

Al bijkans een jaar hebben diverse landen de scherpe covid-maatregelen versoepeld of afgeschaft. Een “eenvoudig” virus, zoals het wordt onderschat, hield de hele wereld in diens greep met behoorlijke gevolgen voor tal van aspecten, zoals de toerismesector, gezondheidszorg, humanitaire crises en economische gevolgen.

Dat de covid-pandemie ook geassocieerde effecten zou hebben op de mentale gezondheid van mensen, was evenzo ook onvoorspelbaar.

De roep naar psychologen en andere mental health professionals werd dan ook steeds luider, en heeft de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO) op geëigende wijze

getracht in te spelen op de toegenomen behoefte aan psychosociale hulpverlening.

Het is vandaag 10 oktober. Een bijzondere herdenkingsdag voor onze marron broeders en zusters die stilstaan bij de strijd die hun voorouders hebben geleverd tegen onderdrukking door de koloniale heersers en voor hun vrijheid.

Het lijkt wel een toeval, maar wereldwijd staan allen die werkzaam zijn in de mentale gezondheidszorg ook stil bij de strijd die wordt geleverd tegen stigmatisering van mentale problemen en het creëren van meer bewustwording en promotie van mentale gezondheid en welzijn van mensen.

Hoewel er stapvoets kleine vorderingen worden geboekt om de toegankelijkheid tot mentale gezondheidszorg te vergemakkelijken, is er nog aardig wat werk aan de winkel.

De zorgverlening is veelal nog gecentraliseerd in Paramaribo, onderhandelingen met zorgverzekeraars voor het betaalbaar houden van specialistische psychosociale zorg vlotten niet en ondertussen blijft Suriname in de top 10 van landen met de meeste suïcides en een land waar 80% van onze kinderen aangeven te maken te hebben met geweld.

Er zal van overheidswege tezamen met de overige stakeholders eindelijk invulling gegeven moeten worden aan een uitvoerbaar plan van aanpak en interventies gericht op de preventie en curatie van mentale gezondheidsproblemen.

De SVPO was verheugd te vernemen dat een bedrag van SRD 10 miljoen is opgebracht in de staatsbegroting van 2022 voor mentale zorg en is goedgekeurd door De Nationale Assemblée. Wellicht zullen deze financiële middelen worden ingezet ten uitvoer van het nationale mental health plan alsook het nationale suïcide preventieplan.

Jaarlijks wordt op 10 oktober de Internationale Dag van de Mentale Gezondheid herdacht. Het thema voor dit jaar is ‘Maak mentale gezondheid en welzijn voor iedereen een wereldwijde prioriteit’.

Vooral met de huidige uitdagingen waarmee wij als wereld, Suriname niet uitgezonderd, te maken hebben. Van oorlogen, de naweeën van de COVID-19 pandemie, versnelde klimaatverandering en natuurrampen tot aan toename van het armoedevraagstuk.

In Suriname merken wij steeds meer hoe het leven zwaarder wordt voor de doorsnee Surinamer vanwege de financieel-economische crisis, de gezondheidszorg die op zijn kop ligt, leerachterstanden vanwege de staat van onze onderwijssector en de politieke invloeden die overal voelbaar zijn. De druk op onze mentale gezondheid en welzijn neemt alsmaar toe zonder dat hierop adequaat beleid wordt ontwikkeld.

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft geconstateerd dat alleen in de Amerikaanse regio’s depressie nog steeds een van de voornaamste mentale stoornissen is. Ook bij ouderen is er een toename in mentale en neurologische stoornissen, zoals Alzheimer’s.

De prevalentie van dementie bij ouderen boven de 60 jaar varieert tussen de 6.46% en 8.48%, waarbij de verwachting is dat deze zal verdubbelen in de komende 20 jaar.

Daarnaast is de kloof tussen mensen die behandeling nodig hebben en die dat ook werkelijk krijgen nog groot.

Zo is dat in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied rond de 77.9% voor volwassenen die lijden aan affectieve- en angststoornissen, en middelengebruik.

Voor depressie is dat 73.9%, schizofrenie 56.9%, terwijl voor alcoholmisbruik 85.1% genoteerd staat. Als deze gegevens worden afgezet tegenover het budget dat wordt besteed aan mentale gezondheid, is dit ver van hetgeen dat noodzakelijk is. Er wordt slechts 2% van de nationale gezondheidsbegroting besteedt aan de mentale gezondheidszorg.

De SVPO roept eenieder op om een actieve bijdrage te leveren aan een mentaal gezondheidsbeleid dat beantwoordt aan de zorgbehoefte van de Surinaamse samenleving. Het is niet slechts en alleen de taak van de overheid, maar ook van bedrijven, religieuze organisaties, mediawerkers en de gewone burger om mentale gezondheid en welzijn tot een prioriteit te verheffen.

De SVPO zal elk initiatief ondersteunen dat kan zorgen voor een nationaal beleid voor de mentale gezondheidszorg.

De SVPO zal zich evenzo blijven inzetten voor een gelijkwaardige behandeling, verhoogde bewustwording en evenredige financiering van de mentale gezondheidszorg in Suriname.

Als belangrijke stakeholder in dit geheel kan de SVPO haar rol en verantwoordelijkheid niet verzaken, en zal zij ondersteund door haar leiden zich blijven beijveren om mentale gezondheid op de nationale agenda te houden. Het kernwoord is en zal nog altijd blijven: samen.

De SVPO wenst de gehele Surinaamse samenleving een bezinningsvolle Internationale Dag voor de Mentale Gezondheid toe.

Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen

| gfcnieuws.com | Door: Redactie