• vrijdag 30 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Kiesregeling snel wijzigen

| de ware tijd | Door: Redactie

Tekst Ivan Cairo

PARAMARIBO —  Nu het Constitutioneel Hof (CHof) bepaalde delen van de Kiesregeling onverbindend heeft verklaard mag geen dag getalmd worden en moeten direct stappen worden gezet om deze wet te wijzigen. “Als wordt uitgegaan van verkiezingen in 2025 is het zeer handig, dat dat dit jaar of volgend jaar al af is,” zegt voormalig voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos aan de Ware Tijd. 

De artikelen 9 en 24 van de Kiesregeling zijn sinds vrijdag na de uitspraak van het CHof nietig en onverbindend. “Om een vacuüm te voorkomen moet je die artikelen gewijzigd hebben, want je

gaat ze niet kunnen gebruiken. In een goede en sterke rechtsstaat beginnen regering en assemblee nu al te kijken naar hoe de Kiesregeling te wijzigen,” benadrukt ze.

Politieke partijen

Van Dijk-Silos vindt dat spoed geboden is om onder andere politieke partijen ruim de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de veranderde situatie naar de komende verkiezingen toe. Van Dijk-Silos: “Ik hoop dat de regering en DNA dit begrijpen en dat ze geen partijpolitiek ermee gaan spelen. Ik hoop niet dat het een circus en een kermis wordt, want dit is nationaal belang. Het is belangrijk voor de democratie en daar moeten ze dan maar even voor kiezen en dan weer terug naar hun partijpolitiek.” 

Dat gewezen regeringsleden na 1 jaar in functie te zijn geweest levenslang allerlei privileges en toelagen van de Staat krijgen dient volgens A20 ook geschrapt te worden

Bij de aanpassing van de Kiesregeling zal, aldus de ex-OKB-voorzitter, met de demografische cijfers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken gewerkt moeten worden. De kiezerslijst van 2020 en de omvang van de populatie dat jaar zijn bekend. De migratiestromen dienen gevolgd te worden om het zetelaantal per district te bepalen. Van Dijk-Silos merkt op dat in de landen in het Caribisch gebied om de vijf jaar bij verkiezingen naar rato van de inwoners per kiesdistrict de zetelverdeling wordt vastgesteld. “Dat maakt het democratisch gehalte hoger,” concludeert ze. 

De eerste stap

Reagerend op de uitspraak van het CHof stelt Steven Reyme, voorzitter van A20, dat zijn partij strijdt tegen elke fundamentele vorm van onrecht. Het aanvechten van de Kiesregeling is voor de partij de eerste stap. “De Kiesregeling is ook een van de voorbeelden waarbij het duidelijk naar voren is gekomen dat zolang het de politieke partijen goed uitkwam, men bewust het stelsel niet heeft veranderd,” stelt hij. Dat gewezen regeringsleden na 1 jaar in functie te zijn geweest levenslang allerlei privileges en toelagen van de Staat krijgen dient volgens A20 ook geschrapt te worden. 

“We willen ook strijden voor profielschetsen voor politieke ambtsdragers enzovoort. Dus onze drijfsveer was niet alleen het Kiesstelsel maar alles wat onrechtvaardig is tegen het algemeen belang van land en volk. Misschien is de volgende stap het rechtstreeks kiezen van de president en districtscommissarissen.” Reyme geeft aan dat samen met bestuurslid Serena Muntslag-Essed en anderen de uitspraak van het Chof zal worden bestudeerd om vast te stellen welke de volgende concrete stappen zullen zijn. 

Muntslag-Essed heeft enkele maanden geleden een verzoekschrift bij het CHof ingediend om te toetsen of de artikelen 9 en 24 van de Kiesregeling in strijd zijn met de Grondwet, het verdrag over Burger en Politieke Rechten, het Internationaal Verdrag over de Rechten van de Mens en het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het College heeft de voornoemde artikelen vrijdag onverbindend verklaard.

Rechtvaardig systeem

NPS-voorzitter Gregory Rusland zegt, dat de partij kennis heeft genomen van de uitspraak en hij gaat ervanuit dat onder andere regering en parlement in goed overleg met delen van de gemeenschap gaan werken aan een rechtvaardig kiessysteem. “Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met de verschillende gebieden, waarbij de vertegenwoordiging van alle groepen duidelijk moet zijn binnen een rechtvaardig systeem. De NPS gaat verder met haar activiteiten die thans plaatsvinden in dit kader,” stelt de partijleider.

Hesdy Pigot, hoofdbestuurslid van de NPS merkt op dat de partij over herziening van de Kiesregeling een duidelijk standpunt heeft en dat steeds publiekelijk heeft aangegeven en ook schriftelijk aan het CHof. Nu ligt het aan de regering en het parlement om de noodzakelijke maatregelen te treffen zodat invulling wordt gegeven aan de beslissing van het CHof. Van Dijk-Silos, vindt dat de aanpassing van de Kiesregeling niet van achter een bureau moet plaatsvinden. Alle betrokkenen, inclusief buitenparlementaire politieke partijen, moeten worden betrokken bij de wijziging. 

| de ware tijd | Door: Redactie