• maandag 16 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Havenbeheer: Aanpak aanmeerfaciliteiten Albina aangepast

| starnieuws | Door: Redactie

De ponton te Albina waar de veerboten La Gabrielle en Le Malani moeten aanmeren. (Foto: HBS)

De werkzaamheden aan de bestaande steiger en de bouw van een betonnen steiger te Albina zullen direct beginnen, nadat de definitieve ondertekening van een aangepaste overeenkomst is getekend. Vóór de aanbouw van de betonnen nieuwe aanmeerfaciliteit, zal de ponton worden hersteld, zodat de stabiliteit van de veiligheid van La Gabrielle gewaarborgd wordt. Op dit moment onderhoudt La Gabrielle de veerverbinding tussen Albina en Saint Laurent. De vaarten vinden echter alleen met het getij plaats en worden er ook veel minder passagiers en voertuigen per keer overgezet.

Deze aanmeerfaciliteiten langs de Marowijnerivier vallen onder de NV Havenbeheer Suriname (HBS).

NV Havenbeheer zit samen met de Gemeenschap van Gemeenten van Frans-Guyana in een samenwerkingsprogramma 'Interreg Amazone 2014-2020. Beide partijen hebben in 2016 een Partnerschap overeenkomst getekend voor het project "Werkzaamheden voor de oversteekplaatsen aan de Marowijne Fase 2."

Suriname heeft NV Havenbeheer aangewezen als vertegenwoordigers van de staat bij dit project vanwege haar directe betrokkenheid bij de haven in Albina. De eigendomsrechten op het terrein in Albina zijn nog niet overgedragen aan NV Havenbeheer.

Het gezamenlijk project omvat het bouwen van een nieuwe aanmeersteiger in St. Laurent en upgrading van de bestaande rijbrug en ponton in Albina. "Door de versterking en bestendiging van de stabiliteit van deze werken, zullen de exploitatie en de algehele veiligheid van de operatie van de huidige veerboot La Gabrielle en de nieuwe Le Malani gewaarborgd zijn," zegt NV Havenbeheer in een verklaring.

De Franse autoriteiten zouden dit project geheel financieren, terwijl HBS informatie moet verschaffen die nodig zou zijn voor de constructie, de uitvoering en de administratieve en financiële voortgang van het project aan de Surinaamse zijde.

Voor de uitvoering van het project zijn twee werkgroepen ingesteld, een Franse en een Surinaamse. Zij hebben over en weer in Paramaribo en St. Laurent gesprekken gevoerd om te komen tot een definitief technisch ontwerp met daaraan gekoppeld een bestek en een begroting voor de uit te voeren werkzaamheden. Op verzoek van HBS heeft Frankrijk technische assistentie verleend ter ondersteuning van de Surinaamse directievoerder.

De werkzaamheden in Suriname moesten volgens afspraak op 15 november 2018 beginnen. Helaas hebben de onderhandelingen over het definitief ontwerp langer dan twee jaren geduurd. Op het moment dat de goedkeuring werd verleend voor het doen van het geotechnisch onderzoek (rivierbodem-onderzoek) van de Marowijnerivier in Albina, kon dat vanwege de toen heersende Covid-19 situatie geen voortgang vinden. Te Marowijne was er sprake van code rood. De werkzaamheden op St. Laurent waren toen al wel in volle gang.

In maart 2021 is het geotechnisch onderzoek uitgevoerd en is de data opgestuurd naar de Fransen ter verificatie. Uit het onderzoek is gebleken dat rotsformaties op de bodem van de rivier de grootste uitdaging zijn. Daarom moesten diverse mogelijkheden worden bekeken hoe de stalen aanmeerbuizen hierop bevestigd te krijgen.

Beide partijen hebben de nodige documentatie uitgewisseld om te komen tot een vergelijk c.q. goedkeuring. Er ontstonden interpretatieverschillen die de start van de werkzaamheden grotendeels hebben gestagneerd. HBS verwachtte een definitief besluit eind 2021. Echter werd HBS in januari 2022 uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst aan de Franse zijde, gevolgd door een "site visite" aan de Surinaamse zijde.

Tijdens deze meeting in St. Laurent werd informatie verschaft over de nieuwe veerboot die in februari op locatie werd verwacht en over de nieuw gebouwde en al afgeronde aanmeerfaciliteit aan de Franse kant. Bij de "site visite" te Albina werd HBS geconfronteerd met enigszins gewijzigde inzichten van de Fransen. De plannen voor de aanpassing en versteviging van de werken te Albina in verband met de komst van de nieuwe veerboot, werden door de Fransen terzijde gelegd. Er kwam een voorstel om een geheel nieuwe betonnen steiger te bouwen in plaats van een constructie met bewegende delen. De reden daarvoor is dat de verzekeraar van de "Le Malani" de constructie met bewegende delen in het water niet wil accepteren.

Na onderhandelingen werd besloten de activiteiten in Suriname op twee fronten aan te pakken. Het wachten is dus op de definitieve ondertekening van de aangepaste overeenkomst.

| starnieuws | Door: Redactie