• maandag 21 June 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Grote lappen grond voor vicepresident Brunswijk

Datum: | Bron: De Ware Tijd | Door: Redactie

Grote lappen grond voor vicepresident Brunswijk 14/05/2021 00:00 - Van onze redactie   PARAMARIBO - Terwijl er enorm veel te doen is over vermeende onrechtmatige uitgifte van houtconcessies door minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer (GB) blijkt de bewindsvrouw grote stukken domeingrond te hebben toegewezen aan vicepresident tevens voorzitter van Abop, Ronnie Brunswijk. Nabij Albina ten zuiden van de Luitenant Weyneweg te kilometer 120 is circa 60,39 hectare grond in persoon aan hem gegeven voor de uitoefening van landbouw. Het terrein is in grondhuur gegeven voor de duur van 40 jaren. In de toewijzingsbeschikking wordt verwezen naar een beschikking van 10 januari 2017. De beschikking is op 20 januari dit jaar door minister Pokie getekend. Voor een ander areaal in dezelfde omgeving, tussen kilometer 119 en 120, kreeg een stichting van de Abop-voorzitter bestemmingswijziging. Stichting Woningbouw Coöperatie Marowijne die is gevestigd op Brunswijk zijn woonadres in Moengo had in 2015 een areaal van in totaal 237.14 hectare gekregen ten behoeve van 'toeristische doeleinden'. Op 14 oktober vorig jaar vroeg de stichting om bestemmingswijziging. Deze wijzigingsaanvraag is per toestemmingsbeschikking van 20 januari dit jaar gehonoreerd door minister Pokie. Het terrein is nu voor de duur van 40 jaar uitgegeven voor de uitoefening van landbouw. De stichting werd op 6 maart 2013 in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken ingeschreven. De oprichter is Ronnie Brunswijk en hij was vanaf de oprichting tot 7 oktober 2020 de voorzitter. Per die datum trad hij terug en werd zijn wederhelft Aldolfine Cairo stichtingsvoorzitter. Gelet op de definitie van belangenverstrengeling is volgens advocaat Gerold Sewcharan in deze gevallen geen sprake van belangenverstrengeling. Er zou pas sprake van belangenverstrengeling sprake zijn wanneer minister Pokie zelf een grondaanvraag had gedaan en daarop positief had beslist. "Van belangenverstrengeling of belangenvermenging, conflict of interest, is sprake in de situatie waarbij iemand meerdere belangen dient die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat de integriteit ten aanzien van het ene of het andere belang in het geding komt", zegt de jurist. Deze kwestie neigt eerder naar nepotisme en vriendjespolitiek "wat ook ongewenst is in een democratische samenleving en dus aan banden gelegd moet worden". Van nepotisme hoeft eer ook niet in alle gevallen sprake te zijn als gunstig wordt beoordeeld op verzoeken van politieke bondgenoten. Want, zegt Sewcharan, "als er geen sprake is van een bevoorrechte behandeling van de aanvrager, de politieke vriend, hoeft er van nepotisme ook geen sprake te zijn. Dus als de aanvraag behandeld wordt zoals elke andere aanvraag hoeft er niets aan de hand te zijn". Collega Antoon Karg trekt deze zaak echter in een breder kader. Hij haalt de Grondwet en de Anti-corruptiewet erbij. Karg wijst op de artikelen 94, 95 en 96 van de Grondwet die aangeven dat vicepresident en president geen andere overheidsambten, alsook functies en beroepen in het bedrijfsleven mogen bekleden. Ook mogen ze rechtstreeks noch zijdelings deelnemer zijn in concessies of in Suriname gevestigde bedrijven. Karg wijst ook op artikel 13 lid 2 van de Anti-corruptiewet. Daarin is aangegeven dat bevoegde publieke functionarissen bij het verlenen van enig recht de vereiste maatregelen om belangenconflicten tijdens de procedure te voorkomen en een transparante procedure en gelijke behandeling van partijen te waarborgen. Onder belangenconflict wordt hier verstaan het geval dat de bevoegde publieke functionaris, direct of indirect, financiële, economische of andere persoonlijke belangen heeft bij de procedure of uitkomst daarvan, die geacht kunnen worden in strijd te zijn met zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid". Karg: "Tezamen genomen, zou het om een belangenconflict gaan in de zin van artikel 13 lid 2 van de Anti-corruptiewet, als dat wel het geval zou zijn en zou in strijd met de geest en met een ruime lezing van artikel 94 tot en met 96 van de Grondwet, gehandeld worden". De rechtsgeleerde benadrukt dat de toelichting bij de Anti-corruptiewet aangeeft, dat die bepalingen er niet alleen zijn ter bescherming van de Staat, maar ook ter bescherming van de politieke functionaris zelf.   Tweet  Gerelateerde artikelenHoutsmokkel wordt tot de bodem uitgezochtDoofpot loert in houtsmokkelzaakBREAKING: Tientallen containers met illegaal hout in haven ontdekt'Staat moet zelf hout verkopen'Controle belangrijk in toekomstig reorganisatieplan SBB Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

Datum: | Bron: De Ware Tijd | Door: Redactie