• donderdag 29 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Focus op beter onderwijs

| de ware tijd | Door: Redactie

In dit artikel geeft Ivan Fernald, auteur van het boek ‘Het roer moet om. Actieplannen voor beter onderwijs’, een reflectie op de resultaten van havo en vwo.

De voorlopige resultaten van Havo en vwo geven reden tot ernstige bezorgdheid. De percentages direct geslaagden zijn ten opzichte van het vorige schooljaar (2021) drastisch afgenomen. VWO loopt terug met 22 procent en Havo keldert van een resultaat direct geslaagden van 72.,5 procent naar 39,8 procent in 2022. Dit is een neergang van bijna 33 procent.

Er hebben 1.215 vwo-kandidaten meegedaan aan het examen van wie er 720 direct geslaagd zijn. Een aantal van 252

(20,7 procent) heeft herexamen. Er zijn 89 studenten (7,3 procent) die een inhaalexamen moeten doen. Scholengemeenschap Nickerie doet het van alle openbare vwo-scholen het best. Deze school is goed voor een resultaat van 80.3 procent direct geslaagden. Dit is niet slecht, maar wij moeten in beschouwing nemen dat in 2021 het resultaat 100 procent was.

Scholengemeenschap Maho (in Saramacca) valt ook aanzienlijk terug: van 97 procent naar 68 procent. De prestaties van de AMS, Lyceum 1 en 2 lopen eveneens terug. Het Avond VWO doet het bijzonder slecht met een realisatie van 26,7 procent direct geslaagden. Schommelingen in slaagpercentages zijn in Suriname geen onbekend verschijnsel. Dit mag echter geen reden zijn om er schouderophalend aan voorbij te gaan.

De twee particuliere vwo-scholen presteren goed. Het Arthur Alex Hoogendoorn Atheneum heeft geen afgewezen kandidaten. Van de studenten is 89.4 procent geslaagd en de overige kandidaten hebben herexamen. Voor Havo hebben 1431 kandidaten deelgenomen aan het examen. Van hen zijn 570 (39,8 procent) geslaagd en 446 (31,2 procent) hebben nog een kans om succesvol af te ronden.

Beste prestaties in corona-rampjaar

Het beste resultaat onder de slechtste omstandigheden! In 2021 is er (in vergelijking met 2020) een significante toename van het slaagpercentage geweest, ondanks de langdurige sluiting van de school, in een poging het oprukkende coronavirus een halt toe te roepen. De coronacrisis en in het bijzonder de lesonderbrekingen hebben een nadelige invloed gehad op de leeropbrengsten en het welbevinden van studenten. De schade aangericht aan het onderwijs was aanzienlijk. Toch zijn de resultaten in 2021uiterst bevredigend geweest.

Het is verbazingwekkend dat in het coronarampjaar (2021) de beste prestaties zijn geleverd. Vijf vwo-scholen haalden zelfs 100 procent geslaagden. Alle kandidaten van de AMS, Avond VWO, Henry Hassankhan Scholengemeenschap, Scholengemeenschap Sanatan Dharm en Scholengemeenschap Tamanredjo zijn geslaagd. Het landelijk slaagpercentage van vwo-scholen was het vorig jaar 82,6 procent, in vergelijking met 72,3 procent direct geslaagden in 2020. Dit vraagt om onderzoek.

Resultaten havoscholen

Er zijn twaalf dagopleidingen voor tweejarige havo. Scholengemeenschap Nickerie heeft met 60,3 procent direct geslaagden het hoogst gescoord in 2022. Daarna volgt het Christelijk Havo met 55,3 procent. De overige scholen scoren allemaal onder 50 procent. Er zijn vijf scholen die een slaagpercentage hebben van minder dan of gelijk aan 40. Hekkensluiter is het Openbaar Atheneum (Havo-1) met 31,8 procent direct geslaagden. Dit is bijna de helft van het resultaat van Scholengemeenschap Nickerie. Het Openbaar Atheneum heeft een groter percentage herexamenkandidaten (35,6 procent) dan het aantal dat direct geslaagd is.

De tweejarige Christelijke Havo heeft zowel een relatief hoog percentage direct geslaagden als een aanzienlijk aantal kandidaten dat voor herexamen in aanmerking komt. Het is ook de enige havo-dagopleiding die geen kandidaten heeft voor inhaalexamen. Deze school heeft met 8,5 procent ook het laagste percentage afgewezen kandidaten. Dit is een indicatie dat het Christelijk Havo na herexamen, mogelijk een toppositie zou kunnen innemen qua slaagpercentage. Het is niet ondenkbaar dat deze school in 2022 als beste uit de bus komt en Scholengemeenschap Nickerie, die traditioneel goed scoort, de loef afsteekt. De driejarige havo levert in 2022 de eerste groep geslaagden af. Het gemiddeld percentage direct geslaagden van 49.4 procent ligt beduidend hoger dan bij de dagopleidingen voor havo.

Geen structurele verbeteringen

De toenmalige onderwijsminister Lilian Ferrier heeft in 2019 de driejarige havo ingevoerd. Deze dagopleiding is uitsluitend toegankelijk voor leerlingen van muloscholen die geslaagd zijn voor het eindexamen, maar niet voor het toelatingsexamen vwo, havo, Natin. De driejarige havo leidt tot een betere doorstroming, maar deze maatregel is nog geen aanzet tot verbetering van het havo-onderwijs in Suriname. Er is nog niets veranderd aan de problematiek van dit niveau, dat gekenmerkt wordt door een verouderd curriculum, achterhaalde lesmethoden en een hoog percentage drop-outs en zittenblijvers. Inhoudelijke vernieuwingen worden niet doorgevoerd en dat is een gemiste kans.

Hetzelfde bezwaar geldt voor de nieuwe herkansingsmaatregel bij de overgang van havo 4 naar havo 5. Op de havoscholen blijven jaarlijks veel studenten zitten. Om de doorstroming naar de examenklas te vergroten heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een herkansingsregeling ingevoerd, die het eerst is toegepast in het schooljaar 2019-2020.

De doorstroming naar de examenklas (havo 5) zal enigszins verbeterd worden, maar het eindresultaat Havo zal niet toenemen, omdat er geen samenhangende maatregelen zijn genomen om de manco’s weg te werken en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

Innovaties secundair onderwijs

De focus mag niet alleen gelegd worden op slaagpercentages. De tijd is aangebroken om inhoudelijke veranderingen aan te brengen op basis van de nieuwe uitdagingen op het gebied van technologie, kennis en vaardigheden. Op welke wijze kunnen wij het onderwijs inrichten zodat het de studenten het beste aanspreekt en leidt tot de hoogste leeropbrengsten? Wij willen onderwijs dat beantwoordt aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Het vervolgonderwijs moet zich verzekerd weten van een instroom van studenten die een solide basis hebben en probleemloos aansluiting vinden.

Het middelbaar onderwijs vereist innovatie in de vorm van samenhangende maatregelen die betrekking hebben op de kwaliteit, het curriculum, de lesmethoden, de wijze van toetsing en de organisatie van het onderwijs. Indien er geen inhoudelijke aanpassingen gepleegd worden zullen er slechts noodoplossingen gevonden worden, maar er zullen geen duurzame verbeteringen optreden. Het onderwijs moet structureel verbeterd worden.

Het is wel van belang dat op heldere wijze de innovatie wordt beschreven en op degelijke wijze wordt voorbereid. Nieuwe competenties stellen ook nieuwe bekwaamheidseisen aan leraren. Die kun je niet in een handomdraai ontwikkelen. De leraren opleidingen hebben hierin een belangrijke taak te vervullen. Indien de randvoorwaarden niet vooraf gecreëerd worden zal elke onderwijsvernieuwing gedoemd zijn te mislukken. Wij kunnen ons geen valse start veroorloven. Daarvoor is het onderwijs te duur, de leerling te kostbaar en de reputatieschade bij een fiasco te groot. ♦

| de ware tijd | Door: Redactie