• donderdag 04 March 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Financiën wil pilot draaien voor vreemde valuta beurs

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

De SFX Beurs, of de Surinaamse Foreign Exchange, is een georganiseerde periodieke bijeenkomst waar de verhandeling van vreemde valuta plaats heeft. ‘SFX koers(en)’: een of meer koersen, op enig moment tijdens de beurs of handelsdag vastgesteld door de Beurssecretaris. Volgens het concept beursreglement van het ministerie van Financiën, waarop de redactie de hand heeft weten te leggen, zal de beurssecretaris beslissen over toelating van de op de SFX Beurs verhandelbare vreemde valuta.

Elke toelating en schrapping wordt gepubliceerd in een bulletin, dat elektronisch wordt vastgesteld van de handelsdag. De Surinaamse dollar (SRD), zal de munteenheid zijn, waarin alle transacties in het Bulletin uitgedrukt worden en de resultaten van elke beurs worden per handelsdag gepubliceerd in het Bulletin. Daarnaast wordt het Bulletin ter authenticatie aan de notaris aangeboden, zodat die overgaat tot authenticatie, ongeacht bezwaar of beroep door belanghebbenden.

Beurscommissie

De Beurscommissie zal bestaan uit minimaal drie en maximaal zeven personen.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS), is bevoegd tot bindende voordracht van een lid van de Beurscommissie.

De Deviezencommissie is bevoegd tot bindende voordracht van een lid van Beurscommissie. De Surinaamse Bankiersvereniging is bevoegd tot bindende voordracht van een lid van de Beurscommissie. De minister is bevoegd tot benoeming van de overige leden van de Beurscommissie.

Bepalingen valutahandel

De SFX koersen voor alle vreemde valuta, ter beurs verhandeld, zijn onderwerp van een krachtens artikel 15 Deviezenregeling verleende vergunning tot bezigen van afwijkende koersen. De vergunning tot het bezigen van afwijkende koersen, als tot stand gekomen als SFX koersen ter beurze, is mede van toepassing op alle transacties, voortvloeiende tussen brokers en hun cliënten, ten gevolge van matches op een handelsdag tot stand gekomen. Verhandeling van vreemde valuta geschiedt uitsluitend op handelsdagen.

Vereffening en betaling van matches, kan echter plaats hebben buiten het moment van handelsdagen of beursmomenten om. Brokers zien toe op prompte en tijdige vereffening van matches. De SFX koersen waartegen matches en/of verhandelingen plaats hebben, worden vermeld in het Bulletin. De broker staat garant voor en is tegenover overige brokers en de SFX Beurs, hoofdelijk aansprakelijk voor en ziet toe op de volledige nakoming en deugdelijke capaciteit tot nakoming door diens cliënten, vanaf het moment van het indienen van een order op de beurs, tot aan het moment van vereffening van de transactie, naar aanleiding van een match. Het is brokers niet toegestaan, vreemde valuta aan te bieden of te plaatsen, dan wel op vreemde valuta te bieden of daartoe orders te plaatsen, waarover zij ten tijde van aanbieding niet de volledige beschikking hebben.

Order

Het plaatsen van een order heeft schriftelijk of elektronisch plaats aan de hand van de instructies en aanwijzingen, die door de beurssecretaris aan brokers zijn verstrekt. Verder zal het plaatsen van een order plaatsvinden onder aanvaarding van de bepalingen van het Beursreglement en behelst telkens een bevestiging van bekendheid en begrip van dit reglement en de door de beurssecretaris gegeven instructies en aanwijzingen. De order wordt geplaatst door de broker en verbindt de broker en de cliënten onherroepelijk tot nakoming van iedere match, die door de beurssecretaris via de SFX Beurs wordt beoordeeld.

De Beurs

De handelsdag wordt om 11:00u SRT geopend, behoudens een afwijkend besluit van opening van de Beurscommissie. Bij opening van de handelsdag, inventariseert de beurssecretaris alle orders. Daarna stelt de beurssecretaris de openingskoers vast, waarna hij de mogelijkheid en aanwezigheid van matches tegen de openingskoers, beoordeelt. De beoordeling van de matches tegen de openingskoers, resulteert in afronding van de eerste handelsronde van de handelsdag. De resterende orders, welke niet bij de openingskoers in matches geresulteerd hebben, worden door de beurssecretaris in evaluatie, naar diens vrije keuze, ter eigen beoordeling of ter beoordeling van de Beurscommissie.

De beurssecretaris besluit, ter vrije beoordeling, na het al dan niet raadplegen van de Beurscommissie, of de resterende orders, aanleiding zijn voor een of meer volgende handelsrondes op de handelsdag. Indien afdoende aanleiding voor een tweede of volgende handelsronde aanwezig wordt beoordeeld door de beurssecretaris, zullen de Centrale Bank van Suriname en/of het ministerie van Financiën en Planning, in de gelegenheid gesteld worden orders te plaatsen in de tweede of volgende handelsronde op de Handelsdag. Na aanvang van de tweede of volgende handelsronde, stelt de beurssecretaris de handelsrondekoers voor de handelsronde in kwestie vast en beoordeelt de aanwezigheid van matches tegen de handelsrondekoers.

De beurssecretaris besluit hierna ter vrije beoordeling, na het al dan niet raadplegen van de Beurscommissie, of aanleiding aanwezig is voor een of meer volgende handelsrondes op de handelsdag of voor afsluiting van de handelsdag. De handelsdag wordt om uiterlijk 13.00 uur afgesloten. De beurssecretaris verzendt dan een bericht van de matches en de niet vervulde orders aan de brokers. Niet vervulde orders komen te vervallen bij sluiting van iedere handelsdag.

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie