• zondag 25 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ERNSTIGE BEROERING IN POLITIEBOND

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

VERDACHTMAKINGEN AAN BESTUUR

Er is ernstige beroering ontstaan onder de leden van de Surinaamse Politie Bond (SPB) nu bekend geworden is, dat de bestuursleden Gentle, Atompai en Hellings, een perceel, groot 4.3 hectare, hebben gekocht van het bedrijf Eastgate International N.V. voor het bedrag van SRD 4.009.500 (vier miljoen negenduizend en vijfhonderd SRD).

Daarna zou het perceel bezwaard zijn met een hypotheek van euro 150.000. Vrijwel op hetzelfde moment zou een hypotheek gesloten zijn bij het Algemeen Pensioenfonds voor een bedrag van 9 miljoen SRD. Nu rijst, vooral bij de leden van de SPB, de volgende vraag: Als de koopprijs van het perceel ruim 4 miljoen SRD  was, waar is de overige 5 miljoen dan naartoe gegaan?

Bij de leden van de politiebond is het een raadsel hoe het bestuur tot een dergelijke aankoop heeft kunnen overgaan zonder dat de leden van de vakvereniging hiervan op de hoogte werden gesteld. In de statuten van de bond staat naar verluidt aangegeven, dat men geen uitgaven hoger dan 75 SRD mag doen zonder vooraf toestemming van de leden in een Algemene Leden Vergadering (ALV) te hebben verkregen.

Voorts is men niet te spreken over het feit dat het huidige bestuur van de politiebond, nimmer financieel verslag heeft gedaan en het helemaal niet duidelijk is, waar de voormelde 5 miljoen naartoe is gegaan en welk deel van de hypotheek inmiddels is afgelost. Binnen de bond is en blijft men van mening, dat het te begrijpen zou zijn geweest als het bestuur van de SPB voor de aankoop van het perceel een hypotheek zou hebben afgesloten die gelijk was aan de aankoopsom.

Het gaat er bij de leden van de bond helemaal niet in, dat er een hypotheek is genomen die het dubbele vertegenwoordigt van de aankoopprijs van het perceel. Ook zijn de leden er helemaal niet van op de hoogte, hoeveel van deze hypothecaire schuld inmiddels is afgelost. Men vreest momenteel dat er financieel wanbeheer door het huidige bestuur wordt gevoerd en men wenst zeer snel inzage van wat het bestuur allemaal heeft uitgehaald.

Inmiddels is er onder de leden een stroming ontstaan die oproept voor het houden van een ALV, om erachter te komen wat er met de voormelde 5 miljoen SRD is gebeurd. Deze groep agenten van politie roept de overige leden op, een brief te komen ondertekenen die geplaatst zal worden bij de wacht van de Politie Academie en waarin geëist wordt dat er binnen vier dagen een ALV wordt gehouden. De groep eist dat het zittende bestuur onmiddellijk opstapt en geen van de huidige leden zich wederom verkiesbaar stelt.

Dat er gelden verdwenen zijn, zou niet alleen de schuld zijn van Hellings, Gentle en Atompai, maar van het gehele bestuur. De groep binnen het ledenbestand van de SPB, roept op tot de vorming van een interim bestuur en wenst aangifte te doen bij de politie tegen het huidige bestuur, waardoor er een grondig onderzoek in gang kan worden gezet. De verdenking van malversaties tegen het huidige bestuur van de politiebond is naar verluidt, binnen het KPS nu ernstig toegenomen.

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie