• vrijdag 14 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

CRIMINELEN IN OPMARS?

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie

De grensoverschrijdende criminaliteit schiet steeds meer wortel in dit land en het verontrustende is dat door de grootschalige betrokkenheid van lieden binnen de ambtenarij, doelbewuste infiltratie van het overheidsapparaat steeds duidelijker wordt en ook nagestreefd. Criminelen trachten zeer cruciale posities binnen het justitiële apparaat te bemannen of direct te beïnvloeden.

Maar niet slechts binnen justitie is zulks het geval. Al geruime tijd is het voor ingewijden duidelijk, dat het grote criminele geld velen laat zwichten en Suriname daardoor steeds verder in de macht van de misdaad komt. In mei van 2019 werd er vanwege de luchtvaartdienst, een brief gericht aan de hier opererende luchtvaartmaatschappijen Blue Wings en Gum Air, die overwegend op het binnenland vliegen, waarin werd meegedeeld, dat het niet langer aan hen toegestaan was op de airstrip van de Tafelberg te landen.

Alleen de maatschappij ‘9Aviation’ mocht nog gebruikmaken van het vliegveld op de berg. Indien de twee maatschappijen daar toch wensten te landen, moesten ze eerst toestemming vragen aan ‘9 Aviation’. Zowel bij de twee maatschappijen als bij dit medium, ging toen gelijk een lichtje branden, dat deze beslissing in het kader kon worden geplaatst van sjoemele c.q. misdadige activiteiten en dat de luchtvaartdienst daar aan meewerkte. Het was toen ook al duidelijk dat een luchtvaartdienst niet zomaar en eigendunkelijk kon overgaan tot een dergelijke verstrekkende beslissing. Op 19 mei 2019, dus onder het bewind Bouterse, werd deze beslissing van de luchtvaartdienst, in onze editie gepubliceerd. Het bericht van toen luidde als volgt:

TAFELBERG ONTOEGANKELIJK GEMAAKT

De in ons land bekende grote en operationeel functionerende luchtvaartmaatschappijen Blue Wings en Gum Air, mogen niet langer op de air strip op de Tafelberg landen. Dit vernemen wij uit zeer betrouwbare bron. De luchtvaartdienst heeft dit schriftelijk laten weten aan een der maatschappijen en daarbij vermeld, dat er een overeenkomst is gesloten door de overheid met de luchtvaartmaatschappij ‘9 Aviation’ die op de airstrip van Tafelberg alleen beheersdaden mag uitvoeren.

In het schrijven wordt ook vermeld, dat indien een derde luchtvaartmaatschappij naar de Tafelberg wenst te vliegen, er eerst toestemming gevraagd dient te worden aan ‘9 Aviation’. Nadat ‘9 Aviation’ de luchtvaartdienst  schriftelijk heeft verwittigd van de aanvraag voor het landen door de in ons land bekende luchtvaartmaatschappijen op de Tafelberg, zal of kan de luchtvaartdienst daar alsnog toestemming voor verlenen.

Het is niet bekend wie achter deze totaal nieuwe luchtvaartmaatschappij zit, maar het is naar de mening van Keerpunt, toch meer dan gewenst dat de overheid ten spoedigste komt vertellen wat er precies aan de hand is en waarom slechts ‘9 Aviation’ tot nader order alleen gebruik mag maken van de airstrip op de Tafelberg. Doet ze dat niet, dan maakt ze de weg vrij voor tal van speculaties en zullen de verdachtmakingen aan haar adres niet van de lucht zijn. Tot zover het bericht over de beslissing van de luchtvaartdienst met betrekking tot de Tafelberg en wie er wel en niet mocht landen.

Inmiddels is bekend dat na mei 2019, de overige luchtvaatmaatschappijen er niet langer belang in zagen naar Tafelberg te vliegen en dat is zo gebleven. De gehele toeristische attractie van Tafelberg viel toen weg. Het vermoeden bestond wel al die tijd dat ‘9 Aviation’ om voor haar bekende redenen, wel gebruik bleef maken van de airstrip op de berg. Gisteren werd  door de politie aangevuld met manschappen van  andere veiligheidsdiensten, een partij van 902 kilo cocaïne op de Tafelberg onderschept. Bij deze actie werd een aldaar aanwezige Cubaan in de boeien geslagen.  Ook werden er tal van attributen aangetroffen, die regelrecht in verband kunnen worden gebracht met de smokkel van drugs.

Er werd geen vliegtuig aangetroffen, maar dat moet er wel zijn geweest, getuige de enorme hoeveelheid cocaïne die in verschillende balen werd aangetroffen. De Cubaan heeft naar verluidt, inmiddels aangegeven in dienst te zijn van de eigenaar van ‘9 Aviation’, de heer K. ‘9 Aviation’ beschikt over twee vliegtuigen van het type Cessna, die enige tijd geleden hier zijn overgenomen van particulieren. De lezers van Keerpunt, mogen hun eigen conclusies trekken uit het voormelde relaas. Wat wel heel duidelijk is, is dat er vreemde c.q. misdadige activiteiten in het achterland plaatsvinden en dat wij nu nog intensiever in de kijker van het buitenland zijn geplaatst. Recentelijk werd ook duidelijk dat er tijdens de regering Bouterse, opdracht werd gegeven aan de leiding van de SPSB, een groot bedrag vrij te maken ten bate van ene S. die een Cessna wenste aan te schaffen om inheemsen van de Wayana stam te kunnen transporteren.

Deze Cessna werd naar verluidt, nauwelijks of niet gebruikt voor vervoer van de voormelde inheemsen, maar wel voor het transport van ander materiaal. Over deze affaire deed minister Achaibersingh van Financiën, recentelijk nog onthullingen in De Nationale Assemblee. Ook uit kringen van de justitie die tot nog toe onbevlekt zijn gebleven, verneemt Keerpunt, dat het toestel voor activiteiten inherent aan de grensoverschrijdende misdaad werd aangeschaft en ingezet. Ook verzuchtte onze bron binnen justitie, dat als er niet drastisch wordt ingegrepen en de steun van het buitenland niet wordt ingeroepen, wij niet in staat zullen zijn de infiltratie van de zware criminaliteit te stuiten en terugdringen. De regering Santokhi moet  volgens deze bron, niet langer wachten en de Drugs Enforcement Administration, DEA, wederom  binnen onze grenzen halen en accommoderen.  Alleen dan kan Suriname gered worden van een misdadige overname  van het overheidsapparaat.

Datum: | Bron: Dagblad de West | Door: Redactie